Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης, κατά το χρονικό διάστηµα
από 05-09-2018 µέχρι και 28-09-2018, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα
ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού:
– 2 –
A/A Περιγραφή Εργασίας Τµήµα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιοµετρική Θεση
1 Αναγόµωση Πυροσβεστήρων
Σήραγγας
Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Παναγιάς 107-120,8 χλµ
2 Αναγόµωση Πυροσβεστήρων
Σήραγγας Α/Κ Τύριας-Α/Κ Περιστερίου 49 – 100 χλµ
3 Αναγόµωση Πυροσβεστήρων
Σήραγγας
Α/Κ Ηγουµενίτσας-Α/Κ
Τύριας 48,8 – 49 χλµ
4 Καθολική Συντήρηση Φωτεινών
Σηµατοδοτών Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Παναγιάς 91 -120,8 χλµ
5 Καθολική Συντήρηση Φωτεινών
Σηµατοδοτών
Α/Κ Ηγουµενίτσας-Α/Κ
Αράχθου 48,8 – 91 χλµ
6 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέµου σήραγγας
Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Παναγιάς 107 – 120,8 χλµ
7 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέµου σήραγγας
Α/Κ Ιωαννίνων-Α/Κ
Μετσόβου 68-107 χλµ
8 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέµου σήραγγας
Α/Κ Νεοχωρίου-Α/Κ
∆ωδώνης 48,8 – 60 χλµ 2. Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή σήµανσης – µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
• Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή)
λωρίδα κυκλοφορίας, και η κίνηση θα διεξάγεται από αριστερή (γρήγορη) λωρίδα
κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά στα ανωτέρω σηµεία, θα
καταλαµβάνουν χώρο περίπου 200µ-400µ, οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε
όλο το µήκος κάθε σήραγγας, και το προσωπικό που θα τις εκτελεί, θα κινείται στο
χώρο αυτό.
• Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του αυτοκινητοδρόµου.
• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, νασυντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή τηςκυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην ΜελέτηΣήµανσης. Επισηµαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισµός στην περιοχήσυναρµογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάµποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδαΠ70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας τουοδοφωτισµού. Η ορθή λειτουργία των αναλάµποντων φανών να εξασφαλίζεται µεµέριµνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήµανση θα τοποθετείται το πρωί πριν τηνέναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ηµέρα µετά το πέρας των εργασιών. Ά ρ θ ρ ο 2οΗ ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος ΤροχαίαςΙωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της- 3 -προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη,ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησήτης στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3