Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας

Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης κινητής τηλεφωνίας, κατά
το χρονικό διάστηµα από 26-09-2018 µέχρι και 27-09-2018, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές

– 2 –
ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού:

A/A Περιγραφή Εργασίας Τµήµα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιοµετρική Θεση
1 Εργασίες Συντήρησης κινητής
Τηλεφωνίας

Σήραγγα ∆ωδώνης
(ανατολική έξοδος προς
Θεσσαλονίκη)

64 χλµ

2. Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή σήµανσης – µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
• Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, που θα εκτελεστούν στο
κεραιοσύστηµα που βρίσκεται εντός σήραγγας, πλησίον του στοµίου της εξόδου προς
Ιωάννινα, θα διακοπεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (ταχεία), για όλο το µήκος της
σήραγγας καθώς και σε απόσταση 1 . 0 00 µέτρων πριν την είσοδο σε αυτή. Για την
διακοπή της κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες-απαιτούµενες από τον
νόµο σηµάνσεις. Το συνολικό µήκος διακοπής της κυκλοφορίας ορίζεται στα 4,5χλµ
(1χλµ πριν την σήραγγα, 3,4 χλµ µήκος σήραγγας, 100µ µετά το σηµείο εργασιών).
• Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του
αυτοκινητοδρόµου.
• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη
Σήµανσης. Επισηµαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισµός στην περιοχή
συναρµογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάµποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα
Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του
οδοφωτισµού. Η ορθή λειτουργία των αναλάµποντων φανών να εξασφαλίζεται µε
µέριµνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήµανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την
έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ηµέρα µετά το πέρας των εργασιών.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη,
ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.
• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

– 3 –
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.