Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σταθμών βάσης κινητής
τηλεφωνίας, την 28-09-2016, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα
σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:
A/A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιομετρική Θεση
1 Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής
τηλεφωνίας
Σήραγγα Ανθοχωρίου 102 χ/θ
2 Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής
τηλεφωνίας
Σήραγγα 2 Κορυφών 104 χ/θ
3 Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής
τηλεφωνίας
Σήραγγα Κρημνού 105 χ/θ
4 Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής
τηλεφωνίας
Σήραγγα Καλαμιών 108 χ/θ
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών συντήρησης σταθμών βάσης
κινητής τηλεφωνίας, θα αποκλειστεί η αριστερή (ταχεία) λωρίδα κυκλοφορίας και η
κίνηση θα διεξάγεται από την δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα
εκτελεσθούν τοπικά, θα καταλαμβάνουν χώρο περίπου 100μ-200μ, οι λωρίδες
κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το μήκος της κάθε σήραγγας και το προσωπικό
που θα τις εκτελεί θα κινείται στο χώρο αυτό.
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου.
3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
Επισημαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισμός στην περιοχή συναρμογής εισόδου, η
τοποθέτηση αναλάμποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε
περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισμού. Η ορθή λειτουργία των
αναλάμποντων φανών να εξασφαλίζεται με μέριμνα του ανάδοχου του έργου.
– 3 –
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη,
ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.