Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία

– 2 –
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης μεταλλικών στοιχείων
Γέφυρας, κατά το χρονικό διάστημα από 23-07-2018 μέχρι και 10-08-2018, να εφαρμοσθούν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:
A/A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιομετρική Θεση
1 αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων
Γέφυρας Τ10 Περιστερίου
Α/Κ Αράχθου-Α/Κ
Περιστερίου
97 – 98 χ/θ
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή)
λωρίδα κυκλοφορίας και η ΛΕΑ, και η κίνηση θα διεξάγεται από αριστερή (γρήγορη)
λωρίδα κυκλοφορίας. Στην συνέχεια, θα αποκλειστεί αριστερή (γρήγορη) λωρίδα και η
κίνηση θα διεξάγεται από δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα
εκτελεσθούν μόνο εάν προκύψει ανάγκη, μετά από Τεχνικό έλεγχο και αξιολόγηση του
τμήματος.
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου.
• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη
Σήμανσης. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισμός στην περιοχή
συναρμογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάμποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα
Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του
οδοφωτισμού. Η ορθή λειτουργία των αναλάμποντων φανών να εξασφαλίζεται με
μέριμνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήμανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την
έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ημέρα μετά το πέρας των εργασιών.