Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία

Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

– 2 –
1. Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης, κατά το χρονικό διάστηµα
από 05-11-2018 µέχρι και 30-11-2018, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα
ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού:

A/A Περιγραφή Εργασίας Τµήµα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιοµετρική Θεση
1 Συντήρηση οδοφωτισµού Α/Κ Ηγουµενίτσας-Α/Κ

Τύριας 48,8- 49 χλµ
2 Συντήρηση οδοφωτισµού Α/Κ Τύριας-Α/Κ Περιστερίου 49-100 χλµ
3 Συντήρηση οδοφωτισµού Α/Κ Περιστερ(ου-Α/Κ

Παναγιάς 100-120,8 χλµ

4 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέµου σήραγγας

Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Παναγιάς 107-120,8 χλµ

5 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέµου σήραγγας

Α/Κ Νεοχωρίου-Α/Κ
∆ωδώνης 48,8 – 59 χλµ
6 Συντήρηση φωτισµού σήραγγας ∆ρίσκου 82-87 χλµ

2. Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή σήµανσης – µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
• Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας (αργή), και η κίνηση θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν τοπικά στα ανωτέρω σηµεία, θα καταλαµβάνουν χώρο
περίπου 200µ – 400µ, οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το µήκος της
κάθε σήραγγας και το προσωπικό που θα τις εκτελεί, θα κινείται στο χώρο αυτό.
• Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του
αυτοκινητοδρόµου.
• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη
Σήµανσης. Επισηµαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισµός στην περιοχή
συναρµογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάµποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα
Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του
οδοφωτισµού. Η ορθή λειτουργία των αναλάµποντων φανών να εξασφαλίζεται µε
µέριµνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήµανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την
έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ηµέρα µετά το πέρας των εργασιών.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της

– 3 –
προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη,
ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.
• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.