Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Εγνατίας-Ιόνιας Οδού

Κατά την εκτέλεση Εργασιών Κατασκευής άνωθεν του ίχνους της Εγνατίας Οδού, του
μεσαίου τμήματος της άνω διάβασης κόμβου Εγνατίας στην Χ.Θ. 0+587,83 του νέου
Αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, κατά το χρονικό διάστημα 03-03-2017 μέχρι και 12-04-
2017, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αυτές αναλύονται στην εγκεκριμένη
μελέτη Σήμανσης, σύμφωνα με τις ακόλουθες Φάσεις:
ΦΑΣΗ Α
Στην προκαταρτική Φάση Α θα πραγματοποιηθεί η αποξήλωση του απαραίτητου τμήματος της
κεντρικής νησίδας (και επαναπλήρωση του με ασφαλτική στρώση) ώστε να μπορεί να
υλοποιηθεί η μετάβαση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (και για τους δυο κλάδους) για την
αμφίδρομη κυκλοφορία της παράκαμψης (φάσεις Β – Γ). Για την πραγματοποίηση των
εργασιών αυτών θα αποκλειστεί ταυτόχρονα η αριστερή λωρίδας κυκλοφορίας και των δύο
κατευθύνσεων. Επίσης, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν και μετά το πέρας όλων των
εργασιών (ως τελική φάση αποκατάστασης) για την ανακατασκευή της νησίδας που θα
αποξηλωθεί.
ΦΑΣΗ Β
Θα απελευθερωθεί ο κλάδος προς Ηγουμενίτσα και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται και για
τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (με αντιδρόμηση) στον κλάδο προς Ιωάννινα. Το διαθέσιμο
πλάτος κυκλοφορίας για κάθε ρεύμα θα είναι 4,00μ.
ΦΑΣΗ Γ
Θα απελευθερωθεί ο κλάδος προς Ιωάννινα και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται και για τα
δύο ρεύματα κυκλοφορίας (με αντιδρόμηση) στον κλάδο προς Ηγουμενίτσα. Το διαθέσιμο
πλάτος κυκλοφορίας για κάθε ρεύμα θα είναι 4,00μ
ΦΑΣΗ Δ
Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε δυο λωρίδες πλάτους 3,75μ ανά κατεύθυνση. Επειδή η
υφιστάμενη λευκή διαγράμμιση δεν θα οριοθετεί σωστά τις δυο λωρίδες, θα χαραχθεί κίτρινη
αυτοκόλλητη εργοταξιακή διαγράμμιση.
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
– 3 –
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση από τον Διοικητή
του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, ο οποίος εξουσιοδοτείται με την παρούσα για
την λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων, εφόσον απαιτηθεί
3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., την ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και την Κ/Ξ EURO ΙΟΝΙΑ, για
την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.