Κόνιτσα: Εγκρίθηκε η Α΄ φάση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας κατά τη συνεδρίασή του στις 22/09/2016 με την υπ αριθ. 234/2016 απόφαση του, ενέκρινε την Α΄ φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δ. Κόνιτσας.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς.
Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Περιλαμβάνει δύο ενότητες:
 Στην πρώτη, η οποία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αναλύονται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Κόνιτσας και τίθενται οι στόχους του Δήμου για κάθε θέμα.
 Στη δεύτερη, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, που θα εκπονηθεί στη συνέχεια, εξειδικεύονται οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου.
Όραμα του Δήμου Κόνιτσας είναι:
«Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του δυναμικού της περιοχής για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, με αειφορία και σεβασμό στο περιβάλλον καθώς και στο πολιτισμικό, ιστορικό και θρησκευτικό απόθεμα του Δήμου»
για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, με αειφορία και
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κόνιτσα: 18/10/2016
2
Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, για την επόμενη πενταετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.konitsa.gr ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δ. Κόνιτσας.
Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από δημότες και από τοπικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και λοιπούς φορείς, από 18/10/2016 έως και 18/11/2016. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κείμενου.
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (το οποίο εκτός της ανάρτησης του στην ιστοσελίδα του Δ. Κόνιτσας διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο Κόνιτσας, κα Μαίρη Αθανασίου) μπορεί να αποσταλεί ως εξής:
 Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Κόνιτσας, Πλατεία Δημαρχείου τ.κ. 44100
 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
 Μέσω φαξ στον αριθμό 26550 24000
 Με την προσκόμισή του στο Δημαρχείο Κόνιτσας (γραφείο Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καλλιντέρη)
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2655360309 & 2655360319.