ΟΑΕΔ: Τον Απρίλιο το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για 6.000 ανέργους

Τη δεύτερη φάση του προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, που αφορά 6.000 ανέργους αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η επίσημη ανακοίνωση – προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει εντός του Απριλίου. Όπως μας ανέφεραν αξιόπιστες πηγές, η δημοσιοποίση του προγράμματος θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του επόμενου μήνα, δηλαδή το διάστημα, 24-28 Απριλίου 2017.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, οι οποίοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, ΕΠΑΣ) ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Οι 6.000 ωφελούμενοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος του ΟΑΕΔ είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Εξάλλου το 60% επί του αριθμού των 6.000 θέσεων, θα τον καλύψουν άνθρωποι που βρίσκονται περισσότερο από 12 μήνες εκτός αγοράς εργασίας.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, θα δοθεί στους γονείς ανήλικων τέκνων και κυρίως στις μητέρες ανήλικων παιδιών.

Δικαίωμα συμμετοχής – Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τέσσερις μήνες και αφορά τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ωφελουμένων βάσει του τίτλου σπουδών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή σύμφωνα και με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση και σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και διάθεσης προϊόντων ή αγαθών (πωλητές).

Προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι επίσης θα πρέπει:

• Να είναι νέοι ηλικίας 25-29 ετών (έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 29 ετών), που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαιρούνται οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας).

• Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τόσο κατά την κατάρτιση των αρχικών πινάκων όσο και κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτησή τους στις επιχειρήσεις.

• Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι εντάσσονται έπειτα από αίτησή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο ΟΑΕΔ στη συνέχεια συντάσσει δύο πίνακες. Έναν με τους μακροχρόνια ανέργους με βάση την προαναφερόμενη ποσόστωση του 60% και έναν δεύτερο με τους ανέργους που βρίσκονταιμικρότερο διάστηαμ εκτός της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ και λίστες με τους παρόχους – επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε καθώς και την ειδικότητα που ζητούν.

Μετά την ανάρτηση των πινάκων των ανέργων και των λιστών των παρόχων στον ιστοτόπο του ΟΑΕΔ, οι εργασιακοί σύμβουλοι προβαίνουν στη διαδικασία υπόδειξης του ανέργου.

Ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ & Ασφαλιστική κάλυψη

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ωφελουμένους ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ, ενώ θα παρέχει και ασφαλιστική κάλυψη.
Ο πάροχος – επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί τις παρουσίες που πραγματοποιεί ο ασκούμενος, εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα της άσκησης, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μέσω των κωδικών πρόσβασης που διαθέτει.
Κατά την καταχώρηση στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με ηλεκρονική σάρωση, ο πάροχος επισυνάπτει τα δικαιολογητικά του Κεφ.11 των οικείων Δημόσιων Προσκλήσεων. Μετά την καταχώρηση ο πάροχος χορηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης στον ασκούμενο, ώστε να γνωρίζει ότι καταχωρήθηκαν οι παρουσίες του.
Το ΚΠΑ 2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος θα ελέγχει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, ότι οι παρουσίες του ασκούμενου που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά συμπίπτουν με τις ημέρες για τις οποίες έχει υπογράψει ο ασκούμενος στο παρουσιολόγιο και αναγράφονται στη μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, που έχει επισυνάψει με ηλεκτρονική σάρωση ,ο πάροχος κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση.
Η Δ/νση Μηχανογράφησης μετά την 15η και έως την 30η μέρα πιστώνει τους λογαριασμούς των ασκουμένων.

Ο προϊστάμενος κάθε ΚΠΑ θα ορίσει έναν αρμόδιο υπάλληλο στον οποίο θα δοθούν κωδικοί πρόσβασης στο πρόγραμμα μισθοδοσίας. Ο υπάλληλος αυτός θα καταχωρήσει τα πλήρη στοιχεία των ασκούμενων και θα είναι επιφορτισμένος να καταχωρεί κάθε μήνα τις ημέρες εργασίας τους. Στη συνέχεια το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διοίκησης θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία και υποβολή της Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΦΚΑ.

Δυνατότητες εργασίας μετά τη λήξη του προγράμματος

Μετά τη λήξη του προγράμματος ο ΟΑΕΔ παρέχει σε κάθε ωφελούμενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.
Μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι ωφελούμενοι θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών, έχοντας αυξημένα μόρια από τη συμμετοχής τους στην 4μηνη απασχόληση.
Τα γνωστά οκτάμηνα μπορούν να δουλέψουν είτε σε δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες, είτε σε ιδιωτικές επιχιερήσεις ανάλογα με τα προγράμματα που θα εκπονηθούν.