Ολες οι αλλαγές για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε την Τρίτη ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη ρύθμιση ή τον οριστικό διακανονισμό των «κόκκινων» δανείων.

Ο νέος κώδικας περιλαμβάνει 19 διαφορετικά σενάρια, για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατόητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειοολήπτη και αναφέρει αναλυτικά τα βήματα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν οι τράπεζες, όταν εντοπιστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ο κώδικας αυτός ισχύει, όπως διευκρινίζεται για όλα τα ληξιπρόθεσμα δάνεια πλην αυτών που έχουν υπόκεινται στο νόμο Κατσέλη.

Επίσης λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

Τι αναφέρει ο νέος κώδικας -Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες 
Σύμφωνα με το νέο κώδικα, κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα στάδια κατά το χειρισμό των δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

 • Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.
 • Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.
 • Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
 • Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.
 • Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης
Αν ο δανειολήπτης καθυστερήσει στην καταβολή δόση, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, το ίδρυμα δύναται να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

 • Επιχειρεί επικοινωνία με τον δανειολήπτη συμβουλευτικού χαρακτήρα με επίκεντρο τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξη του στη ΔΕΚ για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών λύσεων.
 • Συνέχιση της επικοινωνίας στα επόμενα Στάδιατης ΔΕΚ, γίνεται εφόσον συναινέσει ο δανειολήπτης. Μη ανταπόκριση σε αυτό το Στάδιο, δεν συνεπάγεται την απώλεια του χαρακτηρισμού του ως «συνεργάσιμου».
 • Η επικοινωνία σε αυτό το Στάδιο είναι σκόπιμο να συνοδεύεται με αποστολή του «Ενημερωτικού Φυλλαδίου» της ενότητας Ε.2 του Πρώτου Κεφαλαίου και καθορισμό του «Ειδικού Σημείου Επικοινωνίας» για τις περαιτέρω επαφές.
 • Αν η καθυστέρηση υπερβεί τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες το ίδρυμα οφείλει να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν εν τω μεταξύ καταβληθεί ολοσχερώς η οφειλόμενη δόση.
 • Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο δεν είναι υποχρεωτική η επανάληψη της αποστολής της 1ης γραπτής ειδοποίησης σε έγχαρτη μορφή, εκτός αν έχει παρέλθει έτος από την τελευταία αποστολή της.
 • Η τράπεζα θα καταθέσει πρόταση κατάλληλης λύσης
 • Κάθε ίδρυμα παρέχει, χωρίς αυτό να θεωρείται νέα υπηρεσία προς τον δανειολήπτη (άρθρο 12 του Νόμου 4281/2014) που θεωρείται συνεργάσιμος, πρόταση μιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης και αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/-εις οριστικής διευθέτησης.
 • Η εκπλήρωση της παρούσας υποχρέωσης του ιδρύματος δεν μπορεί να συναρτάται από απαίτηση προηγούμενης εξόφλησης τυχόν οφειλών του δανειολή- πτη προς λοιπούς πιστωτές. (β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύ σης, λαμβάνονται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, η ανά- γκη συμμόρφωσης του ιδρύματος προς τις ισχύουσες εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και οι ειδικότερες για τη διαχείριση των καθυστερήσεων διατάξεις προληπτικής εποπτείας που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση (ΠΕΕ 42/2014, όπως ισχύει) ή άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή για την προληπτική εποπτεία του ιδρύματος.
 • Η αξιολόγηση βασίζεται επίσης σε καθορισμένα και δια- φανή κριτήρια και διαδικασίες που το ίδρυμα διαθέτει με βάση τις εν λόγω διατάξεις προληπτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο επίπεδο των «ευλόγων δαπανών» διαβίωσης που προσήκει στην περίπτωση του δανειολήπτη.

Δείτε αναλυτικά τον νέο κώδικα δεοντολογίας ΕΔΩ

Πηγή: iefimerida.gr