Ποινές έως και 20 χρόνια για μεγάλη φοροδιαφυγή

Με ποινές φυλάκισης που ξεκινούν από τα 2 χρόνια και φθάνουν μέχρι και τα 10 ή ακόμη και τα 20 χρόνια κάθειρξη βρίσκονται αντιμέτωποι όσοι διαπράττουν εγκλήματα φοροδιαφυγής και εφόσον οι αποκρυβέντες φόροι ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, αν είναι άμεσοι ή τις 50.000 ευρώ αν είναι έμμεσοι.

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή ενεργοποιούνται οι νέες διατάξεις του ποινολογίου οι οποίες ψηφίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και προβλέπουν φυλακή για απόκρυψη εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων, μη απόδοση ΦΠΑ και έκδοση εικονικών και πλαστών τιμολογίων.

Το Δημόσιο θα διεκδικεί ακόμη και αποζημίωση ηθικής βλάβης μέσω της δικαστικής οδού, από τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν αδικήματα φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες τα τελούμενα εγκλήματα τιμωρούνται ως πλημμελήματα και κρίνονται σοβαρές, επιβάλλεται η προβολή αξιώσεων του Δημοσίου από τον φορολογούμενο.

Θα ζητείται, από το δικαστήριο, να επιδικάζεται σε βάρος του δράστη, υπέρ του Δημοσίου, ένα εύλογο ποσό, ως χρηματική ικανοποίηση από την ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο, λόγω της προσβολής του κύρους του από τη συμπεριφορά του φορολογούμενου. Η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης θα ξεκινά από το 1/10 του ποσού της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με την οποία ενεργοποιούνται οι νέες διατάξεις:

[1] Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ), διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των παραπάνω φόρων, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

Τα παραπάνω εγκλήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

• με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 100.000 ευρώ και

• με ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει, τις 150.000 ευρώ.

[2] Έγκλημα φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ, στο φόρο κύκλου εργασιών, στο φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των φόρων αυτών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους παραπάνω φόρους, τέλη ή εισφορές, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.

Συγκεκριμένα, το έγκλημα φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., τιμωρείται:

• με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται, υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 50.000 ευρώ και

• με ποινή κάθειρξης, εφόσον κατά τις ως άνω ίδιες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Πλαστά – εικονικά τιμολόγια 
[3] Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία, ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου. Τα ως άνω εγκλήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών (ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης αξίας συναλλαγής).

Επίσης έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής. Τα παραπάνω εγκλήματα τιμωρούνται:

• με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και

• με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ .

Αποζημίωση ηθικής βλάβης για το Δημόσιο
[4] Για τη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος σε υποθέσεις φοροδιαφυγής στις οποίες τα τελούμενα εγκλήματα τιμωρούνται ως πλημμελήματα (ήτοι με ποινή φυλάκισης) και κρίνονται ως σοβαρές με βάση, μεταξύ άλλων και το ύψος της διαφοράς, επιβάλλεται η προβολή των αξιώσεων του Δημοσίου από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ή από τον αρμόδιο υπάλληλο κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής προκειμένου να εκπροσωπηθεί το Δημόσιο σε παράσταση πολιτικής αγωγής.

Στις περιπτώσεις αυτές θα ζητείται από το Δικαστήριο να επιδικάζεται σε βάρος του δράστη και υπέρ του Δημοσίου, ένα εύλογο ποσό ως χρηματική ικανοποίηση από την ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο (ενδεικτικώς, η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης του Δημοσίου μπορεί να εκκινεί από το 1/10 του ύψους της φορολογικής διαφοράς, ανάλογα με την περίπτωση), λόγω της προσβολής του κύρους του από τη συμπεριφορά του φορολογουμένου.

Αυτουργοί, συνεργοί, συμμέτοχοι
[5]
Ποινική ευθύνη για τη διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής έχει ως άμεσος συνεργός και ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, ή όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων. Ποινική δίωξη, παραγραφή.

[6] Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά αμελλητί, η δε ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

[7] Η διαπίστωση της συνδρομής του εγκλήματος φοροδιαφυγής, γίνεται με βάση την οριστική πράξη του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

[8] Ως χρόνος έναρξης παραγραφής των εγκλημάτων φοροδιαφυγής ορίζεται η τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε, ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής, η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησής της.

[9] Η μηνυτήρια αναφορά από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης υποβάλλεται ανεξάρτητα από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ή από την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, ή από την καταβολή εκ μέρους του φορολογούμενου μέρους ή του συνόλου της οικείας οφειλής.

Ο ορισμός
Έγκλημα φοροδιαφυγής στον φόρο εισοδήματος, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ), διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των παραπάνω φόρων, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση.

Το ποσό
Το έγκλημα φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, τιμωρείται:

• με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται, υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 50.000 ευρώ και

• με ποινή κάθειρξης, εφόσον κατά τις ως άνω ίδιες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Συμμέτοχοι
Ποινική ευθύνη για τη διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής έχει ως άμεσος συνεργός και ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, ή όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων.

Εγκλήματα φοροδιαφυγής και ποινές φυλάκισης

1ο Έγκλημα φοροδιαφυγής στον φόρο εισοδήματος ή στον ΕΝΦΙΑ:

• Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, εφόσον ο φόρος που έχει αποκρυβεί υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και

• Ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει, τις 150.000 ευρώ.

2ο Έγκλημα φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ

• Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, αν το ποσό που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και

• Ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

imerisia.gr