Πρέβεζα: Εγκρίθηκαν ο Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το  Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους Δημότες ότι:

 

1.Εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων  για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος   λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πρέβεζας,σύμφωνα με την  αρ.  12/2018 (ΑΔΑ: Ψ74ΩΩΞΧ-ΓΓΡ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων και περιορισμών, που θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης & ανάκλησης της Άδειας Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων καθώς επίσης και την παράταση αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων της Περιφέρειας του ∆ήµου Πρέβεζας απο την ηχορύπανση με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

 

2.Εγκρίθηκε η  η  τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων,  που υπάρχουν και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πρέβεζας, ως εξής:

 Α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων του  Δήμου Πρέβεζας  αντικαθίσταται, ως εξής:

  • Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) των περιπτέρων που διατίθενται. Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση”

Β.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του κανονισμού  λειτουργίας περιπτέρων του  Δήμου Πρέβεζας αντικαθίσταται,ως εξής:

  • Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται ποσοστό 30% προσδιορίζεται μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεων των συμμετεχόντων.

Ως προς τον αριθμό των καθοριζομένων θέσεων αλλά και το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να γίνεται η κατανομή τους, αυτά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δήμου μετά από συνεκτίμηση των πραγματικών και υφιστάμενων αναγκών.

 

Αναλυτικά τις αποφάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν  στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.