Πρέβεζα: Σε δημοπράτηση το αποχετευτικό στην παράκτια ζώνη του Νομού

Σε δημοπράτηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποχετευτικά έργα της χώρας το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή της Πρέβεζας. Συγκεκριμένα σε δημοπράτηση είναι η κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης), και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας. Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 18 Μάη 2017. Το κόστος του έργου είναι 33.108.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 26.700.000 ευρώ). Η διάρκεια των έργων είναι 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αποτελεί υποέργο της πράξης: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» και συγχρηματοδοτείται κατά 95,79 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από πιστώσεις που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου, τον Δήμο Πρέβεζας, Το ποσό των 1.122.000 ευρώ (με ΦΠΑ) βαρύνει αποκλειστικά τον Κύριο του Έργου και αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις της εργολαβίας.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το δίκτυο των προς κατασκευή αγωγών ακαθάρτων μπορεί να χωρισθεί σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο τμήμα. Το βόρειο τμήμα του δικτύου καλύπτει την αποχέτευση των οικισμών Βράχου και Παραλίας Βράχου, Παραλίας Λυγιάς, Ριζών, Παραλίας Ριζών, Καστροσυκιάς και Παραλίας Καστροσυκιάς, ενώ διαχειρίζεται και τα λύματα των οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας του Δήμου Πάργας.

Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των άνω οικισμών προς νότον και ειδικότερα προς το Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΚ γίνεται με την παρεμβολή δέκα τεσσάρων αντλιοστασίων (ΑΒ-3 έως ΑΒ-11, ΑΒ-5Λ, ΑΒ-7Ρ, ΑΡ-1 και ΑΚΣ-2) τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται επί του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ακαθάρτων ΑΒ. Από το αντλιοστάσιο ΑΚ, επίσης με την συμβολή καταθλιπτικού αγωγού, τα λύματα προσάγονται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα έργα εισόδου αυτής.

Το νότιο τμήμα του δικτύου περιλαμβάνει το πλέγμα των αποχετευτικών αγωγών που αποχετεύουν τους οικισμούς Νέας Σαμψούντας, Νέας Σινώπης και Καναλίου και μέσω του συλλεκτήρα του τελευταίου οδηγούν τα λύματα στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΚ. Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των άνω οικισμών γίνεται με την συμβολή δέκα αντλιοστασίων (ΑΚΝ-1 έως ΑΚΝ-5, ΑΣΨ-1 έως ΑΣΨ-4 και ΑΣΝ-1)ακαθάρτων (ΑΛ1, ΑΛ2, ΑΒ1 και ΑΒ2).

Στα προς κατασκευή έργα περιλαμβάνονται και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου παραλίας «Λεύκα». Αυτά συνίστανται από:
Αγωγό βαρύτητας (που λειτουργεί υπό πίεση) μεταφοράς των λυμάτων προς το βόρειο τμήμα της παραλίας «Λεύκα», στον οποίο παρεμβάλλονται δύο πιεζοθραυστικά φρεάτια, μήκους 6.417 m. Υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, μήκους 1.800 m, στο πέρας του οποίου τοποθετείται διαχυτής επτά στομίων από όπου εκρέουν τα λύματα.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας προβλέπεται η κατασκευή 25 αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων.
Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται η κατασκευή 5.100 αναμονών για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων.

ypodomes.com