Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του 21ου Μπιζάνιου Δρόμου

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων

Α) Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 420 Π.Κ.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αρίθµ. 6786 / 18 / 309235 από 13-02-2018 αναφορά – πρόταση του Τµήµατος
Τροχαίας Ιωαννίνων.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, την ασφάλεια των διαγωνιζοµένων και την εξυπηρέτηση
κοινού:

– 2 –
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την προσωρινή απαγόρευση στάθµευσης παντός είδους οχηµάτων από την 08:00′ ώρα έως
πέρατος του αγώνα, την Κυριακή 18-02-2018, έµπροσθεν του κτηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου επί
της οδού Πλατεία Πύρρου
Την προσωρινή σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχηµάτων, την Κυριακή 18-
02-2018, ως ακολούθως:
 Από ώρα 09:00΄και µέχρι πέρατος του αγώνα, στο ρεύµα εισόδου πόλεως της Λεωφόρου
∆ωδώνης, από τη συµβολή αυτής µε την οδό Αγίου Κοσµά, µέχρι το κτήριο της Περιφέρειας
Ηπείρου, οδός Πλατεία Πύρρου (σηµείο τερµατισµού του αγώνα).
 Από ώρα 09:00΄και µέχρι πέρατος του αγώνα, στο ρεύµα εξόδου πόλεως της Λεωφόρου
∆ωδώνης, από τον αριθµό 39 (Στρατολογία), µέχρι τη συµβολή µε την οδό Αγίου Κοσµά.
 Από ώρα 09:00΄και µέχρι πέρατος του αγώνα, στο ρεύµα εισόδου πόλεως της Λεωφόρου
∆ωδώνης, από τη συµβολή µε τη Λεωφόρο Σταύρου Νιάρχου, µέχρι το κτήριο της Περιφέρειας
Ηπείρου οδός Πλατεία Πύρρου (σηµείο τερµατισµού του αγώνα).
 Από ώρα 09:00΄και µέχρι πέρατος του αγώνα, στο ρεύµα εισόδου πόλεως της Λεωφόρου
∆ωδώνης, από το Πάρκο Πυρσινέλλα (Γιαννιώτικο σαλόνι), µέχρι το κτήριο της Περιφέρειας
Ηπείρου, οδός Πλατεία Πύρρου (σηµείο τερµατισµού του αγώνα).
 Από ώρα 09:00΄και µέχρι πέρατος του αγώνα, στο ρεύµα εισόδου πόλεως της Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Άρτας, από την 11 χ/θ (περιοχή Μπιζάνι), µέχρι το κτήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, οδός
Πλατεία Πύρρου (σηµείο τερµατισµού του αγώνα).
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα
διεξάγεται µέσω παρακαµπτηρίων οδών, µε µέριµνα και φροντίδα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων,
το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον
απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη της διοργανώτριας αρχής
(∆ήµος Ιωαννιτών) και του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των διοργανωτών και τα οχήµατα άµεσης
ανάγκης.

– 3 –
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόµων.