Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τμήμα Καμπή – Πέρδικα

Εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων και για το χρονικό
διάστημα από την Τετάρτη 22-02-2017 μέχρι την Τρίτη 28-02-2017 & την Δευτέρα 06-03-
2017, κατά περίπτωση, να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως
περιγράφονται αναλυτικά στα ανωτέρω (3) και (4) σχετικά έγγραφα του προοιμίου της
παρούσης, ως ακολούθως:
I. Να πραγματοποιηθούν κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες θέσεις
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Άρτας έως την περιοχή Πέρδικας ( Χ.Θ.
187+950), προκειμένου αφενός μεν να διεξάγεται η κυκλοφορία απρόσκοπτα, αφετέρου
δε να εξασφαλίζεται η συνέχιση των εργασιών που απαιτούνται (π.χ. παρόδιες
εγκαταστάσεις, Σ.Ε.Α., κλπ). Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, η εφαρμογή
των οποίων προβλέπεται στις εξής θέσεις:
i. Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινητιστών (ΧΣΑ) περί τη Χ.Θ. 177+813 έως την 28-
02-2017
ii. Μετωπικά διόδια Τερόβου (Χ.Θ. 179+768) έως την 06-03-2017
iii. Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινητιστών (ΧΣΑ) περί τη Χ. Θ. 185+063 έως την 28-
02-2017
II. Στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και στους Χώρους Στάθμευσης
Αυτοκινητιστών (ΧΣΑ) προβλέπεται ο προσωρινός αποκλεισμός των λωρίδων
επιβράδυνσης, ενώ στα Διόδια (Μετωπικά και Πλευρικά) προβλέπεται το κλείσιμο των
πρόσθετων λωρίδων που προβλέπονται στη χοάνη πριν και μετά τα εκδοτήρια και η
διέλευση της κυκλοφορίας θα γίνεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Στα Μετωπικά
Διόδια προβλέπεται το κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας πριν τα διόδια.
III. Η προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση, προκειμένου να είναι εφικτή η παράδοση στην
κυκλοφορία του τμήματος από τη Χ.Θ. 151+245 έως τη Χ.Θ. 188+063, έως ότου
κατασκευαστεί πλήρως το τμήμα από Χ. Θ. 188+063 έως τον Α/Κ Εγνατίας. Σύμφωνα με
την σχετική μελέτη, η κυκλοφοριακή ρύθμιση περιλαμβάνει την εκτροπή της
κυκλοφορίας από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω της οριοθετημένης Διάταξης Εκτροπής
Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) στη Χ.Θ. 187+950, Χ.Θ. 188+110 και στη συνέχεια μέσω
προσωρινής σύνδεσης με την Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Πέντε Πηγαδιών, η οποία
μέσω υφιστάμενου κόμβου συνδέεται με την υφιστάμενη Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων.
IV. Με μέριμνα της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και της Κ/Ξ «EURO ΙΟΝΙΑ» θα πρέπει να
– 3 –
προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να
παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ.
σταθερό/κινητά VMS κτλ) ώστε να εξασφαλίζομαι οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς
διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
V. Η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και η Κ/Ξ «EURO ΙΟΝΙΑ» υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου
Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης
Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης
περιοχής, το Παράρτημα Ζ’ της ΕΣΥ, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες
σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και
γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική
μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον, θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων.
VI. Επίσης, δεδομένου ότι, οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν εν ισχύ
ολόκληρο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, περιλαμβανομένου και του
Σαββατοκύριακου, να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος
κυκλοφοριακός φόρτος, για τις περιόδους εορτών και τις ημέρες πριν και μετά από
αργίες, για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή, κατά την είσοδο-έξοδο εκδρομέων,
καθώς και για τις ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών.
VII. Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση από τον Διοικητή
του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, ο οποίος εξουσιοδοτείται με την παρούσα για
την λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και της Κ/Ξ «EURO ΙΟΝΙΑ», για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την
υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
– 4 –
της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες