Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2017/2018

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι:

Έως και τις 15 Μαΐου 2017 θα κατατίθενται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2017/2018 και στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων που είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο ή για τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, την προστασία των ντόπιων ποικιλιών (Ντεμ-πίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι), την εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον και την εισαγωγή σύγχρονων αμπελουργικών καλλιεργητικών τεχνικών και τη διαφύλαξη παλιών (καλλιέργεια σε αναβαθμίδες).

Τα μέτρα που ενισχύονται είναι:

  1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση  1.456 €/στρέμμα
  2. Φύτευση νέων αμπελώνων 615 €/στρέμμα
  3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης  390 €/στρέμμα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου
  3. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών
  4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
  5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.