Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Ηπείρου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στη δράση «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων». Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των σταθμών. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον Ειδικό Στόχο «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ – Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης», του Θεματικού Στόχου «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων».

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση των πράξεων  ανέρχεται σε 12.850.000 ευρώ.

Οι προτάσεις  μπορούν να υποβληθούν από  21/11/2016 έως 13/1/2017, στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 Ιωάννινα), τις ώρες 9:00 έως 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr και www.ymeperaa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στην κα Σοφία Τσιτουρίδου ( τηλ: 2651 3 60512, e-mail: [email protected]).