Πρόσκληση της Περιφέρειας για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.»

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση κόστους λειτουργίας υπηρεσιών και την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, προσφέρει η νέα πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Η πρόσκληση «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.700.000 ευρώ, στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α., όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων και πολιτικής προστασίας κ.ά..

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Επιμελητήρια).

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 02-07-2018 έως 28-09-2018 και ώρα 15.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστος το ποσό των 250.000 ευρώ.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Ι. Παπαδόπουλο, τηλέφωνο 2651 3 60517.