Πρότασης στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση “Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου”.

Με το υπ’αριθμ. 3878/16-11-2016 έγγραφο της, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προσκαλεί την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποβολή πρότασης στρατηγικής για Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου θα καταθέσει στρατηγική για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας πιλοτικής πολιτιστικής διαδρομής για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου.

Το έναυσμα για την κατάρτιση της Στρατηγικής δόθηκε από τη συνεργασία που είχε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Ηπείρου από τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την δημιουργία μιας αξιόλογης περιηγητικής διαδρομής των κυριότερων αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

Η πρόταση αυτή μετεξελίχθηκε σε Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, με προοπτική τη χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ 2014-2020.Το προσχέδιο τουπιλοτικού προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» είχε παρουσιαστεί και είχε λάβει την συγκατάθεση από το τέλος του 2013 τόσο των Υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού όσο και των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών για την προένταξή των έργων και των δράσεων του στη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η συγκεκριμένη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση συνδέεται με έναν από τους πλέον υποσχόμενους τομείς της Ηπειρώτικης οικονομίας, τον τουρισμό, που μπορεί να δώσει ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία και να αντιμετωπίσει τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής: ανεργία, μείωση εισοδημάτων, συρρίκνωση των επιχειρήσεων, μειωμένη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με το τουριστικό κύκλωμα, ελλιπής σύνδεση του παράκτιου τουρισμού με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την ενδοχώρα, μικρή τουριστική περίοδος, εξασφάλιση προσβασιμότητας -επισκεψιμότητας- οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξή τους με κατάλληλα έργα υποδομών.

Η οργάνωση της πιλοτικής πολιτιστικής διαδρομής και η ανάδειξη/προβολή της μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική ειδική θεματική διαδρομή (πολιτιστικός τουρισμός) που αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής στον εμπλουτισμό του «παραδοσιακού» τουριστικού προϊόντος του μαζικού τουρισμού στην Ήπειρο.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» θα εφαρμοστεί στις περιοχές των βασικότερων αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου με την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαδρομής και ενός εξειδικευμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού (που αναμένεται να λειτουργήσει και ως επιταχυντής στον εμπλουτισμό του «παραδοσιακού» τουριστικού προϊόντος του μαζικού τουρισμού)στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Ηπείρου:

 • Δωδώνη (Π.Ε. Ιωαννίνων)
 • Νικόπολη (Π.Ε. Πρέβεζας)
 • Κασσώπη (Π.Ε. Πρέβεζας)
 • Αμβρακία (Π.Ε. Άρτας)
 • Γίτανα (Π.Ε. Θεσπρωτίας)

Στρατηγικός Στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» είναι η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους μέσω της δημιουργίας ενός εξειδικευμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού και η οργάνωση συγκροτημένης «βιωματικής» εξερεύνησης στους βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου μέσα από ένα συνολικό πλέγμα δράσεων.

Ο Στρατηγικός Στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» εξυπηρετείται μέσω της υλοποίησης 28 δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 39.655.000,00€, εκ των οποίων 23,9 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Ηπείρου,που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 6 τομείς:

 1. Ψηφιακές Υπηρεσίες (πχ δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων)
 2. Υποδομές (για παράδειγμα ολοκλήρωση υποδομών πρόσβασης)
 3. Μνημεία (συντήρηση και αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων)
 4. Ενίσχυση Επιχειρήσεων (για παράδειγμα η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας)
 5. Προσωπικό (για παράδειγμα η πιστοποίηση ξεναγών και δράσεις επιμόρφωσης επιχειρηματιών και εργαζομένων)
 6. Δημοσιότητα (για παράδειγμα τουριστική προβολή)

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα της Στρατηγικής για την «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» είναι:

 • Δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού.
 • Οργανωθεί μία συγκροτημένη «βιωματική» εξερεύνηση στους βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου.
 • Αποκατασταθούν και αναδειχθούν οι αρχαιολογικοί χώροι σε Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα.
 • Αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της ΟΧΕ.
 • Δημιουργηθεί τοπικό σύμφωνο ποιότητας «Αρχαία Θέατρα Ηπείρου» μεταξύ επιχειρήσεων του τουριστικού και του αγροδιατροφικού τομέα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων επιχειρήσεων.
 • Ενισχυθεί η απασχολησιμότητα.
 • Ενισχυθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού.
 • Αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ.