Παράταση προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον κόμβο Εγνατίας- Ιόνιας

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. 2. Την υπ’ αρίθµ. IC.M7.CC.42154 από 17-02-2017 έγγραφο της Νέα Οδός Α.Ε., µετά των
προσηρτηµένων σε αυτό εγκεκριµένων Μελετών Σήµανσης. 3. Το υπ’ αρίθµ. ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / 11155 από 20-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών / Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών / Γενικής ∆ιεύθυνσης
Συγκοινωνιακών Υποδοµών / ∆ιεύθυνσης ΛΣΕΠ (Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκµετάλλευσης
Υποδοµών µε σύµβαση παραχώρησης). 4. Τα υπ’ αρίθµ. ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / οικ. 11202 από 21-02-2017 & ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / 11319 από 02-03-2017 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας. 5. Το από 21-02-2017 µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) της Νέα Οδός Α.Ε. στο
οποίο εµφαίνονται οι Χ/Θ του Άξονα του Αυτοκινητόδροµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ ανά Νοµό. 6. Την υπ’ αριθµ. 61773 / 17 / 372907 από 22 – 02 – 2017 Αναφορά – πρόταση του Τµήµατος
Τροχαίας Ιωαννίνων. 7. Την υπ’ αριθµ. 501/ 1 / 454 – στ’ από 22-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ∆ιευθυντή ∆.Α. Ιωαννίνων (Α∆Α: 66ΡΛ465ΧΘ7-753).
– 2 – 8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, επί του Αυτοκινητοδρόµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Παρατείνουµε το χρονικό διάστηµα που θα εφαρµοστούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις, όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω (7) σχετική Απόφασή µας, στα Μετωπικά
διόδια Τερόβου (Χ.Θ. 179+768) του αυτοκινητοδρόµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ, από 06-03-2017 έως και 31-08-2017. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα της ανωτέρω (7) σχετικής Απόφασής µας. Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και της Κ/Ξ «EURO ΙΟΝΙΑ», για την ορθότητα τηςτοποθέτησης της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από τηνυποβληθείσα µελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρωνκυκλοφοριακής σήµανσης.• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησήτης στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3οΟι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.