Πώς θα πληρώσετε χαμηλότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ – Οι προϋποθέσεις

Του Γιώργου Γάτου

Η ύπαρξη συμφωνίας με τον εργοδότη, η υποβολή γραπτής σύμβασης στον ΕΦΚΑ, καθώς και η ασφάλιση για 25 ημέρες κάθε μήνα είναι οι τρεις προϋποθέσεις που τίθενται για την καταβολή χαμηλότερων εισφορών από όσους απασχολούνται σε 1 ? 2 εργοδότες και αμείβονται με «μπλοκάκι». Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ ταυτόχρονα με το «άνοιγμα» της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη δήλωση, από τους εργοδότες, των εργαζομένων τους οποίους αμείβουν με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εντάσσονται στην παρ. 9 του άρθρου 39, δηλαδή ασφαλίζονται ως «οιονεί» μισθωτοί καταβάλλοντας μόνο την εργατική εισφορά και όχι την εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία.

Ποιοι εντάσσονται

Πώς θα πληρώσετε χαμηλότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ - Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο – η οποία είναι… μισή αφού δεν αναφέρει τίποτα για τον τρόπο εκκαθάρισης και συμψηφισμού τυχόν οφειλών, την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη υποβολής ΑΠΔ εκ μέρους του εργοδότη καθώς και για τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών εργοδότη και εργαζομένου στην ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 39 παρ. 9 μπορούν να ενταχθούν όσοι απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους ? εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ, όσοι απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους ? εργοδότες, για τις παρεχόμενες με ΔΠΥ υπηρεσίες και όσοι απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω ΔΠΥ.

Με βάση την εγκύκλιο, στην έννοια του αντισυμβαλλόμενου μπορεί να λογίζονται ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή άσκησης αυτής (όμιλος επιχειρήσεων). «Η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, συνίσταται στον κοινό οικονομικό σκοπό που επιδιώκεται από τον αντισυμβαλλόμενο, και είναι απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τέτοια τεκμήρια προκύπτουν όταν διαφορετικές επιχειρήσεις ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο μηχανογραφικό εξοπλισμό και απασχολούν από κοινού το ίδιο πρόσωπο με σύμβαση».

Ποιοι δεν εντάσσονται
Η ευνοϊκή (για τον εργαζόμενο) διάταξη δεν εφαρμόζεται για ασφαλισμένους που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ. Για το σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, δηλαδή ως μισθωτοί. Δεν εντάσσονται, ακόμη, δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών.

Απεικόνιση της ασφάλισης
Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στις ημερομηνίες υποβολής που προβλέπονται και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών.

Υποχρεωτικά αναγράφονται ο τύπος αποδοχών (οι τακτικές αποδοχές) και 25 ημέρες ασφάλισης κάθε μήνα, το «πακέτο» των «καλύψεων» (πχ όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση για επικουρική, εφάπαξ ή και ασθένεια δεν θα πληρώνουν δεύτερες εισφορές).

  • Οι συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 1/1/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα κανονικά ( π.χ. 10 μηνη σύμβαση από 1/9/2016 ? 30/6/2017)
  • Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό e- mail το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο προκειμένου να λάβει γνώση. Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του επιλέγοντας το πεδίο , “Αποδοχή”

Υπολογισμός
Το ανώτατο όριο και κατώτατο όριο για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ καθορίζονται και ελέγχονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται:

Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών ακόμα κι αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές, για αντισυμβαλλόμενους – ασφαλισμένους υπολογίζονται στο ποσό που προκύπτει από την μηνιαία διαίρεση της συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου ορίου (5.860,80 ευρώ) ενώ στις περιπτώσεις που το ποσό υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης, οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό (της κατανομής) και τυχόν διαφορά ασφαλιστικής υποχρέωσης που υπολείπεται του ελάχιστου ποσού, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης.

Τα όρια

• Η ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου απασχολούμενου άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 586,08 ευρώ.

• Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος είναι το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, άνω των 25 ετών, 5.860,80 ευρώ τον μήνα και 70.329,60 ευρώ τον χρόνο. Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά μόνο στην εισφορά του ασφαλισμένου.

Οι εισφορές

Με βάση την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ οι εισφορές που αναλογούν στον εργαζό- μενο και στον εργοδότη, ανάλογα με τα πακέτα «κάλυψης» είναι:

• Για τον κλάδο της σύνταξης: Συνολικό ποσοστό εισφορών 20 % που επιμερίζεται σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη.

• Για την υγειονομική περίθαλψη: Για παροχές ασθενείας σε είδος 6,45 % (Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 2,15% Ποσοστό εισφορών αντισυμβαλλόμενου: 4,30 %) για παροχές Ασθενείας σε χρήμα 0,65% (Ποσοστό εισφορών ασφαλισμέ- νου: 0,40% Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 0,25%).

• Για την επικουρική ασφάλιση: 7% (Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 3,5% Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 3,5%)

• Για τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ): 4 % το ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: Για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις περιπτώσεις που λόγω της ιδιότητας ή της δραστηριότητας, υφίστα- ται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων αυτών.

imerisia.gr