Ρυθμίσεις οφειλών σε Δήμους: Διαγραφή προαυξήσεων, τόκων και προστίμων

Με τις διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ, εισάγεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.

Σε σχετικό ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο Εσωτερικών, δίνει τις βασικές πτυχές της ρύθμισης και σημειώνει:

Με δεδομένη την δυσχερή οικονομική συγκυρία των προηγούμενων ετών, που είχε ως συνέπεια τη σώρευση σημαντικών οφειλών προς τους ΟΤΑ, η παροχή ισχυρών κινήτρων στους οφειλέτες κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τις σωρευμένες και παρελθούσες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους δήμους και να επαναφέρουν την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό. Υπολογίζεται ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ανέρχεται σήμερα (τελευταία στοιχεία 31.12.2018) στο ποσό των 2,7 δις, ενώ, αν συνυπολογιστούν οι οφειλές και προς τα νομικά τους πρόσωπα (ΔΕΥΑ κλπ), το ποσό αγγίζει τα 3 δις.

Ατιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς τη σημασία των ρυθμίσεων όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους προϋπολογισμούς των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το βαθμό εισπραξιμότητας εσόδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ιδιαίτερα αυτών που ανάγονται σε παρελθόντα έτη, παρά τη διαγραφή μέρους ή ολόκληρων των προστίμων και των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις ρυθμιζόμενες οφειλές. Από την προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής της διάταξης (άρθρο 52 του ν. 4483/2017), καταγράφηκε εντυπωσιακή εισροή εσόδων προς τους Δήμους, σε βαθμό τέτοιο, που, σε πολλές περιπτώσεις, κατέστη δυνατή η μείωση από τους Δήμους του ύψους των πάσης φύσεως τελών και η πρόβλεψη σειράς παρεμβάσεων ελάφρυνσης των βαρών προς τους δημότες.

Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει οφειλές τόσο προς τους Δήμους όσο και προς τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. (πχ. ΔΕΥΑ κλπ).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις είναι τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων. Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, καθώς, κατά την προηγούμενη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση πολλοί οφειλέτες που θα ήθελαν και θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των διατάξεων, δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα και έτσι έμειναν εκτός ρύθμισης. Γι’ αυτό θα πρέπει και οι Δήμοι να προβούν στις απαραίτητες δράσεις δημοσιότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπαγωγή στη ρύθμιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού οφειλετών.

aftodioikisi.gr