Στο Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020” εντάχθηκε η πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών”

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” η πράξη  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με επιλέξιμη  δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ 224,640.00 €. Φορέας υλοποίησης είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ).

Αντικείμενο δράσης του Κέντρων Κοινότητας είναι η υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών θα λειτουργήσει από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών και θα εποπτεύεται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Ιωαννιτών με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00 (οκτώ ώρες την ημέρα), και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Ιωαννιτών. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πράξης αφορά για 3 έτη, την μισθοδοσία του προσωπικού που θα προσληφθεί με όρους ΑΣΕΠ (2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ΠΕ Ψυχολόγος, και 1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος), με ετήσιες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας 20% επί των άμεσων δαπανών του προσωπικού.
Ωφελούμενοι/ες της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της  ΚΥΑ υπ.’  αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.03.2016,είναι:
«Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.