Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ηγουμενίτσας- Δείτε τα θέματα

H συνεδρίαση θα γίνει την  27η Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο Παροχή πληρεξουσιότητας για εκτέλεση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο Επικύρωση της με αριθ. 887/11310/02-8-2018 Απόφασης Δημάρχου περί άσκησης αίτησης ανάκλησης της με αριθμό 70/20-7-2018 προσωρινής διαταγής της Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «προμήθεια των ειδών αρτοποιείου της ομάδας ΣΤ για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης & λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας (εργατικές κατοικίες).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Έργα οδοποιίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας», καθορισμός των όρων αυτού και έγκριση της μελέτης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 51/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο Επί αιτήσεως Βασιλείου ΜΙΜΟΥ του Παύλου, Έλενας ΜΙΜΟΥ του Παύλου και Χρήστου ΜΙΜΟΥ του Παύλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΠΕΤΡΗ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΤΖΑΛΑΒΡΑ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο Επί αιτήσεως Ευαγγελίας ΤΖΑΛΑΒΡΑ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 15ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΣΟΥΚΑ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 16ο Επί αιτήσεως Βασιλείου ΜΠΙΛΑ του Αλεξάνδρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 17ο Επί αιτήσεως Γεωργίου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 18ο Επί αιτήσεως Ισμήνης ΡΑΓΓΟΥ του Αριστείδη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 19ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΚΟΝΤΗ του Λεωνίδα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 20ο Επί αιτήσεως Γεωργίου ΚΟΝΤΗ του Λεωνίδα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 21ο Επί αιτήσεως Ηλία ΤΖΑΛΛΑ του Στεφάνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 22ο Επί αιτήσεως Ελένης ΤΖΑΛΑ του Στεφάνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 23ο Επί αιτήσεως Ευάγγελου ΤΣΟΥΝΗ του Σταύρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 24ο Επί αιτήσεως Χρυσάνθης – Χρυσούλας ΨΥΧΟΥΛΑ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος