Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας-Δείτε τα θέματα

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 19/09/2018, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος
δράσης έτους 2018.
2. Έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της με αριθμό πρωτ.
3463/19-12-2017 Απόφασης 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002328 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» επικαιροποίηση
στοιχείων του έργου και έγκριση τροποποίησης των σχετικών
Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της πράξης.
3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Πρέβεζας
και το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας για την
ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού,
Παραρτήματος του Φορέα και άλλες παράλληλες δράσεις κατά τη
λειτουργία του, στο Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας, στη θέση Παλαιά
Σφαγεία, στην Πρέβεζα.
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του
έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ Στεφάνης καθώς
και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας».
5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια
Ηπείρου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια σωλήνων ΡΕ
φ63/10ατμ για την εξυπηρέτηση των χοιροτροφικών μονάδων
Σελ. 1 από 4

Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας” ποσού 24.428,00 € (με Φ.Π.Α) με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου ( ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με
ΚΑ 2047ΕΠ53000002) -Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων 2017-2019.
6. Αποδοχή απόφασης ένταξης των πράξεων: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ» και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ
ΣΙΝΩΠΗΣ» στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020
Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>, στην
πράξη με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
8. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: Χρηματοδότηση του Δήμου
Πρέβεζας για την δημιουργία βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδικό
Σταθμό περιοχή Ελαιώνα Πρέβεζας , προϋπολογισμού 50.000 € στο
πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και Ν.Π από
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής ,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας .
9. Αποδοχή ένταξης των Δομών (Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ)
του Δήμου Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019” του Ε.Π
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020” με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ( κωδικοί ΟΠΣ
5031734 και 5031735 Ε. Π «Ήπειρος 2014-2020 ) και έγκριση
ανανέωσης των συμβάσεων του υπηρετούντος προσωπικού των
δομών αυτών.
10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου:«Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
11. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Σ018
Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού
74.000,00€ (με ΦΠΑ).
12. Έγκριση εκτέλεσης μεταφόρτωσης & μεταφοράς απορριμμάτων
Δήμου Πρέβεζας 2019.
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
15. Έγκριση έναρξης λειτουργίας του τομέα εκμάθησης παραδοσιακών
χορών και τραγουδιών του Δήμου Πρέβεζας – μουσικοχορευτικού
τμήματος με τραγούδι – Καθορισμός ετήσιας συνδρομής για το έτος
2018 – 2019.
16. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
Λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Γ΄κατανομή), των Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.
Σελ. 2 από 4

17. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης του Συνδέσμου Συρρακιωτών Π.
Πρέβεζας και την έγκριση συνδιοργάνωσης για την εκδήλωση
“Κώστας Κρυστάλλης 150 χρόνια από τη γέννηση του “ η οποία θα
είναι σε συνεργασία με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και υπό την
Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Δήμο Πρέβεζας.
18. Εξέταση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά
αδύνατους κατοίκους , βάσει του άρθρου 202 του δημοτικού κώδικα.
19. Έγκριση Δαπάνης για παροχή Υπηρεσιών από την Μετροπόλιταν
Όπερα Ν. Υόρκης για προβολές Όπερας στο Δήμο Πρέβεζας για τη
σαιζόν 2018-2019.
20. Αποδοχή πίστωσης 60.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Κοιν.
Αλληλεγγύης ,για την « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
πλημμύρα 1,2,3/12/2017 άμεσες Βιοτικές Ανάγκες».
21. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του 6 πανελλήνιου φεστιβάλ ”
ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ σύμφωνα με την αριθ. 408/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
22. Έγκριση τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Δωρητών Δήμου Πρέβεζας
και διάθεση πίστωσης.
23. Έγκριση διάθεση πίστωσης και πραγματοποίησης των εκδηλώσεων
για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και συνάντηση δικτύου
Πάφου,δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση
αυτών.
24. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Δ/νσης Αγροτ.
Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, μηνός
Αυγούστου 2018.
25. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση
οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 06.08.2018 –
12.09.2018 .
26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας Ιατρικής
παρακολούθησης στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας για τον
μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:{ Ηχητική και Μουσική
κάλυψη της εκδήλωσης « ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2018»}.
28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:{Ενοικίαση
καθισμάτων , τραπεζιών και πάγκων για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2018»}.
29. Έγκριση 2ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ».
30. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ» .
Σελ. 3 από 4

31. Έγκριση του πρωτοκόλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.
32. Έγκριση Πρακτικού με αντικείμενα:
α) 4ΕΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ dimosprevezas.gr
β) 4ΕΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ dimosprevezas.ελ
33. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση <Πόρος Διαβάτη>,
Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
34. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου εμβαδού 300,00 τ.μ που
βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Θωμά Δημοτικής Κοινότητας
Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
35. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών μετά από πρόσκληση
του Δημάρχου Τριπόλεως για τις εκδηλώσεις της Άλωσης της
Τριπολιτσάς.