Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο-Δείτε τα θέματα

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2018.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Βίλχεμ – Γιοαχίμ ΧΙΛΝΤΕΜΠΡΑΝΤ για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Θεοδώρου ΑΡΓΥΡΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με αποζημίωση λόγω διαφοράς αξίας αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας του.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για τη λειτουργία τμημάτων βρεφικής φροντίδας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  9ο Έγκριση χορήγησης παράτασης της περιόδου εκκαθάρισης της «Κ.Ε.Δ.Η.».

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2019, της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2018».

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο Περί επέκτασης – μετατόπισης δικτύου δημοτικού φωτισμού και καθορισμού του κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως δεικτικού κωδικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» -Πρόσκληση IV.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου οικισμού Γραικοχωρίου» από το Πράσινο Ταμείο.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου οικισμού Ν. Σελεύκειας» από το Πράσινο Ταμείο.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς-Συβότων».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο Εξέταση αιτήματος Αποστολίδη Παύλου για την κατασκευή έργου σε κοινόχρηστη Δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Συβότων, στα πλαίσια του άρθρου 20 του Ν.4067/2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης αξίας κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ.1 του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 19ο Έκφραση γνώμης για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση της με αριθμ. 102/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση της με αριθμ. 32/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Εσπερινού ΓΕΛ Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.