Συντάξεις: Διπλό «ψαλίδι» στις κατώτατες και πρόωρες

Συντάξεις με βάση τις εισφορές, αντί της κατώτατης σύνταξης, θα λαμβάνουν όσοι και όσες συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιουλίου του 2015 και μετά (με ή χωρίς διαδοχική ασφάλιση) με 15ετία χωρίς να εχουν συμπληρώσει το 67ο έτος, ενώ πρόσθετη μείωση 10% θα επιβάλλεται στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης από 19/8/2015 και μετά. Το διπλό «ψαλίδι» προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ που εκδόθηκε σε εφαρμογή νόμων οι οποίοι ψηφίστηκαν και ισχύουν από πέρυσι το καλοκαίρι.

Με βάση την εγκύκλιο, όταν το αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι απονέμων φορέας, κατά τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης και ειδικότερα για την εύρεση του ποσού που αντιστοιχεί στον επιμερισμό του Κατώτατου Ορίου, για αιτήσεις που εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν το Ν.4387/2016, θα λαμβάνεται υπόψη το ΚΟ γήρατος όπως ισχύει δηλ. 486,84 ευρώ για παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992) και 495,74 ευρώ για νέους ασφαλισμένους (από 1-1-1993 και μετά), μειωμένο στις περιπτώσεις μειωμένων συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας χωρίς προσαυξήσεις Οικογενειακών Βαρών και Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας, το οποίο θα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό ημερών ασφάλισης που πραγματοποιηθήκαν στην ασφάλιση του Ιδρύματος και το γινόμενο θα το διαιρούμε με το συνολικό αριθμό ημερών διαδοχικής ασφάλισης.

Εφόσον, όμως, η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, ανεξαρτήτως ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει με βάση τις καταστατικές και γενικές διατάξεις, δηλαδή το οργανικό ποσό, ακόμα και εάν αυτό είναι μικρότερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου.

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας (με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010) καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, εφόσον υπάρχει δικαίωμα σε αυτό, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις περί κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ 10%
Πρόσθετη μείωση ύψους 10% επιβαλλεται στις συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19.8.2015 και μετά. Η μείωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του Ν.3655/2008 μείωση (6% για κάθε χρόνο και συνολικά 30%, για 5 χρονια νωρίτερης εξόδου) και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Όταν δηλαδή ο συνταξιούχος θα συμπληρώνει το νέο (αυξημένο) οριο ηλικίας θα παύει να επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΝΗΣ 10%
Έστω ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται πέντε έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της αντί των 1.000 ευρώ περιορίζεται κατά 60/200, δηλ. στα 700,00 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%, οπότε το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630,00 ευρώ (700,00
€ – (700,00 ευρώ * 10%)= 630,00 ευρώ). Η πρόσθετη μείωση θα διατηρηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης μετά τις αυξήσεις που ισχύουν από πέρυσι.

Πόσο μειώνονται τα κατώτατα όρια συντάξεων
Χορήγηση μόνο του οργανικού ποσού, με βάση τις εισφορές, έως την ηλικία των 67 ετών

Στο ΤΕΒΕ
Με 15ετία στην 6η ασφαλιστική κατηγορία θα καταβάλλεται σύνταξη 420 ευρώ αντί 640 ευρώ

Στο ΙΚΑ
Με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ, θα καταβάλλεται σύνταξη 315 ευρώ αντί 486 ευρώ
Με 20 έτη ασφάλισης και 500 ευρώ αποδοχές, η σύνταξη που αναλογεί είναι 297 ευρώ και με αποδοχές 700 ευρώ, 352 ευρώ

imerisia.gr