Τα εκλογικά τμήματα του Νομού Ιωαννίνων- Δείτε που ψηφίζετε

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 27-28, 51-55, 62 και 69 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α’/15-3-2012)

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-45221
Πληρ.: Ελ. Σιώζου
Τηλ.: 2651364239-236-240
Φαξ: 2651028556

2.Το Π.Δ. 38/2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 64/Α’/24-4-2019)
3.Την αριθ. 21/30309/19-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογικοί κατάλογοι και
καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019
καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019
4.Τους εκλογικούς καταλόγους του Νομού μας

6. Την αριθ. 37/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία κυρώθηκαν οι
ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 (Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί κ.λ.π.) καθώς και η ειδική
κατάσταση των ανδρών φυλακισμένων της Δικαστικής Φυλακής Ιωαννίνων που έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Π.Δ. 26/2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε για για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 καθώς και των
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 τα εκλογικά τμήματα, την έδρα αυτών, τα καταστήματα ψηφοφορίας
και τους εκλογείς του Νομού μας που θα ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τμήμα, τα εκλογικά τμήματα που θα
ψηφίσουν οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 (Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί κ.λ.π.), οι εκλογείς του
άρθρου 69 του Π.Δ. 26/2012 (κρατούμενοι που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν), καθώς και οι κοινοτικοί
εκλογείς και ετεροδημότες, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ως εξής :

5. Την Υ.Α. αρ. 33697/3-5-2019 αποδοχής προτάσεων τροποποίησης σύστασης εκλογικών τμημάτων

1

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ

ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ
ΒΑΘΥΠΕΔΟ, 45500,
ΒΑΘΥΠΕΔΟ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ, 44001,
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ, 44001,
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

Από : ΜΠΑΖΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ, 44001,
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

Από : ΜΠΑΖΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ, 44001,
ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ

4

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
ΜΥΣΤΡΑΣ

Από : ΑΡΛΕΤΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ –
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
(ΚΗΠΙΝΑΣ)
ΜΥΣΤΡΑΣ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ,
44001, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΥΣΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
– ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
ΚΑΛΕΝΤΖΙ, 44013, ΚΑΛΕΝΤΖΙ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
– ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
ΚΑΛΕΝΤΖΙ, 44013, ΚΑΛΕΝΤΖΙ

6

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
– ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ, 44013,
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΟΛΓΑ
Εως : ΛΙΟΝΤΟΥ –
ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 44013, Τ.Κ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

2

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΟΛΓΑ
Εως : ΛΙΟΝΤΟΥ –
ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 44013, Τ.Κ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Από : ΜΑΓΚΛΑΡΑ –
ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 44013, Τ.Κ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Από : ΜΑΓΚΛΑΡΑ –
ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 44013, Τ.Κ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

9

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ

Από : ΑΓΑΠΙΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗ, 44013, Τ.Κ.
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ

10Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
– ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΤΣΙΛΙΚΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΟΛΙΘΙ, 44013, Τ.Κ.
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ

10Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
– ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΤΣΙΛΙΚΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΟΛΙΘΙ, 44013, Τ.Κ.
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ

11

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΗΝΑ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΠΗΓΑΔΙΑ, 44013, Τ.Κ.
ΠΗΓΑΔΙΩΝ

12

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

Από :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΑ, 44013, Τ.Κ.
ΠΛΑΙΣΙΩΝ

13

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑ, 44013, Τ.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑΣ

14

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΗΣ

Από : ΛΑΜΠΡΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΥΤΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑ, 44013, Τ.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑΣ

3

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

15

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΦΟΡΤΟΣΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΥ –
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΡΤΟΣΙΟΥ
ΦΟΡΤΟΣΙ, 44013, Τ.Κ.
ΦΟΡΤΟΣΙΟΥ

16Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

Από : ΒΕΝΕΤΙΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
ΜΑΤΣΟΥΚΙ, 44001, ΜΑΤΣΟΥΚΙ

16Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

Από : ΒΕΝΕΤΙΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
ΜΑΤΣΟΥΚΙ, 44001, ΜΑΤΣΟΥΚΙ

17

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ, 47043, Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

18Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως :
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

18Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως :
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

19Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ –
ΑΝΝΑ
Εως : ΜΙΛΝ – ΣΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

19Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ –
ΑΝΝΑ
Εως : ΜΙΛΝ – ΣΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

20Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΜΟΛΩΝΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΤΑΜΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

20Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΜΟΛΩΝΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΤΑΜΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

21Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΣΤΑΜΟΥ –
ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΥΣΗΣ –
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

21Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Από : ΣΤΑΜΟΥ –
ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΥΣΗΣ –
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

4

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

22

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΙ

Από : ΑΝΤΩΝΗ –
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Εως : ΨΥΧΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, 44001,
ΧΡΙΣΤΟΙ-ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

23

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ –
ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ
ΡΑΦΤΑΝΑΙΟΙ, 47043, Τ.Κ.
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ

24

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ
ΠΛΑΚΑΣ-
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΚΑΣ – ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ, 47043, ΠΛΑΚΑ-
ΡΑΦΤΑΝΑΙΟΙ

25Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ

ΣΥΡΡΑΚΟΥ

Από : ΑΛΕΞΗ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΤΣΗ –
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ (Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ)
ΣΥΡΡΑΚΟ, 44001, ΣΥΡΡΑΚΟ

25Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ

ΣΥΡΡΑΚΟΥ

Από : ΑΛΕΞΗ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΤΣΗ –
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ (Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ)
ΣΥΡΡΑΚΟ, 44001, ΣΥΡΡΑΚΟ

26Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ

ΣΥΡΡΑΚΟΥ

Από : ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ –
ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ (Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ)
ΣΥΡΡΑΚΟ, 44001, ΣΥΡΡΑΚΟ

26Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ

ΣΥΡΡΑΚΟΥ

Από : ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ –
ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ (Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ)
ΣΥΡΡΑΚΟ, 44001, ΣΥΡΡΑΚΟ

27Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
– ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΠΤΙΣΤΗ
ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, 45500, Τ.Κ.
ΒΑΠΤΙΣΤΗ

27Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
– ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΠΤΙΣΤΗ
ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, 45500, Τ.Κ.
ΒΑΠΤΙΣΤΗ

28

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΚΕΔΡΟΥ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΟΣΙΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΔΡΟΥ
ΚΕΔΡΟΣ, 45500, Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ

5

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

29Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

Από : ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως :
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ –
ΚΥΡΙΑΚΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

29Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

Από : ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως :
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ –
ΚΥΡΙΑΚΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

30

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΙΡΑΚΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΙΡΑΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΣΙΡΑΚΟΥ,
45500, Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΣΙΡΑΚΟΥ

31

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΤΣΟΛΗ – ΟΛΓΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ, 45500, Τ.Κ.
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

32

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ

Από : ΒΑΣΙΟΣ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΑΙΔΟΥ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ,
45500, Τ.Κ. ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ-
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

33

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΧΑΙΔΑΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ, 44001, Τ.Κ.
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

34

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Εως : ΛΙΓΔΑ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

35Α

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

Από : ΜΑΓΚΑΛΧΑΕΣ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗΣ –
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

35Β

ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

Από : ΜΑΓΚΑΛΧΑΕΣ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗΣ –
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

6

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

36Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΒΓΟΥ

Από : ΒΑΡΦΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΥΣΕΝΙ –
ΕΛΙΟΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΓΟΥ
ΑΒΓΟ, 45500, Τ.Κ.ΑΒΓΟΥ

36Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΒΓΟΥ

Από : ΒΑΡΦΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΥΣΕΝΙ –
ΕΛΙΟΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΓΟΥ
ΑΒΓΟ, 45500, Τ.Κ.ΑΒΓΟΥ

37

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Από : ΑΧΝΟΥΛΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΕΥΑΝΘΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

38

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΡΛΑΑΜ

Από : ΒΑΡΚΑ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΥΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΡΛΑΑΜ
ΒΑΡΛΑΑΜ, 45500, Τ.Κ.
ΒΑΡΛΑΑΜ

39

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ

Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΤΣΙΑΛΙΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ

40Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως :
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ –
ΑΓΑΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ, 45500, Τ.Κ.
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

40Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως :
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ –
ΑΓΑΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ, 45500, Τ.Κ.
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

41Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

α) Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗ –
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ
ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ, 45500, Τ.Κ.
ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

41Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

α) Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗ –
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ
ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ, 45500, Τ.Κ.
ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

7

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

42

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΠΑΝΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΖΥΓΟΥΡΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΠΑΝΗΣ
ΚΟΠΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΠΑΝΗΣ

43Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΠΑΝΗΣ

Από : ΙΛΙΑΔΟΥ –
ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΥΛΑ –
ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΠΑΝΗΣ
ΚΟΠΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΠΑΝΗΣ

43Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΠΑΝΗΣ

Από : ΙΛΙΑΔΟΥ –
ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΥΛΑ –
ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΠΑΝΗΣ
ΚΟΠΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΠΑΝΗΣ

44

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ

Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΗΣ –
ΡΙΖΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΚΛΕΣΙ, 48200, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ

45Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ

Από : ΛΑΝΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΚΛΕΣΙ, 48200, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ

45Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ

Από : ΛΑΝΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΚΛΕΣΙ, 48200, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ

46Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΡΥΦΟΒΟΥ

Από : ΑΚΡΙΒΗ – ΟΛΓΑ
Εως : ΦΕΤΑΧΟΥ –
ΡΙΛΙΝΤ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ
ΚΡΥΦΟΒΟ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΥΦΟΒΟΥ

46Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΡΥΦΟΒΟΥ

Από : ΑΚΡΙΒΗ – ΟΛΓΑ
Εως : ΦΕΤΑΧΟΥ –
ΡΙΛΙΝΤ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ
ΚΡΥΦΟΒΟ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΥΦΟΒΟΥ

47

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΕΛΙΑΣ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΟΡΕΒΗ –
ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΑ, 45500, Τ.Κ. ΜΕΛΙΑΣ

48

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΘΑΝΟΥ – ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ, 45500,
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ -ΜΕΣΟΥΡΑ

49Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως :
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ, 45500,
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ -ΜΕΣΟΥΡΑ

8

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

49Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως :
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ, 45500,
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ -ΜΕΣΟΥΡΑ

50Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΝΕΑΣ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ

Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΡΙΣΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΗΣ
ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ, 45500,
ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ-ΑΝΩ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

50Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΝΕΑΣ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ

Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΡΙΣΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΗΣ
ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ, 45500,
ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ-ΑΝΩ
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

51

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ

Από :
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΟΡΕΒΑΣ –
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ
ΜΥΡΟΔΑΦΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ

52

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Από :
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ –
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΤΣΕΡΤΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑ, 45500, Τ.Κ.
ΠΕΡΔΙΚΑΣ

53Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΣΤΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΩΡΑΦΑ –
ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΣΤΩΝ
ΠΕΣΤΑ, 45500, Τ.Κ. ΠΕΣΤΩΝ

53Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΣΤΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΩΡΑΦΑ –
ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΣΤΩΝ
ΠΕΣΤΑ, 45500, Τ.Κ. ΠΕΣΤΩΝ

54

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΡΑΒΕΝΙΩΝ

Από : ΒΛΑΧΟΥ –
ΗΛΕΚΤΡΑ
Εως : ΤΑΣΙΟΥΛΑ –
ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΑΒΕΝΙΩΝ
ΡΑΒΕΝΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΡΑΒΕΝΙΩΝ

55Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ

Από : ΑΓΟΡΗ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΗ –
ΟΛΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ
ΣΕΡΒΙΑΝΑ, 45500, Τ.Κ.
ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ

55Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ

Από : ΑΓΟΡΗ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΗ –
ΟΛΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ
ΣΕΡΒΙΑΝΑ, 45500, Τ.Κ.
ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ

56

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ
ΣΚΛΙΒΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ

9

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

57Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ

Από : ΛΑΜΠΡΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ
ΣΚΛΙΒΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ

57Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ

Από : ΛΑΜΠΡΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ
ΣΚΛΙΒΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ

58Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΟΒΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΝΤΟΥΣΚΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΡΟΒΟΥ
ΤΕΡΟΒΟ, 45500, Τ.Κ.
ΤΕΡΟΒΟΥ

58Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΟΒΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΝΤΟΥΣΚΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΡΟΒΟΥ
ΤΕΡΟΒΟ, 45500, Τ.Κ.
ΤΕΡΟΒΟΥ

59Α

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΟΒΟΥ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΡΟΒΟΥ
ΤΕΡΟΒΟ, 45500, Τ.Κ.
ΤΕΡΟΒΟΥ

59Β

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΟΒΟΥ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΡΟΒΟΥ
ΤΕΡΟΒΟ, 45500, Τ.Κ.
ΤΕΡΟΒΟΥ

60

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΟΒΟΥ
ΡΑΨΑΙΩΝ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΑΨΑΙΩΝ ΤΕΡΟΒΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΑΙΩΝ
ΤΕΡΟΒΟΥ, 45500,
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΑΙΩΝ
ΤΕΡΟΒΟΥ

61 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

Από : ΑΝΔΡΕΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΥΛΛΙΑ –
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

62 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΡΑΓΟΨΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΦΩΤΟΥ –
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΡΑΓΟΨΑΣ
ΔΡΑΓΟΨΑ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΑΓΟΨΑΣ

63Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ –
ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ
ΔΡΑΜΕΣΙΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ

63Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ –
ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ
ΔΡΑΜΕΣΙΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ

10

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

64Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΔΩΔΩΝΗΣ

64Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΔΩΔΩΝΗΣ

65 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
Υ – ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

66Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΑΝΤΕΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΗ –
ΣΟΓΙΑ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
– ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΑΝΤΕΙΟ, 45500, Τ.Κ.
ΜΑΝΤΕΙΟΥ

66Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΑΝΤΕΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΗ –
ΣΟΓΙΑ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
– ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΑΝΤΕΙΟ, 45500, Τ.Κ.
ΜΑΝΤΕΙΟΥ

67 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΩΝΗΣ –
ΟΔΥΣΣΕΥΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΙΓΓΩΝ
ΜΕΛΙΓΓΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΕΛΙΓΓΩΝ

68Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝ

Από : ΛΙΑΝΕΡΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΟΥΝΖΙΚΕΡ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΓΓΩΝ
ΜΕΛΙΓΓΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΕΛΙΓΓΩΝ

68Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝ

Από : ΛΙΑΝΕΡΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΟΥΝΖΙΚΕΡ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΓΓΩΝ
ΜΕΛΙΓΓΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΕΛΙΓΓΩΝ

69Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

α) Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ –
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΖΩΙΤΣΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

11

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

69Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

α) Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ –
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΖΩΙΤΣΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

70 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΩΔΩΝΗΣ ΨΗΝΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΙΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΨΗΝΑΣ
ΨΗΝΑ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΨΗΝΑΣ), 45500, Τ.Κ. ΨΗΝΑΣ

71Α ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
– ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ,
44009, Τ.Κ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ –
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

71Β ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
– ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ,
44009, Τ.Κ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ –
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

72 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΡΔΟΣΗΣ

Από : ΑΝΤΕΛΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΟΛΣΕΒΙΣ –
ΕΥΘΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΡΔΟΣΕΩΣ (ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΑΡΔΟΣΗ, 44009, Τ.Κ.
ΑΡΔΟΣΕΩΣ

73Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΧΛΑΔΕΑΣ

Από : ΑΝΤΙΛΗ – ΒΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΑΘΗΝΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΧΛΑΔΕΑ, 44009, Τ.Κ.
ΑΧΛΑΔΕΩΝ

73Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΧΛΑΔΕΑΣ

Από : ΑΝΤΙΛΗ – ΒΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΑΘΗΝΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΧΛΑΔΕΑ, 44009, Τ.Κ.
ΑΧΛΑΔΕΩΝ

74Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ

Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ, 44009, Τ.Κ.
ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ

74Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ

Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ, 44009, Τ.Κ.
ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ

75Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως :
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)
ΓΕΩΡΓΑΝΟΙ, 44009, Τ.Κ.
ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ

12

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

75Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως :
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)
ΓΕΩΡΓΑΝΟΙ, 44009, Τ.Κ.
ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ

76Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ –
ΓΙΟΥΛΙΚΑ
Εως : ΨΩΙΝΟΥ –
ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ
Δ.Ε. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ, 44009, Τ.Κ.
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

76Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ –
ΓΙΟΥΛΙΚΑ
Εως : ΨΩΙΝΟΥ –
ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ
Δ.Ε. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ, 44009, Τ.Κ.
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

77 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΥ

Από : ΑΛΕΤΡΑ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΦΩΤΟΥΛΑΚΗ –
ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΦΟΥ
ΕΛΑΦΟΣ, 44009, Τ.Κ.
ΕΛΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
«ΒΑΡΔΑΣ»

78Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΠΕΣΤΙΑΣ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ –
ΧΑΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΕΣΤΙΑΣ
ΜΠΕΣΤΙΑ, 44009, Τ.Κ.
ΜΠΕΣΤΙΑΣ

78Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΠΕΣΤΙΑΣ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ –
ΧΑΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΕΣΤΙΑΣ
ΜΠΕΣΤΙΑ, 44009, Τ.Κ.
ΜΠΕΣΤΙΑΣ

79 ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΟΥΠΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ,
44009, Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

80 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΥ

Από : ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ –
ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΤΣΙΛΙΑΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΥ
ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΣ, 44009, Τ.Κ.
ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΥ

81Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ
ΡΩΜΑΝΟ, 44009, Τ.Κ.
ΡΩΜΑΝΟΥ

81Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ
ΡΩΜΑΝΟ, 44009, Τ.Κ.
ΡΩΜΑΝΟΥ

13

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

82 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ

Από : ΒΛΟΥΤΗ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΤΟΥΣΗΣ –
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ
ΣΕΡΙΖΙΑΝΑ, 48061, Τ.Κ.
ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ

83Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ

Από : ΑΓΟΡΟΥ –
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Εως : ΧΙΟΝΙΔΟΥ –
ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ, 44009, Τ.Κ.
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ

83Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ

Από : ΑΓΟΡΟΥ –
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Εως : ΧΙΟΝΙΔΟΥ –
ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ, 44009, Τ.Κ.
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ

84 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΜΥΡΤΙΑΣ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΜΥΡΤΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΣΜΥΡΤΙΑ, 44009, Τ.Κ.
ΣΜΥΡΤΙΑΣ

85 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Από : ΑΛΗΠΑΣΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΤΖΩΡΤΖΗΣ –
ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 44009, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

86 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από : ΑΥΓΟΥΣΤΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ –
ΜΑΡΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

87 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Εως : ΧΟΡΝ – ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

88Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ

Από : ΒΑΓΙΑ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –
ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ

88Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ

Από : ΒΑΓΙΑ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –
ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ

89 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΗΤΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ

90 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΜΑΛΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ
ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ, 46200, Τ.Κ.
ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ

14

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

91Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΖΩΤΙΚΟΥ

Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΤΡΙΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΩΤΙΚΟΥ
ΖΩΤΙΚΟ, 44009, Τ.Κ. ΖΩΤΙΚΟΥ

91Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΖΩΤΙΚΟΥ

Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΤΡΙΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΩΤΙΚΟΥ
ΖΩΤΙΚΟ, 44009, Τ.Κ. ΖΩΤΙΚΟΥ

92 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΝΝΑ
Εως : ΧΑΙΔΟΥ –
ΖΩΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ
ΚΑΤΑΜΑΧΗ, 46200, Τ.Κ.
ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ

93 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΚΕΡΑΣΕΑΣ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΖΩΙΤΣΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΡΑΣΕΑΣ
ΚΕΡΑΣΕΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΕΡΑΣΕΑΣ

94Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΟΣΤΕΤΤΛΕΡ –
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

94Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΟΣΤΕΤΤΛΕΡ –
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

95Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΛΙΠΠΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΦΩΤΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΠΠΑΣ
ΛΙΠΠΑ, 44009, Τ.Κ. ΛΙΠΠΑΣ

95Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΛΙΠΠΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΦΩΤΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΠΠΑΣ
ΛΙΠΠΑ, 44009, Τ.Κ. ΛΙΠΠΑΣ

96Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ

α) Από : ΑΗΔΩΝΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες καθώς
και οι εγγεγραμμένοι
στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους
του αρθρ. 27 του Π.Δ.
26/2012 που
υπηρετούν στο
Αστυνομικό Τμήμα
Δωδώνης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΙΑΣ
ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ
ΤΥΡΙΑ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ, 45500,
Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ

15

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

96Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ

Από : ΑΗΔΩΝΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΙΑΣ
ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ
ΤΥΡΙΑ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ, 45500,
Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ

97 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑΣ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Εως : ΦΩΤΙΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ, 46200, Τ.Κ.
ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑΣ

98 ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ

99Α ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΣΕΝΙΚΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕΝΙΚΟΥ
ΣΕΝΙΚΟ, 44017, Τ.Κ. ΣΕΝΙΚΟΥ

99Β ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΕΛΛΩΝ ΣΕΝΙΚΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕΝΙΚΟΥ
ΣΕΝΙΚΟ, 44017, Τ.Κ. ΣΕΝΙΚΟΥ

100Α

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΕΜΑΤΙΟΥ,
45500, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΔΕΜΑΤΙΟΥ

100Β

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΕΜΑΤΙΟΥ,
45500, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΔΕΜΑΤΙΟΥ

101

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΒΟΥΤΑΝΣΑΙΟΙ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ –
ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΒΟΥΤΑΝΣΑΙΩΝ-
ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΒΟΥΝΑΤΣΑΙΟΙ ΔΕΜΑΤΙΟΥ,
45500, Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ-
ΣΥΝ/ΣΜΟΙ: ΔΕΜΑΤΙΟ, ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΒΟΥΤΑΝΣΑΙΟΙ

102

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ –
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, 44007, Τ.Κ.
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ

103Α

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ

Από : ΑΖΕΛΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΨΑΛΜΟΥ –
ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ, 44014, Τ.Κ.
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

16

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

103Β

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ

Από : ΑΖΕΛΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΨΑΛΜΟΥ –
ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ, 44014, Τ.Κ.
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ

104

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΟΛΙΑΝΗΣ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ –
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΟΛΙΑΝΗΣ
ΔΟΛΙΑΝΗ, 44014, Τ.Κ.
ΔΟΛΙΑΝΗΣ(ΝΕΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

105

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΣΤΑΣΙΝΗ
Εως : ΨΕΥΤΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ, 44014, Τ.Κ.
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

106

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΤΕΑΣ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
– ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α’.
ΙΤΕΑΣ
ΙΤΕΑ, 44014, Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ

107

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ

108

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΡΥΩΝ

α) Από :
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΥΩΝ -ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΑΡΥΕΣ, 45500, Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ

109

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΩΝΟΣ

Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ –
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΤΣΑΚΙΡΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΩΝΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΩΝΑΣ, 44014, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΑΝΩΝΑ

110

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΙΝΟΥ

Από : ΒΑΛΑΟΥΡΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΑΡΤΖΑΒΑΛΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΡΙΝΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΟ, 44014, Τ.Κ.
ΜΑΚΡΙΝΟΥ

111

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ – ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΑΣ
ΠΕΤΡΑ, 44200, Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ

112

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Από : ΒΑΡΔΑΚΑ –
ΟΛΓΑ
Εως : ΤΣΙΝΤΖΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΔΕΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΕΜΑΤΙΟΥ,
45500, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΕΜΑΤΙΟΥ

17

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

113

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως :
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ
ΤΡΙΣΤΕΝΟ, 44014, Τ.Κ.
ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ

114

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Εως : ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ, 44014, Τ.Κ.
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ

115Α ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΒΟΒΟΥΣΗΣ ΒΟΒΟΥΣΗΣ

Από : ΑΚΡΙΒΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΒΟΥΣΑΣ
ΒΟΒΟΥΣΑ, 44014, ΒΟΒΟΥΣΑ

115Β ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΒΟΒΟΥΣΗΣ ΒΟΒΟΥΣΗΣ

Από : ΑΚΡΙΒΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΒΟΥΣΑΣ
ΒΟΒΟΥΣΑ, 44014, ΒΟΒΟΥΣΑ

116

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΜΗΝΑ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, 44016, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

117

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ

α) Από : ΑΜΠΝΤΟΥΛ –
ΛΙΑΝΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΠΕΔΙΝΩΝ
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, 44007, Τ.Κ.
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ

118

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΗΣ

Από :
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΕΙΩΤΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΗ, 44004, Τ.Κ. ΑΡΙΣΤΗΣ

119Α

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ

α) Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΔΗΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ, 44007, Τ.Κ.
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ

119Β

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ

α) Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΔΗΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ, 44007, Τ.Κ.
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ

18

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

120

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΒΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ –
ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΙΤΣΗΣ(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΒΙΤΣΑ, 44007, Τ.Κ. ΒΙΤΣΑΣ

121

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΟΡΥΦΟΥ

Από : ΑΝΔΡΙΚΟΥ –
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΕΡΑΤΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΚΟΡΥΦΟΥ(ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΔΙΚΟΡΥΦΟ, 44007, Τ.Κ.
ΔΙΚΟΡΥΦΟΥ

122

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΛΟΦΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
– ΝΑΥΣΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΛΟΦΟ, 44007, Τ.Κ.
ΔΙΛΟΦΟΥ

123

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ

Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΑΣΚΗ –
ΕΥΦΗΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ, 44007, Τ.Κ.
ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ

124

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΑΤΗΣ

Από : ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ –
ΟΛΓΑ
Εως :
ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ –
ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΑΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΕΛΑΤΗ, 44007, Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ

125

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ

Από : ΑΝΔΡΩΝΗΣ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ (ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΣ, 44007, Τ.Κ.
ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΣ

126

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΥΤΑΣ

Από : ΑΚΡΙΒΗ – ΟΛΓΑ
Εως : ΦΥΣΕΚΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΥΤΑ
ΚΑΛΟΥΤΑ, 44007, Τ.Κ.
ΚΑΛΟΥΤΑ

127

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ

α) Από : ΑΔΡΙΜΗ –
ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ –
ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΠΕΔΙΝΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΑ, 44007, Τ.Κ.
ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ

128

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΜΑΝΑΣΣΗΣ

Από :
ΑΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΙΣΕΡ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΑΣΣΗ
ΜΑΝΑΣΣΗΣ, 44007, Τ.Κ.
ΜΑΝΑΣΣΗ

19

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

129

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ

α) Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως :
ΧΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΜΙΡΑΝΤΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ, 44004, Τ.Κ.
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ

130

ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ –
ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, 44007, Τ.Κ.
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

131 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΑΠΙΓΚΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ

Από : ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ
ΠΑΠΙΓΚΟ, 44004, ΠΑΠΙΓΚΟ

132 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΒΡΑΔΕΤΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως :
ΧΡΗΣΤΟΓΟΥΛΑΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΡΑΔΕΤΟΥ
ΒΡΑΔΕΤΟ, 44018, Τ.Κ.
ΒΡΑΔΕΤΟΥ

133 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΗΔΩΝΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ, 44010, Τ.Κ.
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

134 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΒΑΚΑΡΟΣ –
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως :
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΗΛΙΟΧΩΡΙ, 44010, Τ.Κ.
ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ

135 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ

Από : ΒΑΡΖΩΚΑ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ
ΚΑΠΕΣΟΒΟ, 44018, Τ.Κ.
ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ

20

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

136 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΚΗΠΩΝ

α) Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΤΣΙΡΩΝΗΣ –
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στο
Αστυνομικό Τμήμα
Ζαγορίου

ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΗΠΩΝ
ΚΗΠΟΙ, 44010, Τ.Κ. ΚΗΠΩΝ

137 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ

α) Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ –
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΙ, 44018, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ

138 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΛΑΙΣΤΑΣ

Από : ΑΤΤΗ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΪΣΤΑΣ
ΛΑΪΣΤΑ, 44010, Τ.Κ. ΛΑΪΣΤΑΣ

139 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΦΑΝΙΤΣΙΟΥ –
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, 44018, Τ.Κ.
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

140 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΝΕΓΑΔΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΩΛΑΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΓΑΔΩΝ
ΝΕΓΑΔΕΣ, 44018, Τ.Κ.
ΝΕΓΑΔΩΝ

141 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΣΚΑΜΝΕΛΛΙΟΥ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΚΑΜΝΕΛΛΙΟΥ
ΣΚΑΜΝΕΛΛΙ, 44010, Τ.Κ.
ΣΚΑΜΝΕΛΛΙΟΥ

142Α ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ –
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, 44010, Τ.Κ.
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

142Β ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ –
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, 44010, Τ.Κ.
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

143 ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΥΜΦΗΣ ΦΡΑΓΚΑΔΩΝ

Από : ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
– ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ –
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΔΩΝ
ΦΡΑΓΚΑΔΕΣ, 44018, Τ.Κ.
ΦΡΑΓΚΑΔΩΝ

21

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

144Α ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΑΣΦΑΚΑΣ

Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑ – ΜΑΡΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΣΦΑΚΑΣ
ΑΣΦΑΚΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΣΦΑΚΑΣ

144Β ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΑΣΦΑΚΑΣ

Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑ – ΜΑΡΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΣΦΑΚΑΣ
ΑΣΦΑΚΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΣΦΑΚΑΣ

145 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ

Από : ΓΚΟΓΚΟΣ –
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ
ΒΑΤΑΤΑΔΕΣ, 44003, Τ.Κ.
ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ

146 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ

Από : ΓΑΛΑΝΤΑΡΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΤΣΙΩΝΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ
ΒΛΑΧΑΤΑΝΟ, 44003, Τ.Κ.
ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ

147 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΣΙΩΝ

Από : ΑΝΔΡΙΩΤΗ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΑΒΡΙΣΙΩΝ
ΓΑΒΡΙΣΙΟΙ, 44003, Τ.Κ.
ΓΑΒΡΙΣΙΟΙ

148 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΛΙΓΟΨΑΣ

α) Από : ΒΕΣΗ – ΑΙΝΤΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΓΟΨΑΣ
44003, ΛΙΓΟΨΑΣ

149Α ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
Εως : ΜΑΤΣΙΚΑ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τ. ΚΑΡΥΕΣ
ΑΣΦΑΚΑΣ), 45500, Τ.Κ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

149Β ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
Εως : ΜΑΤΣΙΚΑ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τ. ΚΑΡΥΕΣ
ΑΣΦΑΚΑΣ), 45500, Τ.Κ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

150Α ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από : ΜΗΤΣΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τ. ΚΑΡΥΕΣ
ΑΣΦΑΚΑΣ), 45500, Τ.Κ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

150Β ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από : ΜΗΤΣΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τ. ΚΑΡΥΕΣ
ΑΣΦΑΚΑΣ), 45500, Τ.Κ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

22

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

151Α ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στην
μονάδα 11024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
ΠΕΤΣΑΛΙ, 44003, Τ.Κ.
ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

151Β ΖΙΤΣΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
ΠΕΤΣΑΛΙ, 44003, Τ.Κ.
ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

152 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

α) Από : ΓΑΛΙΓΑΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, 44003, Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

153 ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗ –
ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, 45500,
Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

154Α ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΑΤΑΚΟΥΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΛΗΜΑΤΙΑ, 44003, Τ.Κ.
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

154Β ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΑΤΑΚΟΥΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΛΗΜΑΤΙΑ, 44003, Τ.Κ.
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

155Α ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

Από : ΜΗΤΣΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΛΗΜΑΤΙΑ, 44003, Τ.Κ.
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

155Β ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

Από : ΜΗΤΣΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΛΗΜΑΤΙΑ, 44003, Τ.Κ.
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

156 ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩ-
ΜΑΤΟΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως :
ΧΟΥΤΣΕΝΤΑΛΕΡ –
ΝΙΚΟΛΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

23

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

157 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ, 44003, Τ.Κ.
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ

158 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΗ, 44003, Τ.Κ.
ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ

159 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΡΑΙΚΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
– ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΑΙΚΟΥ
ΡΑΙΚΟ, 44003, Τ.Κ. ΡΑΙΚΟΥ

160 ΖΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΝΙΚΟΛΙΝΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ, 44003, Τ.Κ.
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

161 ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΧΛΕΜΠΟΥ –
ΕΛΕΝΗ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ
ΔΑΦΝΟΦΥΤΟ, 44003, Τ.Κ.
ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ

162Α ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ καθώς
και οι εγγεγραμμένοι
στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους
του αρθρ. 27 του Π.Δ.
26/2012 που
υπηρετούν στο
Αστυνομικό Τμήμα
Ζίτσας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ

162Β ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ

163Α ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ –
ΒΑΡΒΑΡΑ
Εως : ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ –
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ

163Β ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ –
ΒΑΡΒΑΡΑ
Εως : ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ –
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ

164Α ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ

Από : ΜΕΓΑ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ –
ΜΑΡΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ

24

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

164Β ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ

Από : ΜΕΓΑ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ –
ΜΑΡΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ

165Α ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΥΓΕΡΗ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Εως : ΧΟΥΣΟΥ –
ΓΙΟΥΛΑΝΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ

165Β ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΥΓΕΡΗ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Εως : ΧΟΥΣΟΥ –
ΓΙΟΥΛΑΝΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΙΤΣΑ, 44003, Τ.Κ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ

166 ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΛΙΘΙΝΟΥ

Από : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΟΥΣΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΘΙΝΟΥ
ΛΙΘΙΝΟ, 44003, Τ.Κ. ΛΙΘΙΝΟΥ

167Α ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΠΡΑΝΗΣ –
ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, 44003, Τ.Κ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

167Β ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΠΡΑΝΗΣ –
ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, 44003, Τ.Κ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

168Α ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Από : ΝΑΣΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, 44003, Τ.Κ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

168Β ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Από : ΝΑΣΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, 44003, Τ.Κ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

169 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Εως : ΦΩΤΙΟΥ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ, 44003, Τ.Κ.
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

170Α ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

Από : ΑΗΔΩΝΗ –
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ
ΒΕΡΕΝΙΚΗ, 44017, Τ.Κ.
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

170Β ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

Από : ΑΗΔΩΝΗ –
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ
ΒΕΡΕΝΙΚΗ, 44017, Τ.Κ.
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

25

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

171 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΨΥΜΟΓΕΡΑΚΟΥ
– ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΤΣΑΡΑ
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ, 44003, Τ.Κ.
ΒΟΥΤΣΑΡΑ

172 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΒΡΟΣΙΝΑΣ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΣΙΝΑΣ
ΒΡΟΣΙΝΑ, 44017, Τ.Κ.
ΒΡΟΣΙΝΑΣ

173 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
– ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΟΥΧΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 44017, Τ.Κ.
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ

174 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΒΑΙΤΣΑ
Εως : ΤΣΩΛΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ
ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ

175 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ

Από : ΒΑΓΓΕΛΙΔΗ –
ΑΡΙΑΔΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΣΙΜΕΛΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ
ΓΚΡΙΜΠΟΒΟ, 44017, Τ.Κ.
ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ

176 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

Από : ΑΘΗΝΑΙΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ –
ΗΛΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΑ, 44017, Τ.Κ.
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

177 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ

α) Από : ΗΛΙΑ –
ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ, 44003, Τ.Κ.
ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ

178 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

α) Από : ΒΑΤΣΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΦΑΜΕΛΗΣ –
ΙΑΚΩΒΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ, 44003, Τ.Κ.
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

179 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΔΟΒΛΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΦΙΛΛΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΒΛΑΣ
ΔΟΒΛΑ, 44017, Τ.Κ. ΔΟΒΛΑΣ

180 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ

Από :
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΦΕΤΑΝΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ, 44003, Τ.Κ.
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ

26

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

181Α ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΖΑΛΟΓΚΟΥ
ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΚΟ, 44017, Τ.Κ.
ΖΑΛΟΓΚΟΥ

181Β ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΖΑΛΟΓΚΟΥ
ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΚΟ, 44017, Τ.Κ.
ΖΑΛΟΓΚΟΥ

182 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΦΩΤΟΥ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 44003, Τ.Κ.
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

183 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΛΗΔΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ
ΚΟΥΡΕΝΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ

184 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ –
ΙΟΥΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΠΟΛΥΔΩΡΟ, 44017, Τ.Κ.
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

185Α ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΟΙΚΑ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ
ΡΑΔΟΒΙΖΙ, 44017, Τ.Κ.
ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ

185Β ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΟΙΚΑ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ
ΡΑΔΟΒΙΖΙ, 44017, Τ.Κ.
ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ

186 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΡΙΖΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ –
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ
ΡΙΖΟ, 44003, Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ

187 ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΓΚΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟ, 44003, Τ.Κ.
ΦΩΤΕΙΝΟΥ

188Α ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΧΙΝΚΑΣ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΝΚΑΣ
ΧΙΝΚΑ, 45500, Τ.Κ. ΧΙΝΚΑΣ

188Β ΖΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΧΙΝΚΑΣ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΝΚΑΣ
ΧΙΝΚΑ, 45500, Τ.Κ. ΧΙΝΚΑΣ

27

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

189 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

α) Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ –
ΟΛΥΜΠΙΑ
Εως : ΜΠΙΣΕΛΑΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 45500, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

190Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Από : ΝΑΝΟΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 45500, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

190Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Από : ΝΑΝΟΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 45500, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

191 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΝΝΑ
Εως : ΧΑΣΟΓΙΑΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

192Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΗΤΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

192Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΗΤΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

193 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΒΑΓΕΝΗΤΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΑΡΑ –
ΕΡΜΙΟΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΓΕΝΙΤΙΟΥ
ΒΑΓΕΝΙΤΙ, 45500, Τ.Κ.
ΒΑΓΕΝΙΤΙΟΥ

194Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

α) Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ
– ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΛΩΛΗΣ –
ΦΩΤΙΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

194Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΛΩΛΗΣ –
ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

195Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

Από : ΜΑΝΤΖΑΡΑ –
ΜΗΛΕΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

28

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

195Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

Από : ΜΑΝΤΖΑΡΑ –
ΜΗΛΕΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

196Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΗΝΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟ, 45500, Τ.Κ.
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

196Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΗΝΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟ, 45500, Τ.Κ.
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

197Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ –
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

197Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ –
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

198Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΖΑΠΠΑ – ΕΡΤΟΝ
Εως : ΛΑΔΑ –
ΦΩΤΕΙΝΗ καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στην 5η
ΕΜΑΚ και στο Τμήμα
Άμεσης Δράσης
Ιωαννίνων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

198Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΖΑΠΠΑ – ΕΡΤΟΝ
Εως : ΛΑΔΑ –
ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

199Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΛΑΔΑΣ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΜΠΟΥΜΠΑΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

29

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

199Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΛΑΔΑΣ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΜΠΟΥΜΠΑΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

200Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΜΠΟΥΝΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ –
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

200Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΜΠΟΥΝΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ –
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

201Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΣΙΑΣΙΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΗΦΗ – ΑΜΑΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

201Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Από : ΣΙΑΣΙΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΗΦΗ – ΑΜΑΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΟΥΣΑ, 45500, Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ

202Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΧΑΡΙΝΟΥ – ΖΩΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΖΩΟΔΟΧΟΥ

202Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΧΑΡΙΝΟΥ – ΖΩΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΖΩΟΔΟΧΟΥ

203Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΟΥ –
ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

203Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΟΥ –
ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ
ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

204 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΛΥΓΓΟΥ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΦΩΤΙΚΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΥΓΓΟΥ
ΛΥΓΓΟΣ, 45500, Τ.Κ. ΛΥΓΓΟΥ

205 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΛΟΦΙΣΚΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΑΜΟΡΓΚΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΦΙΣΚΟΥ
ΛΟΦΙΣΚΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΟΦΙΣΚΟΥ

206 ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΟΙΜΠΟΥ –
ΡΟΖΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΓΑΡΔΙΚΙ, 44017, Τ.Κ.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

30

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

207 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΒΕΙΣ – ΜΕΡΙΕΜΕ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ, 44003, Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

208 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΠΕΡΑΤΗΣ

Από : ΑΝΔΡΕΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΑΤΗ, 45500, Τ.Κ.
ΠΕΡΑΤΗΣ

209 ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Από : ΒΑΝΤΟΛΑ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΦΩΤΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 45500, Τ.Κ.
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

210Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΨΗΝΑΣ –
ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ
ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ

210Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΨΗΝΑΣ –
ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ
ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ

211Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ, 45500, Τ.Κ.
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

211Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ, 45500, Τ.Κ.
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

212Α ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

Από : ΜΕΛΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ, 45500, Τ.Κ.
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

212Β ΖΙΤΣΑΣ

ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

Από : ΜΕΛΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ, 45500, Τ.Κ.
ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

31

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

213Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

213Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

214Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΓΚΑΛΓΚΟΣ –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΖΟΥΜΠΟΥ –
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

214Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΓΚΑΛΓΚΟΣ –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΖΟΥΜΠΟΥ –
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

215Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΖΥΓΟΥΡΗ –
ΒΑΡΒΑΡΑ
Εως : ΚΙΤΣΩΝΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

215Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΖΥΓΟΥΡΗ –
ΒΑΡΒΑΡΑ
Εως : ΚΙΤΣΩΝΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

216Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΚΛΑΠΗΣ –
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ
Εως : ΛΕΥΚΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

216Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΚΛΑΠΗΣ –
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ
Εως : ΛΕΥΚΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

217Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΛΙΑΚΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ –
ΝΙΚΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

217Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΛΙΑΚΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ –
ΝΙΚΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

32

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

218Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΜΠΟΥΓΙΑ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

218Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΜΠΟΥΓΙΑ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

219Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως :
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

219Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως :
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

220Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΣΑΡΕΑ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΤΡΙΤΣΗΣ –
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

220Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΣΑΡΕΑ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΤΡΙΤΣΗΣ –
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

221Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

α) Από : ΤΡΟΓΚΑΝΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΨΑΛΜΟΥ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

221Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Από : ΤΡΟΓΚΑΝΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΨΑΛΜΟΥ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ, 45500, Δ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

222Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

Από : ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΜΥΡΟΓΛΟΥ –
ΦΩΤΙΟΣ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

222Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

Από : ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΜΥΡΟΓΛΟΥ –
ΦΩΤΙΟΣ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

223Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

Από : ΝΑΒΡΟΖΟΓΛΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΤΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

33

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

223Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

Από : ΝΑΒΡΟΖΟΓΛΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΤΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

224Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

224Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

225Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙ –
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΗ –
ΜΑΡΙΝΑ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

225Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙ –
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΗ –
ΜΑΡΙΝΑ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

226Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΑΒΑΖΟΣ –
ΛΟΥΚΑΣ
Εως : ΒΑΣΑΚΟΥ –
ΑΛΙΚΗ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
έως ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

226Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΑΒΑΖΟΣ –
ΛΟΥΚΑΣ
Εως : ΒΑΣΑΚΟΥ –
ΑΛΙΚΗ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

227Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΒΑΣΔΕΚΗ –
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από ΚΙΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ έως
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

227Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΒΑΣΔΕΚΗ –
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

34

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

228Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ –
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Εως : ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ –
ΕΛΕΝΗ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έως
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΑΦΝΗ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

228Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ –
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Εως : ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ –
ΕΛΕΝΗ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

229Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από :
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΕΞΑΡΧΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από
ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
έως ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

229Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΕΞΑΡΧΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11,
45444, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

230Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΕΠΙΦΑΝΙΔΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΘΕΜΟΥ –
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

230Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΕΠΙΦΑΝΙΔΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΘΕΜΟΥ –
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

231Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ –
ΑΛΕΚΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗ –
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

35

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

231Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ –
ΑΛΕΚΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗ –
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

232Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΑΝΤΖΑ –
ΒΑΛΕΡΙΑ
Εως : ΚΟΛΛΙΑΣ –
ΖΗΚΟΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

232Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΑΝΤΖΑ –
ΒΑΛΕΡΙΑ
Εως : ΚΟΛΛΙΑΣ –
ΖΗΚΟΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

233Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΛΟΒΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

233Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΛΟΒΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΥΣΟΥΛΑ, 45221,
ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

234Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΩΛΕΤΣΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

234Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΩΛΕΤΣΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

235Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΙΓΑΣΗ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΜΕΜΟΥΣΑΙ –
ΡΕΖΙΑΝΑ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

235Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΙΓΑΣΗ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΜΕΜΟΥΣΑΙ –
ΡΕΖΙΑΝΑ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

236Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΕΞΗ – ΜΑΡΙΚΑ
Εως : ΜΠΕΚΙΡΗ –
ΑΝΝΑ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

236Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΕΞΗ – ΜΑΡΙΚΑ
Εως : ΜΠΕΚΙΡΗ –
ΑΝΝΑ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

36

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

237Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΕΛΛΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΝΕΣΣΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

237Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΕΛΛΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΝΕΣΣΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

238Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΕΣΣΗΣ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΑΚΟΥ – ΧΑΡΑ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

238Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΕΣΣΗΣ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΑΚΟΥ – ΧΑΡΑ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28, 45221,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

239Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΠΑΠΠΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 4, 45221,
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

239Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΠΑΠΠΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 4, 45221,
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

240Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΠΑΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΡΗΤΑ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 4, 45221,
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

240Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΠΑΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΡΗΤΑ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 4, 45221,
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

241Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΡΙΖΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΣΟΦΟΥ –
ΕΙΡΗΝΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

241Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΡΙΖΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΣΟΦΟΥ –
ΕΙΡΗΝΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

242Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΠΑΝΟΥ –
ΜΑΝΟΥΗΛΕΤΑ
Εως : ΤΖΙΜΑ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

37

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

242Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΠΑΝΟΥ –
ΜΑΝΟΥΗΛΕΤΑ
Εως : ΤΖΙΜΑ –
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

243Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΜΑΣ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΤΣΟΜΩΚΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

243Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΜΑΣ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΤΣΟΜΩΚΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

244Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από :
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΨΩΧΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

244Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από :
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΨΩΧΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ.ΚΟΣΜΑ, 45221,
ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ

245Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΠΕΤΡΟΣ, καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στις
μονάδες 11052, 11001,
11005,11035,
11051,16704, καθώς
και στην Διοίκηση
Πυροσβεστικών
υπηρεσιών Ν.
Ιωαννίνων

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΔΩΔΩΝΗΣ, 45221, ΑΚΑΔΗΜΙΑ

245Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΠΕΤΡΟΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΔΩΔΩΝΗΣ, 45221, ΑΚΑΔΗΜΙΑ

38

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

246Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΒΕΝΕΤΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στο
Τμήμα Τροχαίας
Ιωαννίνων, Δ.Α.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,Υποδ/νση
Ασφαλείας Ιωαννίνων,
Αστυνομικό Τμήμα
Ιωαννίνων, Γενική
Περ/κή Αστυν. Δ/νση
Ηπείρου και Tμήμα
Μεταγωγών Ιωαννίνων.

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

246Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΒΕΝΕΤΗ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

247Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΕΓΚΑ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΔΗΜΟΥΛΑ –
ΕΥΡΙΔΙΚΗ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

247Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΕΓΚΑ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΔΗΜΟΥΛΑ –
ΕΥΡΙΔΙΚΗ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

248Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ –
ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΖΩΗΣ –
ΤΙΜΟΛΕΩΝ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

248Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ –
ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΖΩΗΣ –
ΤΙΜΟΛΕΩΝ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

249Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΖΩΙΔΗ –
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Εως : ΚΑΡΕΤΣΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
έως ΓΚΙΟΥΡΤΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

39

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

249Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΖΩΙΔΗ –
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Εως : ΚΑΡΕΤΣΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

250Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΚΑΡΙΤΣΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ –
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από
ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
έως ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

250Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΙΤΣΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ –
ΕΥΡΙΔΙΚΗ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ & ΚΑΛΙΑΦΑ, 45221,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

251Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΚΟΥΓΓΟΥΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΛΕΚΚΑΣ –
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από ΚΟΛΛΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ έως
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1, 45444,
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΕΛ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

251Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΥΓΓΟΥΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΛΕΚΚΑΣ –
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1, 45444,
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΕΛ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

252Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΛΕΚΚΟΣ –
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Εως : ΜΑΡΚΟΥ –
ΣΠΥΡΟΣ
β) Οι Ετεροδημότες
εκλογείς από
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Υ ΧΡΙΣΤΙΝΑ έως
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1, 45444,
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΕΛ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

252Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΕΚΚΟΣ –
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Εως : ΜΑΡΚΟΥ –
ΣΠΥΡΟΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1, 45444,
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΕΛ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

40

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

253Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΜΑΡΝΕΛΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΑΣΑΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

253Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΜΑΡΝΕΛΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΑΣΑΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

254Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΑΣΙΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΝΙΚΑ – ΦΥΓΑΛΙΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

254Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΑΣΙΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΝΙΚΑ – ΦΥΓΑΛΙΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

255Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΙΚΑΣ –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Εως : ΠΑΝΟΥΣΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

255Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΙΚΑΣ –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Εως : ΠΑΝΟΥΣΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

256Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΝΤΑΖΗ –
ΑΡΕΤΟΥΛΑ
Εως : ΠΑΠΠΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

256Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΝΤΑΖΗ –
ΑΡΕΤΟΥΛΑ
Εως : ΠΑΠΠΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

257Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΠΑΚΟΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΡΙΣΤΑΝΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

257Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΠΑΚΟΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΡΙΣΤΑΝΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

258Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΡΟΓΚΟΣ –
ΓΙΩΡΓΟΣ
Εως : ΣΠΥΡΟΥΔΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

41

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

258Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΡΟΓΚΟΣ –
ΓΙΩΡΓΟΣ
Εως : ΣΠΥΡΟΥΔΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΦ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 – 6,
45444, ΜΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

259Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΤΑΘΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΤΖΙΜΟΤΟΛΗ –
ΜΑΡΙΑ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 6, 45333,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

259Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΤΑΘΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΤΖΙΜΟΤΟΛΗ –
ΜΑΡΙΑ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 6, 45333,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

260Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΝΗ –
ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΤΣΟΛΗΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 6, 45333,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

260Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΝΗ –
ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΤΣΟΛΗΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 6, 45333,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

261Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΣΟΛΚΑ –
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ 33, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

261Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΣΟΛΚΑ –
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ 33, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

262Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ –
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΒΑΛΙΛΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

262Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ –
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΒΑΛΙΛΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

263Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ –
ΑΝΘΟΥΣΑ
Εως : ΓΑΡΟΥΦΗΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

263Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ –
ΑΝΘΟΥΣΑ
Εως : ΓΑΡΟΥΦΗΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

42

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

264Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΑΤΟΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Εως : ΓΚΟΓΚΩΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

264Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΑΤΟΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Εως : ΓΚΟΓΚΩΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

265Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ –
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Εως :
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ –
ΠΕΤΡΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

265Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ –
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Εως :
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ –
ΠΕΤΡΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

266Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΔΗΜΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΕΚΚΑ – ΗΡΩ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

266Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΔΗΜΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΕΚΚΑ – ΗΡΩ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΗΛΑΡΑ, 45444, ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

267Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΖΕΝΕΛΙ –
ΛΕΦΤΕΡ
Εως : ΘΩΔΗΣ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18, 45444,
ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

267Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΖΕΝΕΛΙ –
ΛΕΦΤΕΡ
Εως : ΘΩΔΗΣ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18, 45444,
ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

268Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΘΩΜΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18, 45444,
ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

268Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΘΩΜΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18, 45444,
ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

43

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

269Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΑΝΑΣΗ –
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Εως : ΚΟΚΟΡΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18, 45444,
ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

269Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΑΝΑΣΗ –
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Εως : ΚΟΚΟΡΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18, 45444,
ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

270Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΛΕ –
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ
Εως : ΚΡΟΥΤΙΑ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

270Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΛΕ –
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ
Εως : ΚΡΟΥΤΙΑ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

271Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΤΕΝΙΔΟΥ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΛΕΚΚΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

271Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΤΕΝΙΔΟΥ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΛΕΚΚΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

272Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΕΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Εως : ΜΑΝΟΣ –
ΦΩΤΙΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

272Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΕΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Εως : ΜΑΝΟΣ –
ΦΩΤΙΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

273Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΑΝΟΥ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΗΤΣΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

44

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

273Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΑΝΟΥ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΗΤΣΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 17, 45333,
ΒΑΛΑΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

274Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΜΗΤΣΙΚΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΠΑΤΣΟΥ –
ΙΣΜΗΝΗ
β) Οι Ετεροδημότες
από ΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ έως
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

274Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΗΤΣΙΚΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΠΑΤΣΟΥ –
ΙΣΜΗΝΗ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

275Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΜΥΤΙΛΗΣ –
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
β) Οι Ετεροδημότες
από ΚΑΒΟΥΣΙΑΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
έως ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

275Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΜΥΤΙΛΗΣ –
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

276Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΜΩΚΟΣ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΝΤΑΦΛΟΥ –
ΕΦΗ
β) Οι Ετεροδημότες
από ΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
έως ΡΗΤΑ ΜΑΡΙΑ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

276Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΩΚΟΣ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΝΤΑΦΛΟΥ –
ΕΦΗ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

277Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΝΤΕΛΛΗ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως :
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
– ΕΛΕΝΗ
β) Οι Ετεροδημότες
από ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
έως ΤΣΩΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

277Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΤΕΛΛΗ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως :
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
– ΕΛΕΝΗ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445,
Β΄ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

278Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
– ΑΡΗΣ
Εως : ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
β) Οι Ετεροδημότες
από ΦΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΨΩΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

278Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ –
ΑΡΗΣ
Εως : ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

279Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΙΓΚΗ –
ΜΑΙΛΙΝΤΑ
Εως : ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ –
ΠΕΤΡΟΣ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

279Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΙΓΚΗ –
ΜΑΙΛΙΝΤΑ
Εως : ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ –
ΠΕΤΡΟΣ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

280Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΣΑΦΡΑΝ –
ΜΑΝΟΥΕΛΑ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

280Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΣΑΦΡΑΝ –
ΜΑΝΟΥΕΛΑ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

281Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΓΟΥΡΟΣ –
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

46

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

281Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΓΟΥΡΟΣ –
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

282Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΤΑΡΙΔΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΤΖΙΚΟΥ –
ΕΙΡΗΝΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

282Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΤΑΡΙΔΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΤΖΙΚΟΥ –
ΕΙΡΗΝΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

283Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΜΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΤΣΙΑΛΟΥ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

283Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΜΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΤΣΙΑΛΟΥ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

284Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΣΙΑΜΑΤΗ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ –
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

284Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΣΙΑΜΑΤΗ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ –
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

285Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΩΡΕΛΗΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

285Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΩΡΕΛΗΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 17 ΚΑΙ ΒΟΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

286Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ –
ΗΛΙΑΣ
Εως : ΒΕΛΛΙΟΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

286Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ –
ΗΛΙΑΣ
Εως : ΒΕΛΛΙΟΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

47

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

287Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΒΕΝΕΤΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΓΚΑΖΙΑΝΗ –
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
β)Οι Ετεροδημότες από
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
έως ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ
ΔΑΦΝΗ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

287Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΒΕΝΕΤΗ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΓΚΑΖΙΑΝΗ –
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

288Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΓΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
– ΕΡΙΟΝ
Εως : ΔΗΜΟΥΛΑ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
β) Οι Ετεροδημότες
από ΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

288Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΑΛΑΝΤΖΗΣ –
ΕΡΙΟΝ
Εως : ΔΗΜΟΥΛΑ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

289Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ –
ΑΓΓΕΛΙΔΑ
Εως : ΖΩΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

289Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ –
ΑΓΓΕΛΙΔΑ
Εως : ΖΩΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3, 45221,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

290Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΖΩΙΔΗΣ –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑΣ, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

290Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΖΩΙΔΗΣ –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑΣ, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

291Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ –
ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΚΟΡΩΤΣΗ –
ΜΑΡΙΝΕΛΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑΣ, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

48

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

291Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ –
ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΚΟΡΩΤΣΗ –
ΜΑΡΙΝΕΛΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑΣ, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

292Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΣΙΝΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΛΑΤΙΝΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.ΜΠΕΝΑΚΗ 5, 45221,
ΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

292Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΟΣΙΝΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΛΑΤΙΝΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.ΜΠΕΝΑΚΗ 5, 45221,
ΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

293Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΕΚΑΣ –
ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΜΗΛΛΟΣ –
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

293Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΛΕΚΑΣ –
ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΜΗΛΛΟΣ –
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

294Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΗΝΑ –
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
Εως : ΜΠΙΦΣΑΣ –
ΣΤΡΑΤΟΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

294Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΗΝΑ –
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
Εως : ΜΠΙΦΣΑΣ –
ΣΤΡΑΤΟΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

295Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΛΑΝΗΣ –
ΛΑΜΠΗΣ
Εως : ΞΥΡΑΦΗ –
ΜΑΡΙΑ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

295Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΠΛΑΝΗΣ –
ΛΑΜΠΗΣ
Εως : ΞΥΡΑΦΗ –
ΜΑΡΙΑ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

296Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Εως : ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

296Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Εως : ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

297Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΡΑΧΙΩΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

49

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

297Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΡΑΧΙΩΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

298Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΟΦΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

298Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΟΦΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.ΙΣΑΑΚ, 45221, ΚΙΑΦΑ

299Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΠΑΘΑΡΗ –
ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΤΖΙΩΡΑ –
ΦΙΛΟΜΕΝΗ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, 45500,
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

299Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΣΠΑΘΑΡΗ –
ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΤΖΙΩΡΑ –
ΦΙΛΟΜΕΝΗ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, 45500,
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

300Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΟΒΑΡΑ –
ΑΜΑΛΙΑ
Εως : ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, 45500,
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

300Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΟΒΑΡΑ –
ΑΜΑΛΙΑ
Εως : ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, 45500,
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

301Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΣΟΥΚΑ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, 45500,
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

301Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

4ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΣΟΥΚΑ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, 45500,
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

302Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

α) Από : ΑΓΑΠΙΑΔΗ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

302Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΑΓΑΠΙΑΔΗ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ –
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

303Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΑΓΙΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

50

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

303Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΑΓΙΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

304Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΖΑΖΗ –
ΑΓΑΘΗ
Εως :
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3ο ΕΠΑΛ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

304Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΑΖΑΖΗ –
ΑΓΑΘΗ
Εως :
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3ο ΕΠΑΛ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

305Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΡΑΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΑΤΣΑ –
ΣΑΡΙΝΑ

3ο ΕΠΑΛ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

305Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΚΡΑΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΑΤΣΑ –
ΣΑΡΙΝΑ

3ο ΕΠΑΛ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

306Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΑΤΣΑΣ –
ΙΑΚΩΒ
Εως : ΝΙΚΑΣ –
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

3ο ΕΠΑΛ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

306Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΜΑΤΣΑΣ –
ΙΑΚΩΒ
Εως : ΝΙΚΑΣ –
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

3ο ΕΠΑΛ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 45500,
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

307Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΙΚΟΛΑΓΙΑΝΝΗ –
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΠΡΕΝΤΖΑΣ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ,
45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

307Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΝΙΚΟΛΑΓΙΑΝΝΗ –
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΠΡΕΝΤΖΑΣ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ,
45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

308Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΖΙΑΣ – ΘΩΜΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ,
45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

308Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΖΙΑΣ – ΘΩΜΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ,
45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

51

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

309Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΚΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ,
45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

309Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

5ο ΕΚΛ.
ΔΙΑΜ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Από : ΤΖΙΚΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ,
45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

310 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΞΟΧΗΣ

Από : ΒΛΑΧΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ –
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ, 45445, Β’
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

311Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

α) Από : ΑΓΑΘΟΥ –
ΣΤΕΛΛΑ
Εως : ΚΩΤΣΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΑ, 45500, ΜΑΡΜΑΡΑ

311Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Από : ΑΓΑΘΟΥ –
ΣΤΕΛΛΑ
Εως : ΚΩΤΣΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΑ, 45500, ΜΑΡΜΑΡΑ

312Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Από : ΚΩΤΣΙΝΑ –
ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΠΟΡΙΚΗ –
ΣΟΦΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

312Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Από : ΚΩΤΣΙΝΑ –
ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΠΟΡΙΚΗ –
ΣΟΦΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

313Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Από : ΡΑΠΤΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
– ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

313Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Από : ΡΑΠΤΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
– ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

314Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

α) Από : ΑΓΟΡΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΥΣΚΕΤΑ –
ΕΥΘΥΜΙΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

52

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

314Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

Από : ΑΓΟΡΑ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΥΣΚΕΤΑ –
ΕΥΘΥΜΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

315Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

Από : ΝΑΣΙΑΚΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ –
ΕΥΔΟΚΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

315Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

Από : ΝΑΣΙΑΚΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ –
ΕΥΔΟΚΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Κ.ΑΙΤΟΛΟΥ & ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ,
45500, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

316 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ

α) Από : ΑΛΕΞΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 45500,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

317Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ –
ΑΡΙΑΝΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ, 45500,
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

317Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ –
ΑΡΙΑΝΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ, 45500,
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

318Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

α) Από : ΝΑΚΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ – ΒΑΙΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 45500,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

318Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Από : ΝΑΚΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ – ΒΑΙΟΣ

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 45500,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

319Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500

319Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500

320Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Από : ΚΙΟΥΡΚΟΥ –
ΘΟΔΩΡΗΣ
Εως : ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ –
ΧΑΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500

53

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

320Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Από : ΚΙΟΥΡΚΟΥ –
ΘΟΔΩΡΗΣ
Εως : ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ –
ΧΑΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500

321Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

α) Από : ΜΩΡΑΙΤΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΙΔΑΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500

321Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

α) Από : ΜΩΡΑΙΤΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΙΔΑΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500

322Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΑΜΠΕΛΙΑΣ

α) Από :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
– ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως :
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ –
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ

322Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΑΜΠΕΛΙΑΣ

α) Από :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
– ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως :
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ –
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ

323Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΧΗΡΑ – ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

323Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΧΗΡΑ – ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

324Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ
ΚΟΝΤΣΙΚΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ

324Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ
ΚΟΝΤΣΙΚΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ

54

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

325Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΗΡΑΣ

Από : ΑΛΕΞΗ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΠΟΥΚΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΗΡΑΣ
ΚΟΣΜΗΡΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΣΜΗΡΑΣ

325Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΗΡΑΣ

Από : ΑΛΕΞΗ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΠΟΥΚΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΗΡΑΣ
ΚΟΣΜΗΡΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΣΜΗΡΑΣ

326Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΗΡΑΣ

Από : ΝΑΚΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΗΡΑΣ
ΚΟΣΜΗΡΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΣΜΗΡΑΣ

326Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΗΡΑΣ

Από : ΝΑΚΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΗΡΑΣ
ΚΟΣΜΗΡΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΟΣΜΗΡΑΣ

327Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Από : ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΟΛΙΑΣΗΣ
ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ, 45500, Τ.Κ.
ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

327Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Από : ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΟΛΙΑΣΗΣ
ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ, 45500, Τ.Κ.
ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

328Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΧΗΤΑΣ –
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΜΠΙΖΑΝΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

328Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΧΗΤΑΣ –
ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΜΠΙΖΑΝΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

329Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΟΥ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

329Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΟΥ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

330Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Από : ΖΑΚΑ – ΤΖΕΝΙΟ
Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗ –
ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

55

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

330Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Από : ΖΑΚΑ – ΤΖΕΝΙΟ
Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗ –
ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

331Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Από : ΜΕΛΑ – ΧΑΡΙΣ
Εως : ΠΡΟΚΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

331Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Από : ΜΕΛΑ – ΧΑΡΙΣ
Εως : ΠΡΟΚΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

332Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Από : ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ –
ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως :
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ –
ΣΤΕΦΑΝΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

332Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ

Από : ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ –
ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως :
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ –
ΣΤΕΦΑΝΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΔΙΝΗΣ
ΠΕΔΙΝΗ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΔΙΝΗΣ

333Α

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΗ –
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΗΣΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500,
ΝΗΣΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

333Β

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΗ –
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΗΣΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500,
ΝΗΣΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

334 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, 45500, Τ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

335Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΗΤΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 45500, Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

335Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΗΤΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 45500, Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

336Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

Από : ΑΝΔΡΕΟΥ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗ –
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
ΔΑΦΝΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

336Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

Από : ΑΝΔΡΕΟΥ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗ –
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
ΔΑΦΝΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

56

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

337Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΓΚΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΥΛΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

337Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΓΚΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΥΛΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

338Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΛΑΖΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

338Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΛΑΖΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ, 45500, Τ.Κ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

339Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ –
ΕΛΕΑΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
ΗΛΙΟΚΑΛΗ, 45500, Τ.Κ.
ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ

339Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ –
ΕΛΕΑΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
ΗΛΙΟΚΑΛΗ, 45500, Τ.Κ.
ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ

340Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΡΒΑΝΙΤΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΛΙΓΔΑΣ – ΚΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

340Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΡΒΑΝΙΤΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΛΙΓΔΑΣ – ΚΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

341Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Από : ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

341Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Από : ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

342Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΓΚΡΥΜΣΙ –
ΡΕΤΖΙΝΑ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

57

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

342Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΓΚΡΥΜΣΙ –
ΡΕΤΖΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

343Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΓΟΥΛΑ –
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Εως : ΛΑΠΑΣ –
ΑΛΦΡΕΝΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

343Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΓΟΥΛΑ –
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Εως : ΛΑΠΑΣ –
ΑΛΦΡΕΝΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

344Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΛΩΛΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

344Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΛΩΛΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

345Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΜΑΓΕΙΡΙΩΤΗ –
ΔΑΦΝΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗΣ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

345Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΜΑΓΕΙΡΙΩΤΗ –
ΔΑΦΝΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗΣ –
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

346Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΝΑΚΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΣΧΙΖΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

346Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΝΑΚΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΣΧΙΖΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

347Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΤΑΓΚΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΙΛΟΥ – ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

347Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

Από : ΤΑΓΚΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΙΛΟΥ – ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, 45500, Δ.Κ.
ΚΑΤΣΙΚΑ

58

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

348Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ,
45500, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

348Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ,
45500, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

349Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Από : ΖΑΡΑ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ,
45500, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

349Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Από : ΖΑΡΑ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ,
45500, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

350Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Από : ΝΑΣΙΟΥΛΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΙΛΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ,
45500, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

350Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Από : ΝΑΣΙΟΥΛΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΙΛΟΥ –
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ,
45500, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

351Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΓΟΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΟΛΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΓΟΡΙΤΣΑ-ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ, 45500,
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ
Τ.Δ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

351Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΓΟΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΟΛΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΓΟΡΙΤΣΑ-ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ, 45500,
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ
Τ.Δ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

352 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΚΡΑΨΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΑΔΗ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΨΗΣ
ΚΡΑΨΗ, 45500, Τ.Κ. ΚΡΑΨΗΣ

59

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

353Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ

α) Από : ΑΓΓΑ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΛΟΓΓΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΟΓΓΑΔΩΝ

353Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ

Από : ΑΓΓΑ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΛΟΓΓΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΟΓΓΑΔΩΝ

354Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ

Από : ΛΑΓΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ –
ΜΕΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΛΟΓΓΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΟΓΓΑΔΩΝ

354Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ

Από : ΛΑΓΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ –
ΜΕΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΛΟΓΓΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΟΓΓΑΔΩΝ

355Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ

Από : ΑΡΒΑΝΙΤΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ

355Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ

Από : ΑΡΒΑΝΙΤΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ, 45500, Τ.Κ.
ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ

356Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Εως : ΧΗΤΑ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

356Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Εως : ΧΗΤΑ –
ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 45500, Τ.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

357 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΤΣΟΥΚΑΛΗ –
ΛΟΥΚΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ-
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 45500,
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΤΟΥ
Τ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

358 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΗ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΛΑΤΑΝΟΥ

359Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΜΑΡΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΧΑΡΟΚΟΠΙ, 45500, Τ.Κ.
ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ

60

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

359Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΜΑΡΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΧΑΡΟΚΟΠΙ, 45500, Τ.Κ.
ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ

360Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

Από : ΑΓΚΑ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ –
ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΜΦΙΘΕΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΜΦΙΘΕΑΣ

360Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

Από : ΑΓΚΑ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ –
ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΜΦΙΘΕΑ, 45500, Τ.Κ.
ΑΜΦΙΘΕΑΣ

361 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΠΕΣΙΡΗ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΡΑΝΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

362Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

Από : ΝΟΥΤΣΟΥ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΡΑΝΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

362Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

Από : ΝΟΥΤΣΟΥ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΡΑΝΟΥΛΑ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

363Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΥΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΜΑΝΘΑ
Εως : ΜΑΜΑΚΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ
ΚΡΥΑ, 45500, Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ

363Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΥΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΜΑΝΘΑ
Εως : ΜΑΜΑΚΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ
ΚΡΥΑ, 45500, Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ

364Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΥΑΣ

Από :
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ
ΚΡΥΑ, 45500, Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ

364Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΥΑΣ

Από :
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ
ΚΡΥΑ, 45500, Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ

61

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

365Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
– ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

365Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
– ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

366Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΑΛΙΔΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ
ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ

366Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΑΛΙΔΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ
ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ, 45500, Τ.Κ.
ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ

367Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΖΙΑΣ
ΜΑΖΙΑ, 45500, Τ.Κ. ΜΑΖΙΑΣ

367Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙΑΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΖΙΑΣ
ΜΑΖΙΑ, 45500, Τ.Κ. ΜΑΖΙΑΣ

368Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΙΑΚΑΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

368Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΙΑΚΑΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

369Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΖΙΑΚΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως :
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

369Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΖΙΑΚΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως :
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

62

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

370Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΜΠΑΝΕΛΑ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΡΙΣΚΑ –
ΣΩΣΣΑΝΑ καθώς και
οι εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στις
μονάδες 11020,
11019, και 11010

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

370Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΜΠΑΝΕΛΑ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΡΙΣΚΑ –
ΣΩΣΣΑΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

371Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΠΡΙΣΚΑΣ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

371Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΠΡΙΣΚΑΣ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ, 45500, Δ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

372Α ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

Από : ΑΔΑΜΟΥ – ΟΛΓΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

372Β ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

Από : ΑΔΑΜΟΥ – ΟΛΓΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ, 45500, Τ.Κ.
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

373 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΠΟΘΩΝ

Από : ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΤΡΑΝΤΖΑΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, 45500, Τ.Κ.
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

374 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΑΓΝΗ
Εως : ΧΑΝΤΟΥΡΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
44015, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ

375Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Από : ΑΓΟΡΟΥ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΩΝΙΤΗ –
ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΣΤΡΑΤΟ, 44100, ΔΙΣΤΡΑΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

63

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

375Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Από : ΑΓΟΡΟΥ –
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΩΝΙΤΗ –
ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΣΤΡΑΤΟ, 44100, ΔΙΣΤΡΑΤΟ

376Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ
Εως : ΓΚΙΚΑΣ –
ΠΕΤΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ

376Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ
Εως : ΓΚΙΚΑΣ –
ΠΕΤΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ

377Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΓΚΙΝΗ –
ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΥ –
ΕΥΤΥΧΙΑ καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στο
Α.Τ. Κόνιτσας, στο
Τμήμα Συνοριακής
Φύλαξης Κόνιτσας,
στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κόνιτσας και
στη μονάδα 11009

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ

377Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΓΚΙΝΗ –
ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΥ –
ΕΥΤΥΧΙΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100, ΚΟΝΙΤΣΑ

378Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΤΣΑΡΗ –
ΑΝΝΕΤΑ
Εως : ΜΑΝΘΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100,
ΚΟΝΙΤΣΑ

378Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΤΣΑΡΗ –
ΑΝΝΕΤΑ
Εως : ΜΑΝΘΟΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100,
ΚΟΝΙΤΣΑ

379Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΜΑΝΘΟΥ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΝΤΑΦΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100,
ΚΟΝΙΤΣΑ

64

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

379Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΜΑΝΘΟΥ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΝΤΑΦΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100,
ΚΟΝΙΤΣΑ

380Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΝΤΕΛΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΤΕΡΤΣΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ, 44100, Δ.Κ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

380Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΝΤΕΛΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΤΕΡΤΣΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ, 44100, Δ.Κ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

381Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΣΤΕΦΑΝΗ –
ΓΚΙΕΡΓΚΙ
Εως : ΨΩΜΑΔΕΛΗ –
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ, 44100, Δ.Κ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

381Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Από : ΣΤΕΦΑΝΗ –
ΓΚΙΕΡΓΚΙ
Εως : ΨΩΜΑΔΕΛΗ –
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ, 44100, Δ.Κ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

382 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ –
ΕΛΠΙΔΑ
Εως : ΤΣΟΥΚΑΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 44100, Τ.Κ.
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

383Α ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΟΥΣΟΥ –
ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 44100,
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

383Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΟΥΣΟΥ –
ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 44100,
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

384 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ –
ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ –
ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ, 44100, Τ.Κ.
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

385 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ, 44100, Τ.Κ.
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

386 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

Από : ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ –
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΨΑΡΡΑ – ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, 44100, Τ.Κ.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

387 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΡΜΑΤΩΝ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ –
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΑΤΑ, 44019, Τ.Κ.
ΑΡΜΑΤΩΝ

65

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

388 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

Από : ΒΑΛΣΑΜΗ –
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΛΙΣΤΑΣ
ΜΟΛΙΣΤΑ, 44100, Τ.Κ.
ΜΟΛΙΣΤΑΣ

389 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΡΩΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ, 44019, Τ.Κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

390 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΞΟΧΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΘΩΜΑΣ
Εως : ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΞΟΧΗΣ
ΕΞΟΧΗ, 44100, Τ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ

391 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

Από : ΒΕΝΝΟΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ
ΗΛΙΟΡΡΑΧΗ, 44100, Τ.Κ.
ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

392 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΣ –
ΣΤΑΥΡΟΣ
Εως : ΦΩΤΟΥ – ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ, 44100, Τ.Κ.
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

393 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΗ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 44100, Τ.Κ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

394 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΗΡΑ – ΑΛΕΞΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ, 44100, Τ.Κ.
ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ

395 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΑΖΙΟΥ

Από :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
– ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΑΡΤΑΧΑΙ –
ΣΒΙΤΛΑΝΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΙΟΥ
ΜΑΖΙ, 44100, Τ.Κ. ΜΑΖΙΟΥ

396 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ, 44100, Τ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ

397 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΟΛΙΣΤΑΣ

Από : ΑΜΑΡΑΖΕΑΝΟΥ
– ΚΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΤΣΙΑΠΑΡΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΛΙΣΤΑΣ
ΜΟΛΙΣΤΑ, 44100, Τ.Κ.
ΜΟΛΙΣΤΑΣ

66

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

398 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣ
ΤΟΥ

Από : ΒΛΑΧΟΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΣΤΑΥΡΟΣ καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στην
μονάδα 11009 .
Μολυβδοσκέπαστου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΣ,
44100

399 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Εως : ΤΣΑΓΚΑ –
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΛΙΣΤΑΣ
ΜΟΛΙΣΤΑ, 44100, Τ.Κ.
ΜΟΛΙΣΤΑΣ

400 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑ

Από : ΒΑΖΟΥΚΗ –
ΑΙΜΙΛΙΑ
Εως : ΤΣΟΜΑΚΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ, 44100, Τ.Κ.
ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ

401 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΑΔΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΔΩΝ
ΠΑΔΕΣ, 44019, Τ.Κ. ΠΑΔΩΝ

402 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙ, 44019, Τ.Κ.
ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ

403 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΗΓΗΣ

Από : ΒΑΓΕΝΑ –
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ –
ΕΥΛΑΜΠΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΠΗΓΗ, 44100, Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ

404 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ

Από : ΑΔΑΜΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΠΟΥΡΝΙΑ, 44008`, Τ.Κ.
ΠΟΥΡΝΙΑΣ

405 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ –
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ, 44100, Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

406 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΗΛΕΚΤΡΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ, 44015, Τ.Κ.
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ

407 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ

Από : ΑΓΙΑΖΗ –
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν.ΜΠΑΡΚΗ
ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ, 44015, Τ.Κ.
ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ

67

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

408 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

Από : ΑΒΑΛΟΝΕ –
ΚΑΡΜΕΝ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ, 44015, Τ.Κ.
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

409 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

α) Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΠΑΥΛΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ, 44015, Τ.Κ.
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

410 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
– ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗ –
ΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ)
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ, 44015, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

411 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως :
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ, 44015, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

412 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

Από : ΑΔΑΜΟΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΟΥΛΗΣ –
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, 44015, Τ.Κ.
ΛΑΓΚΑΔΑ

413 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΟΞΥΑ

Από :
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ –
ΘΕΟΝΥΜΦΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΞΥΑΣ
ΟΞΥΑ, 44015, Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ

414 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΠΛΑΓΙΑ

Από : ΑΔΑΜΟΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΣΙΟΥ –
ΣΤΑΘΟΥΛΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΠΛΑΓΙΑ, 44015, Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ

415 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΠΛΗΚΑΤΙ

Από : ΑΝΕΣΤΗ –
ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Εως : ΧΗΡΙΣΤΑΚΗ –
ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και
οι εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στην
μονάδα 11009
Πληκατίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ
ΠΛΗΚΑΤΙ, 44015, Τ.Κ.
ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ

416 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ

Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΟΛΕ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗΣ –
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ, 44015, Τ.Κ.
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

68

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

417 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΧΙΟΝΙΑΔΕΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΙΟΝΑΔΩΝ
ΧΙΟΝΑΔΕΣ, 44015, Τ.Κ.
ΧΙΟΝΑΔΩΝ

418 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΦΟΥΡΚΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΑΙΡΕΤΗ –
ΜΑΡΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΥΡΚΑΣ
ΦΟΥΡΚΑ, 44008, ΦΟΥΡΚΑ

419Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΓΟΤΙΣΤΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΠΑΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΤΙΣΤΑ, 45500,
Τ.Κ.ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

419Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΓΟΤΙΣΤΑΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΠΑΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΤΙΣΤΑ, 45500,
Τ.Κ.ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

420Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΘΕΟΔΩΡΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 45500,
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

420Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ –
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΘΕΟΔΩΡΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 45500,
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

421Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΚΑΖΑΚΟΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΖΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 45500,
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

421Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΚΑΖΑΚΟΣ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΖΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 45500,
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

422Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΝΑΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΦΩΤΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 45500,
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

422Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΝΑΚΑ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΗΡΑΣ –
ΦΩΤΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 45500,
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

423Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΛΟΥ –
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΙΚΡΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ
ΜΙΚΡΗ ΓΟΤΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΜΙΚΡΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

69

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

423Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΛΟΥ –
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΙΚΡΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ
ΜΙΚΡΗ ΓΟΤΙΣΤΑ, 45500, Τ.Κ.
ΜΙΚΡΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

424 ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑ –
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΜΠΟΥΓΑΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 44200,
Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

425 ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΝΑΚΟΥ –
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 44200,
Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

426 ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΙΤΣΑΙΝΩΝ

Από : ΓΑΛΑΝΗ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ
– ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΤΣΑΙΝΩΝ ΠΕΤΡΑΣ
ΣΙΤΣΑΙΝΑ-ΠΕΤΡΑΣ, 44200,
Τ.Κ.ΣΙΤΣΑΙΝΩΝ-ΠΕΤΡΑΣ

427Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Από : ΑΚΡΙΒΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΤΤΚΕ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, 44500, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

427Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Από : ΑΚΡΙΒΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΤΤΚΕ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, 44500, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

428Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Από : ΜΕΛΛΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΙΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, 44500, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

428Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Από : ΜΕΛΛΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΙΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, 44500, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

429Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Από : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ –
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, 44500, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

429Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Από : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ –
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, 44500, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

430Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΒΑΡΝΑΚΑ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ,
44200, Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

70

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

430Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΒΑΡΝΑΚΑ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ,
44200, Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

431Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΦΕΝΤΩ
Εως : ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΗΛΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΟ, 44200, Τ.Κ.
ΑΝΗΛΙΟΥ

431Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΦΕΝΤΩ
Εως : ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ –
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΗΛΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΟ, 44200, Τ.Κ.
ΑΝΗΛΙΟΥ

432Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ

Από : ΟΤΣΙΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΗΛΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΟ, 44200, Τ.Κ.
ΑΝΗΛΙΟΥ

432Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ

Από : ΟΤΣΙΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΗΛΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΟ, 44200, Τ.Κ.
ΑΝΗΛΙΟΥ

433Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως :
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ
ΒΟΤΟΝΟΣΙ, 44200, Τ.Κ.
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

433Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως :
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ
ΒΟΤΟΝΟΣΙ, 44200, Τ.Κ.
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

434Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

α) Από : ΑΒΕΡΩΦ –
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΔΑΛΛΑΣ –
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

10ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

434Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

α) Από : ΑΒΕΡΩΦ –
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΔΑΛΛΑΣ –
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

10ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

71

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

435Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΔΑΜΑΙ –
ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ
Εως : ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούνν στο
Αστυν. Τμήμα
Μετσόβου

10ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

435Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΔΑΜΑΙ –
ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ
Εως : ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

436Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΠΙΣΑ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

10ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

436Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΠΙΣΑ –
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

10ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

437Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΜΠΙΣΑΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

437Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΜΠΙΣΑΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

438Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΠΑΝΑΓΙΟΣ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΣΙΟΥΤΑ –
ΤΑΤΙΑΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

438Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΠΑΝΑΓΙΟΣ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΣΙΟΥΤΑ –
ΤΑΤΙΑΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

439Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΣΙΟΥΤΑΣ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΤΟΠΗ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

439Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΣΙΟΥΤΑΣ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΤΟΠΗ –
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

72

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

440Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΤΟΠΗΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΥ – ΝΙΚΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

440Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Από : ΤΟΠΗΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΥ – ΝΙΚΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200, Δ.Κ.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

441Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΛΕΑΣ ΜΗΛΕΑΣ

Από : ΑΖΕΛΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ –
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΛΕΑΣ
ΜΗΛΕΑ, 44200, Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ

441Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΛΕΑΣ ΜΗΛΕΑΣ

Από : ΑΖΕΛΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ –
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΛΕΑΣ
ΜΗΛΕΑ, 44200, Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ

442Α ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΛΕΑΣ ΜΗΛΕΑΣ

Από : ΝΤΟΥΚΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΛΕΑΣ
ΜΗΛΕΑ, 44200, Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ

442Β ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΛΕΑΣ ΜΗΛΕΑΣ

Από : ΝΤΟΥΚΑ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΛΕΑΣ
ΜΗΛΕΑ, 44200, Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ

443 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΑΡΕΤΗΣ

α) Από : ΑΥΔΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΦΩΤΕΙΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΕΤΗΣ
ΑΡΕΤΗ, 44004, Τ.Κ. ΑΡΕΤΗΣ

444 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ –
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ, 44003, Τ.Κ.
ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ

445 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ

Από : ΑΚΡΙΒΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ –
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ
ΙΕΡΟΜΝΗΜΗ, 44003, Τ.Κ.
ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ

446 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ –
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, 44003, Τ.Κ.
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

447 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΛΩΛΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΚΟΥΚΛΙΟΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΛΙΩΝ

448Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

Από : ΜΑΖΙΑΝΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΚΟΥΚΛΙΟΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΛΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

73

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

448Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

Από : ΜΑΖΙΑΝΗ –
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΚΟΥΚΛΙΟΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΟΥΚΛΙΩΝ

449Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

Από : ΓΙΟΥΝΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙ, 44003, Τ.Κ.
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

449Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

Από : ΓΙΟΥΝΗ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙ, 44003, Τ.Κ.
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

450 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ

Από :
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ –
ΣΤΑΥΡΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ
ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ

451Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

α) Από : ΑΒΝΤΕΕΒΑ –
ΙΡΙΝΑ
Εως :
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Όλοι οι
Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

451Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

Από : ΑΒΝΤΕΕΒΑ –
ΙΡΙΝΑ
Εως :
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

452Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

Από : ΜΕΜΟΥ –
ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΠΑΥΛΟΥ –
ΝΑΥΣΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

452Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

Από : ΜΕΜΟΥ –
ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΠΑΥΛΟΥ –
ΝΑΥΣΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

453Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

Από : ΠΕΤΡΟΥ –
ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

453Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

Από : ΠΕΤΡΟΥ –
ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, 44004, Τ.Κ.
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

454 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ

Από : ΑΛΕΞΑΚΗΣ –
ΜΑΡΚΟΣ
Εως : ΨΥΓΚΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ
ΡΕΠΕΤΙΣΤΑ, 44004, Τ.Κ.
ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ

74

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

455 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΡΙΑΧΟΒΟΥ

Από : ΓΟΥΣΗ –
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Εως : ΧΛΩΜΙΣΙΟΥ –
ΛΟΥΚΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΑΧΟΒΟΥ
ΡΙΑΧΟΒΟ, 44003, Τ.Κ.
ΡΙΑΧΟΒΟΥ

456 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

Από : ΒΑΖΑΚΙΔΟΥ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΤΑΡΙΑΣ
ΣΙΤΑΡΙΑ, 44004, Τ.Κ.
ΣΙΤΑΡΙΑΣ

457 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Από : ΒΑΡΗ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, 44006, Τ.Κ.
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

458 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 44006

459Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Από : ΛΑΜΠΡΟΥ –
ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 44006

459Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Από : ΛΑΜΠΡΟΥ –
ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 44006

460 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ

Από : ΒΕΚΥΡΗ –
ΑΡΕΤΗ
Εως : ΤΣΙΟΓΚΑΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ
ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΣ, 44006, Τ.Κ.
ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ

461Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ, 44006, Τ.Κ.
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ

461Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ, 44006, Τ.Κ.
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ

75

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

462Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στο
Τμήμα Συνοριακής
Φύλαξης ΄Ανω
Πωγωνίου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

462Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΟΥ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

463Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΖΑΡΚΑΛΗ –
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΜΑΝΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

463Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΖΑΡΚΑΛΗ –
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΜΑΝΗ –
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

464Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΜΑΝΗΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΑΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

464Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΜΑΝΗΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΑΝΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

465Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΝΑΣΤΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΥΛΙΟ – ΝΙΚΟΛΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

465Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΝΑΣΤΟΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΥΛΙΟ – ΝΙΚΟΛΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

466Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΡΑΠΤΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΗΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

466Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Από : ΡΑΠΤΗ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΗΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 44006, Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

76

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

467 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗΣ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΡΟΠΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ, 44006, Τ.Κ.
ΜΕΡΟΠΗΣ

468 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Από :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΔΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΡΟΠΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ, 44006, Τ.Κ.
ΜΕΡΟΠΗΣ

469 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΡΟΥΨΙΑΣ

Από : ΑΛΓΚΖΧΑΒΙ –
ΓΙΑΣΜΙΝ
Εως : ΧΑΣΑΝ –
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΥΨΙΑΣ
ΡΟΥΨΙΑ, 44006, Τ.Κ.
ΡΟΥΨΙΑΣ

470 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 44006, Τ.Κ.
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

471 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Από : ΒΑΣΙΛΗ –
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, 44002, Τ.Κ.
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

472 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ –
ΑΜΑΛΙΑ
Εως : ΤΣΟΥΚΑΛΗ –
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ, 44002, Τ.Κ.
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

473Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΚΩΤΣΙΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΒΗΣΣΑΝΗ, 44002, Τ.Κ.
ΒΗΣΣΑΝΗΣ

473Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ –
ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΚΩΤΣΙΑΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΒΗΣΣΑΝΗ, 44002, Τ.Κ.
ΒΗΣΣΑΝΗΣ

474Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ

Από : ΛΑΖΟΥ –
ΜΕΡΟΠΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΒΗΣΣΑΝΗ, 44002, Τ.Κ.
ΒΗΣΣΑΝΗΣ

474Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ

Από : ΛΑΖΟΥ –
ΜΕΡΟΠΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ –
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΒΗΣΣΑΝΗ, 44002, Τ.Κ.
ΒΗΣΣΑΝΗΣ

475Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Από : ΑΓΚΟ – ΕΛΙΣ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, 44002, Τ.Κ.
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

475Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Από : ΑΓΚΟ – ΕΛΙΣ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, 44002, Τ.Κ.
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

77

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

476Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Από : ΝΑΣΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, 44002, Τ.Κ.
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

476Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Από : ΝΑΣΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, 44002, Τ.Κ.
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

477 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝIANΗΣ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ –
ΗΛΙΑΣ καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στο Β’
Τμήμα συνοριακής
Φύλαξης Δελβινακίου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ, 44002, Τ.Κ.
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

478 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

Από :
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ –
ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
ΚΕΡΑΣΟΒΟ

479 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΘΑΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 44002, Τ.Κ.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

480Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
Υ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ καθώς
και οι εγγεγραμμένοι
στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους
του αρθρ. 27 του Π.Δ.
26/2012 που
υπηρετούν στην
μονάδα 11009
Κτισμάτων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΙΣΜΑΤΑ, 44002, Τ.Κ.
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

480Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΜΑΡΙΑ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
Υ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΙΣΜΑΤΑ, 44002, Τ.Κ.
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

481 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

Από : ΑΜΠΕΛ –
ΓΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΗΛΟΥ –
ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΙΜΝΗΣ
ΛΙΜΝΗ, 44002, Τ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ

78

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

482Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΧΟΥΤΑΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, 44002, Τ.Κ.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

482Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΧΟΥΤΑΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, 44002, Τ.Κ.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

483 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΟΡΕΙΝΟΥ
ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ

Από : ΒΑΚΑΛΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΦΑΚΑΤΣΕΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ
ΟΡΕΙΝΟ ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ,
44005, Τ.Κ. ΟΡΕΙΝΟΥ
ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ

484 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΦΩΤΟΥ –
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 44002, Τ.Κ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

485 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ

Από : ΒΑΡΔΗ –
ΕΥΘΑΛΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ, 44005, Τ.Κ.
ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ

486 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΦΩΤΟΥ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ, 44002, Τ.Κ.
ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΗΣ

487 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ

Από : ΒΑΣΙΛΑΤΗ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΕΑ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ
ΤΕΡΙΑΧΙΟ, 44002, Τ.Κ.
ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ

488 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ

Από : ΑΡΓΥΡΗ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ –
ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, 44002, Τ.Κ.
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

489Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

Από : ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΤΣΩΝΗ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ, 44002, Τ.Κ.
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

489Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

Από : ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ –
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΤΣΩΝΗ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ, 44002, Τ.Κ.
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

490Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ –
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΡΑΒΕΝΙΩΝ
ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ, 44004, Τ.Κ.
ΡΑΒΕΝΙΩΝ

79

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

490Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ –
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΡΑΒΕΝΙΩΝ
ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ, 44004, Τ.Κ.
ΡΑΒΕΝΙΩΝ

491Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

Από : ΒΑΚΟΛΑ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΨΑΡΑΚΗ –
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, 44002, Τ.Κ.
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

491Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

Από : ΒΑΚΟΛΑ –
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΨΑΡΑΚΗ –
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, 44002, Τ.Κ.
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

492Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ –
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΔΟΛΙΑΝΑ, 44004, Τ.Κ.
ΔΟΛΙΑΝΩΝ

492Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ –
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΔΟΛΙΑΝΑ, 44004, Τ.Κ.
ΔΟΛΙΑΝΩΝ

493Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Από : ΝΑΚΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΔΟΛΙΑΝΑ, 44004, Τ.Κ.
ΔΟΛΙΑΝΩΝ

493Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Από : ΝΑΚΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΔΟΛΙΑΝΑ, 44004, Τ.Κ.
ΔΟΛΙΑΝΩΝ

494Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ –
ΚΟΚΩΝΗ
Εως : ΚΩΤΣΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στην
μονάδα 11017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

494Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ –
ΚΟΚΩΝΗ
Εως : ΚΩΤΣΗΣ –
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

80

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

495Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Από : ΛΑΔΙΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

495Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Από : ΛΑΔΙΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, 44004, Τ.Κ.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

496 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ –
ΜΑΝΘΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΣΗ –
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ, 44004, Τ.Κ.
ΡΑΒΕΝΙΩΝ

497 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Από : ΒΑΣΙΟΣ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΑΜΑΝΤ –
ΜΟΧΑΜΕΝΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, 44004, Τ.Κ.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

498 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΝΕΓΡΑΔΩΝ

Από : ΒΑΛΑΚΟΣ –
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗ –
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΕΓΡΑΔΩΝ
ΝΕΓΡΑΔΕΣ, 44004, Τ.Κ.
ΝΕΓΡΑΔΩΝ

499Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ

Από : ΑΔΑΜ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΗ –
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ
ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗ, 44003, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ

499Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ

Από : ΑΔΑΜ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΗ –
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ
ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗ, 44003, Τ.Κ.
ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ

500 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΟΡΙΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΜΟΚΟΡΙΟΥ
ΔΙΜΟΚΟΡΙ, 44002, Τ.Κ.
ΔΙΜΟΚΟΡΙΟΥ

501 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ –
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΟΥ – ΘΑΛΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗ, 44002, Τ.Κ.
ΛΑΒΔΑΝΗΣ

502 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΔΟΛΟΥ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ –
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΟΥ
ΔΟΛΟ, 44005, Τ.Κ. ΔΟΛΟΥ

81

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

503 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΔΡΥΜΑΔΩΝ

Από : ΑΜΠΑΣ –
ΑΝΤΑΜ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ –
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
καθώς και οι
εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του αρθρ.
27 του Π.Δ. 26/2012
που υπηρετούν στην
μονάδα 11009

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΥΜΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΔΕΣ, 44005, Τ.Κ.
ΔΡΥΜΑΔΩΝ

504Α ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Από : ΑΛΗ – ΦΕΖΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
– ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ, 44005, Τ.Κ.
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

504Β ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Από : ΑΛΗ – ΦΕΖΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
– ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ, 44005, Τ.Κ.
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

505 ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΑΔΗ –
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΡΙΣΗ –
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙ, 44005, Τ.K.
ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ

506

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΑΚΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εγγεγραμμένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους του
άρθρου 27 και 69 του
Π.Δ. 26/2012 άνδρες
κρατούμενοι στο
Κατάστημα Κράτησης
Ιωαννίνων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΙ, 45500, Δ.Κ.
ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ)

Η απόφαση αυτή υποβάλλεται :
Στο Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν.Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Δ/νση Εκλογών – Τμήμα Εκλογών
Ευαγγελιστρίας 2-ΑΘΗΝΑ-10183
και κοινοποιείται :
1. Γρ. Περιφερειάρχη Ηπείρου
2. Αποκ/νη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας
γρ. Γεν. Γραμματέα
3. κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων (2 αντίγραφα)
4. κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων (2 αντίγραφα)
5. κ. Πρόεδρο Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
6. κ. Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
7. Ειρηνοδικεία Ιωαννίνων,Ζαγορίου,Ζίτσας,Κόνιτσας,Μετσόβου,Πωγωνίου

82

Α/Α
ΕΚΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

14.Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Ηπείρου (για ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. του νομού)

8. Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
9. 8η Μεραρχία Πεζικού

15.Εφορευτικές επιτροπές εκλογικών τμημάτων

13.Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
(προκειμένου να γνωρίσουν τα σχολεία στα οποία θα στεγαστούν τα εκλογικά τμήματα για
ενημέρωση των Διευθυντών των σχολείων αυτών για την έγκαιρη παράδοση και παραλαβή των
αιθουσών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες που έχουμε ήδη γνωστοποιήσει)

10.Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου (5 αντίγραφα)
11.Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων
12. Δήμοι Νομού
(για ευρεία δημοσίευση προς γνώση των εκλογέων καθώς και για την παραλαβή και παράδοση των
αιθουσών διδασκαλίας που ορίστηκαν ως εκλογικά τμήματα)

83