Τα πεπραγμένα της Διοίκησης στο Γ.Ν. Χατζηκώστα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΤΩΝ 2020 -2023

 

“Ως  Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων « Γ.Χατζηκώστα» θα ήθελα να σας ενημερώσω επιγραμματικά για τα έως τώρα πεπραγμένα της θητείας μου: από το 2020 έως και σήμερα. Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται έχουν συμβάλει στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας .

ΕΤΟΣ 2020

1. Βελτιώθηκε ο τρόπος διάθεσης και διανομής φαγητού στους ασθενείς με χρήση σκευών και καλυμμάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η σωστή διανομή του σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα.

2. Σε συνεργασία με τα γραφεία τελετών την πόλης δημιουργήθηκε σύγχρονος χώρος φιλοξενίας των σορών με δημιουργία ψυκτικού θαλάμου (για τους συνανθρώπους μας) τηρώντας όλες τις κείμενες διατάξεις (κανονισμός λειτουργίας, προτεραιότητα ανάγκες του νοσοκομείου κλπ) .

3. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης των ιατρικών αερίων στο Πολυδύναμο Κέντρο με το κεντρικό σύστημα ιατρικών αερίων του νοσοκομείου ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του.

4.  Ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου η πιλοτική λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης αλκοολικών και χρηστών ουσιών η οποία λόγω της πανδημίας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων ανεστάλη στα τέλη Μαρτίου

5. Συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης του Πολυδύναμου Κέντρου

6. Προκηρύχθηκαν 4 θέσεις ιατρικού προσωπικού ειδικοτήτων Καρδιολογίας , Πνευμονολογίας, Παιδιατρικής και Νεφρολογίας .

7. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης τεσσάρων ιατρών ειδικοτήτων αναισθησιολογίας, καρδιολογίας και ορθοπεδικής, οι οποίοι και ανέλαβαν υπηρεσία στο ΤΕΠ του νοσοκομείου τον Οκτώβριο 2020.

8. Από αρχές Απριλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο, το οποίο έχει κτιριακή αυτοτέλεια και ανεξαρτησία σε σχέση με το λοιπό Νοσοκομείο, περιθάλπονται αρχικά ύποπτα κρούσματα covid 19, από τα τέλη Σεπτεμβρίου νοσηλεύονται επιβεβαιωμένα κρούσματα και από τα τέλη Νοέμβριου διασωληνωμένα περιστατικά covid 19. Συνολικά, 36 κλίνες έχουν αναπτυχθεί, και επανδρώθηκαν με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (24 για νοσηλεία, 4 ΜΕΘ και 8 για ύποπτα περιστατικά). Επίσης εγκαταστάθηκε αρνητική πίεση στους θαλάμους νοσηλείας και εξασφαλίστηκε ο απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.

9. Το Νοσοκομείο στελεχώθηκε με 63 επιπλέον εργαζομένους (υγειονομικό και λοιπό προσωπικό), 5 ιατρούς ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Χειρουργικής και Παιδιατρικής) για την κάλυψη αναγκών λόγω covid 19.

10. Συντάχθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης διαχείρισης της πανδημίας Covid19

11. Προσλήφθηκε επικουρικό ιατρικό προσωπικό ειδικότητας ορθοπεδικής και γαστρεντερολογίας με πόρους από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

12. Παρελήφθη ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από την ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» απαραίτητος για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου προς διευκόλυνση εκπλήρωσης του σκοπού του ως κέντρου απεξάρτησης, συνολικής αξίας 282.720 €

13. Ολοκληρώθηκε η παραλαβή εξοπλισμού (βιντεοβροχοσκόπιο, στρώματα για κλίνες ΜΕΘ, λαρυγγοσκόπια κλπ) από επιχορήγηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, προϋπολογισμού 78.000 € για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω covid 19.

14. Εκδόθηκε σειρά νόμιμων διοικητικών πράξεων αναγκαίων για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου με γνώμονα την χρηστή διοίκηση και την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος

15. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των χώρων του ΤΕΠ του Νοσοκομείου με δημιουργία διακριτού χώρου αναμονής, εσωτερικό και εξωτερικό ελαιοχρωματισμό όλων των χώρων του και καθιερώθηκε με ορθολογικότερο και δίκαιο τρόπο η λειτουργία της Γραμματείας αυτού.

16. Ανακατασκευάστηκαν 4 τουαλέτες στο Χειρουργικό και Μαιευτικό-Γυναικολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

17. Πραγματοποιήθηκε η υγρομόνωση του μηχανοστασίου του Νοσοκομείου για αποφυγή εισροής υδάτων.

18. Παραλήφθηκε και διανεμήθηκε ιματισμός – στολές για την Νοσηλευτική Υπηρεσία.

19. Άρχισε η λειτουργία ανάνηψης στον χώρο των Χειρουργείων με ενίσχυση του Νοσηλευτικού προσωπικού.

20. Ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός και παραλήφθηκαν έξι (6) νέες κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ με τροχήλατα νοσηλείας, μόνιτορ και αναπνευστήρα για λειτουργία σε παραμαγνητικό περιβάλλον από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 €.

21. Παραλήφθηκαν 200 κλίνες νοσηλείας από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, προϋπολογισμού 380.000€

22. Πραγματοποιήθηκε η αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρονται: βιντεοουρουδυναμικού, θερμοκοιτίδας, ακτινολογικού μηχανήματος, φορητού ακτινολογικού, επωαστικών κλιβάνων, εργαλείων χειρουργικής, ηλεκτροκαρδιογράφων, συσκευή ercp, μόνιτορ ζωτικών οργάνων για κλίνες νοσηλείας covid προϋπολογισμού 300.000 € κλπ.

23. Αντικαταστάθηκε λυχνία Αξονικού Τομογράφου εντός 8 ημερών προϋπολογισμού 65.000€.

24. Δημιουργήθηκε ΜΕΘ covid 4 κλινών σε διάστημα 7 ημερών με έναρξη λειτουργίας την 29/11/2020.

25. Τήρηση ορίων προϋπολογισμού έτους 2020 χωρίς υπερβάσεις

26.  Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία με την ανάδειξη πλειοδότη για την λειτουργία καντίνας στο χώρο του Νοσοκομείου ενόψει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που αφορά στη λύση της μίσθωσης με το υπάρχον κυλικείο του Νοσοκομείου.

27. Έγινε αναβάθμιση των υπαρχόντων προγραμμάτων του εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου, διευρύνοντας έτσι τον τρόπο και την έκταση λειτουργίας αυτών.

ΕΤΟΣ 2021

1. Λειτουργία Γραμματείας ΤΕΠ σε 24ωρη από 1/1/2021

2. Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε προσβάσιμους ανακαινισμένους χώρους  στο ΓΝΙ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με 5 γραμμές Pfizer & 1Johnson

3. Προκήρυξη  8 θέσεων ιατρικού προσωπικού  ειδικοτήτων Καρδιολογίας , Παθολογίας, ΜΕΘ, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής. Εκκρεμεί η κάλυψη της Καρδιολογίας

4. Πρόσληψη Πνευμονολόγου  Μαρ 2021

5. Λειτουργία τροχήλατης καντίνας λόγω εφαρμογής αμετάκλητης δικαστικής απόφασης περί έξωσης παλαιού κυλικείου(εκκρεμότητα από το 2010 )

6. Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε προσβάσιμους χώρους στο ΓΝΙ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με 5 γραμμές Pfizer & 1Johnson  από τον Ιανουάριο  2021

7. Μεταφορά και λειτουργία δομών ΚΨΥ & ΚΠΚ σε ΠΓΝΙ από Οκτώβριο  2021

8. Επαναλειτουργία ΜΕΘ covid 4 κλινών  από τον Νοέμβριο  2021

9. Δωρεά Οργάνων  από δότη Νοέμβριο 2021

10. Αγορά Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 320.000 € ( φορητός αναπνευστήρας Τ1 λαπαροσκοπικός πύργος, Λαρυγγοσκόπιο, κλίβανος χειρουργείου, γυναικολογικός υπέρηχος ,κλπ )

11. Παραλαβή εξοπλισμού από ΠΔΕ ( διαθερμίες, κλίνες ανάνηψης, αναισθησιολογικά συγκροτήματα κλπ)

12. Τήρηση ορίων προϋπολογισμού έτους 2021 χωρίς υπερβάσεις

ΕΤΟΣ 2022

1. Εκπαιδευτικές δράσεις επεμβάσεων ολικών αποφράξεων στεφανιαίων αγγείων από την Μονάδα  Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου

2. Λειτουργία Παιδιατρικού Εμβολιαστικού Κέντρου από  Ιανουάριο 2022

3. Λειτουργία ιατρείου Νεογνών από Ιανουάριο 2022

4. Ολοκλήρωση επέκτασης βραχείας νοσηλείας στα ΤΕΠ με δυναμικότητα 8 θέσεων

5. Δωρεά οργάνων από 2 δότες

6. Δημιουργία νέου χώρου κυστεοσκοπήσεων εκτός Χειρουργείων και αγορά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Ουρολογικό τμήμα του Νοσοκομείου

7. Αναδιαρρύθμιση αίθουσας Ακτινολογικού τμήματος και μεταφορά και λειτουργία συγχρόνου Ακτινολογικού  μηχανήματος με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιών μηχανημάτων

8. Έγκριση νέου Οργανισμού Νοσοκομείου ΦΕΚ 3349/29.6.22 με ένταξη του Πολυδύναμου Κέντρου, δημιουργία ενιαίου τμήματος Ακτινοδιαγνωστικού –  Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων, αύξηση οργανικών κλινών σε 359,δημιουργία αυτοτελούς τμήματος  Προμηθειών

9. Επαναλειτουργία DETOX  από 1 Απριλίου 2022 με λειτουργία  12 κλινών και συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων  covid 19 δυναμικότητας 12 κλινών

10. Προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ 18 ατόμων (πρόγραμμα 55 έως 67)  (10 ΔΕ και 8 ΥΕ)

11. Προκήρυξη 18 θέσεων  Νοσηλευτών (ΑΣΕΠ 7Κ) , ΤΕ και  ΔΕ κατηγορίας

12. Προκήρυξη νέου κυλικείου με αυτοχρηματοδότηση (ΣΔΙΤ)

13. Εγκατάσταση νέας ατμογεννήτριας για την αδιάλειπτη παροχή ατμού

14. Ευπρεπισμός–βαφή Παθολογικού τμήματος με χρήση ειδικών αντιικών χρωμάτων

15. Επικαιροποίηση μελέτης Πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

16. Εγκατάσταση  συστήματος  κατάσβεσης με υδρονέφωση για τους επικίνδυνους χώρους φύλαξης εύφλεκτων υλικών (οινόπνευμα κλπ). Τα συστήματα αυτά ανιχνεύουν και κατασβήνουν την πυρκαγιά αυτόματα

17. Επικαιροποίηση μελέτης για αναδιαρρύθμιση του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου και ένταξη του στο Ταμείο Ανάκαμψης

18. Νοσηλεία 507 ασθενών (46 θάνατοι) στην Μονάδα ειδικών Λοιμώξεων Covid και 19 ασθενών στην ΜΕΘ Covid (12 θάνατοι) έως 30/6/2022 (αναστολή λειτουργίας )

19. Πρόσληψη  28 ατόμων (επικουρικό προσωπικό ) εκ των οποίων 22 νοσηλευτικό , 1 διοικητικό , 2 ιατρικών ειδικοτήτων και 3 ιατρικό προσωπικό

ΕΤΟΣ 2023

1. .Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το χειρουργικό τμήμα ,χειρουργικού πύργου  υψηλής ευκρινείας 4Κ ICG

2. Προκήρυξη 5 θέσεων  Ιατρικού Προσωπικού ( παθολόγος, πνευμονολόγος ΤΕΠ, νευρολόγος, δερματολόγος, χειρουργός )  ολοκληρώθηκε

3. Ευπρεπισμός βαφή χειρουργικού τμήματος με χρήση ειδικών αντιικών χρωμάτων

4. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την μέτρηση οστικής πυκνότητας για το ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

5. Αξιοποίηση διατηρητέου ακίνητου επι της οδού Μουλαιμίδου με σκοπό την ανάδειξη και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την δημιουργία boutique hotel

6. Δημιουργία δικτύου ηλεκτρικών φορτιστών φόρτισης αυτοκινήτων

7. Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας ΤΕΠ και κανονισμού Λοιμώξεων

8. Αντικατάσταση αγώγιμων δαπέδων χειρουργικών αιθουσών

9. Εγκατάσταση συστημάτων απαγωγών πτητικών αερίων στις χειρουργικές αίθουσες

10. Δημοπράτηση ΤΕΠ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Π/Υ 1,2 εκ πλέον Ακτινολογικό 700.000  ευρώ

11. Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης post covid στα πλαίσια προγράμματος COFHEA 2 με την περιοχή της Απουλίας της Ιταλίας

12. Ευπρεπισμός Νοσοκομείου με απομάκρυνση άχρηστου υλικού (ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού) και αποψίλωσης του αύλειου χώρου του νοσοκομείου

13. Προληπτική άσκηση εκκένωσης του νοσοκομείου με ενεργοποίηση του σχεδίου Σώστρατος παρουσία του ΚΕΠΥ –ΕΚΑΒ ,ΕΛΛΑΣ, ΕΕΣ,Π.Υ.

14. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

15. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Μαιευτικό-Γυναικολογικό  τμήμα (αγορά Γυναικολογικού υπερήχου, και Καρδιολογικού υπερήχου για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου

16. Μελέτη επέκτασης νέας Μ.Ε.Θ. προϋπολογισμού 2,5 εκ € σε διαδικασία σχεδιασμού και προετοιμασίας ένταξης στο ΠΕΠ Ηπείρου σε συνεργασία με την 6ΥΠΕ και το Υ.Υ. στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ