Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου-Δείτε τα θέματα

Tην Τετάρτη 21-12-2016 και ώρα 11.00  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-12-2016 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων Πέρδικα – Σύβοτα Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-03-2017.
 3. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-06-2017.

4.        Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-03-2017.

 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 30-06-2017.
 2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ – Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», μέχρι την 30-03-2017.
 3. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Δίστρατο – Βασιλίτσα» αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-06-2017.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2017.
 5. Έγκριση του από 12-12-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)» και «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 6. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για το έτος 2016, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.
 7. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων με ΚΑ 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581» για την Π.Ε. Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη μετάταξη υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου σε ανώτερη κατηγορία.
 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση του από 08-12-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Καταρράκτη Άρτας (Θέση Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την κοπή αυτοφυούς βλάστησης, τον καθαρισμό ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1545/01-06-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 13. Έγκριση μετακίνησης του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 14 έως 15-12-2016, για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες συναντήσεις στην ΕΥΔΕ/ΚΣΥΥ (Τμήμα ΚΤΕ Πάτρας) και στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων) με σκοπό την συνεργασία για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων στην ΠΕ Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2017.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος – Βρυσέλλα – Φιλιάτες – Σύνδεση με Σίδερη», προϋπολογισμού € 358.000,00 με Φ.Π.Α.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα – Σύβοτα και Βασιλικό – Καρτέρι», προϋπολογισμού € 104.000,00 με Φ.Π.Α.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2017 έως 31-12-2017 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 19. Ματαίωση της διενέργειας του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development-CAPTAIN”», προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-13 στο πλαίσιο της Στοχευμένης Πρόσκλησης EUSAIR (1°TCE/020).
 20. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 23-11-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 108909/6329/23-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά του ΜΕ 121901 μηχανήματος έργου από την Ηγουμενίτσα στην Πτολεμαΐδα και αντίστροφα.
 21. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για α) καθαρισμό και αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Γηρομέρι Δήμου Φιλιατών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, β) καθαρισμό ρέματος Γραικοχωρίου από φερτά υλικά που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, γ) καθαρισμό ρέματος Κότσικας από φερτά υλικά που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δ) απόφραξη και αποκατάσταση αγωγών ομβρίων στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Μαυρουδίου και ε) μεταφορά μπαζών από κατολισθήσεις και φερτών υλικών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο δήμου Ηγουμενίτσας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις αριθμ. 101568/5884, 101575/5886, 101578/5887, 101581/5888 και 101592/5889/07-11-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 30/1692/11-11-2016 (στ. Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 22. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για α) για αποκατάσταση βατότητας οδών προς ΤΔ Κορύτιανης – ΤΔ Νεράιδας λόγω κατολισθήσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα, β) για αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις και καθιζήσεις στο επαρχιακό δίκτυο ΤΔ Σουλίου Δήμου Σουλίου γ) για καθαρισμούς οδών προς ΤΔ Μεσοβουνίου – ΤΔ Γκρίκας – ΤΔ Ψάκας λόγω κατολισθήσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και δ) για αποκατάσταση βατότητας οδικού από Σύβοτα – Πέρδικα λόγω έντονων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις αριθμ. 109324/6374, 109329/6375, 109335/6376, και 109338/6377/24-11-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 33/1801/30-11-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 23. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων με ΚΑ 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581» για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού)», προϋπολογισμού € 96.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (υπερβάσεως λόγω ΦΠΑ) της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου.
 26. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2017.
 27. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων με ΚΑ 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581» για την Π.Ε. Πρέβεζας.
 28. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας και μεταφοράς υγρού αζώτου για την υλοποίηση του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 29. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων, για την πληρωμή αποδοχών μετακινούμενου υπαλλήλου από την Π.Ε. Ιωαννίνων στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 31. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 27-10-2016, για επείγουσες εργασίες για: α) αποκατάσταση της βατότητας της 11ης επαρχιακής οδού από Γοργόμυλο εως Τσαγκαρόπουλο και παρόδων αυτής, β) καθαρισμό ρεμάτων και άρσης ανασχέσεων στην περιοχή Καναλίου – Αρχαγγέλου ΠΕ Πρέβεζας, γ) αποκατάσταση βατότητας στην 7η επαρχιακή οδό, δ) άρση καταπτώσεων και αποκατάστασης βατότητας στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ιωαννίνων στην περιοχή Φλάμπουρων – Μιχαλιτσίου ΠΕ Πρέβεζας και ε) άρση καταπτώσεων και αποκατάστασης βατότητας στην επαρχιακή Οδό Αρχαγγέλου – Νεραΐδας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 98311/4643, 98309/4642, 98292/4640, 98306/4641 και 98289/4639/27-10-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 32/1766/25-11-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 32. Έγκριση του Πρακτικού 1/13-12-2016 της Επιτροπής Διεξαγωγής της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού € 89.939,69 (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και Φ.Π.Α.).
 33. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄  αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της αντικατάστασης παλαιών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 36. Έγκριση αγοράς χριστουγεννιάτικων ειδών για τον στολισμό του Διοικητηρίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση αγοράς παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα της περιοχής και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 38. Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 39. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 18-02-2017.
 40. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην ΕΟ Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην Τ.Κ. Παραποτάμου», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 28-02-2017.
 41. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 42. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ.
 43. Έγκριση 2ης τροποποίησης-κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ – ΤΑΧΙ κλπ  από 11/9/2016 μέχρι Ιούνιο 2017.
 44. Ματαίωση της από 2/12/2016 και αριθμό πρωτ. 112492/4235 Σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR”», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC.
 45. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδόματος του άρθρου 3, παρ. 1β της ΚΥΑ 24001/2013 για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2016-2017.
 46. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 168/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 48. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης, για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφων που αφορούν στον καθορισμό τιμής μονάδας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου Περάνθη – Κομπότι», κατά τη δικάσιμο της 01-02-2017 στο Εφετείο Ιωαννίνων.
 49. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 50. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου στέγασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 51. Έγκριση παράτασης συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και  Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Άρτας.
 52. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ετήσια επιθεώρηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Πρέβεζας, κατά ISO 9001:2008

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Συνεδρίαση 21 Δεκεμβρίου 2016)

 

 

Την Τετάρτη  21 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Επιτροπή    Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 8ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 • Έγκριση συμμετοχής της περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 1ο δίμηνο του έτους 2017.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Εταιρείας προστασίας & Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την επισκευή του κτιρίου της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στη θέση Καλλιθέα και Αγία Παρασκευή Αρίστης Ζαγορίου( προμήθεια υλικών)» προϋπολογισμού 24.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Άμεσες εργασίες επισκευής της στέγης του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας Άρτας και αποκατάστασης μαρμάρινων μελών (κιονίσκων) στην ανωδομή του μνημείου», προϋπολογισμού 000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό (1) ενός μέλους από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων για το εθνικό στάδιο «Ζωσιμάδες», προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό (2) δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.» και ορισμό δύο (2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση, Ανανέωση και Αναδιατύπωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (δυναμικότητας 2.000 χοιρομητέρων) (έργο Υποκατηγορίας Α1 ) και των συνοδών αυτής έργων, με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο (ισχύος 2,4 MW), στη θέση «Γκαργκούλα», Δήμου Ζήρου, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,ομάδα 10η α/α 6): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από καύση βιοαερίου, ισχύος 250 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ ΡΑΧΗΣ» του Δ.Δ. Ράχης, του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Λάμπρος Γκολομάζος.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,ομάδα 7η): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», της Τ.Κ. Κιρκιζάτων, του Δ. Αρταίων, Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Παράκλειτος Στεργίου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου έναρξη δημόσιας διαβούλευσης – Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο., που αφορά στη μονάδα παραγωγής προπλάσματος φιαλών PET & πωμάτων (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α 112), που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 12 της ΒΙ.ΠΕ.  Ιωαννίνων, του Δ. Ζίτσας , Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.» .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η, α/α 09): «Εγγειοβελτιωτικά έργα Βαθυπέδου Αμμουδιάς- Βαλανιδορράχης , Π.Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής. .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).