Την Μ. Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας -Δείτε τα θέματα

Την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 1ου /2018 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με σκοπό την ανάδειξη της ΠΟΠ γαστρονομίας της Ελλάδας, έπειτα από την πρόσκληση του κου Στέλιου Κούλογλου.
 2. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών του Δήμου Πάργας σύμφωνα με την αριθμ. 41/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πάργας στο ποσό των 5 € ημερησίως όπως ισχύει.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Διάνοιξη – κατασκευή οδού στο Δ.Δ. Καμαρίνας», προϋπολογισμού 21.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή κτιρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή –συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας, για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αμμουδιάς», προϋπολογισμού 190.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 14.844,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την σύνταξη Κανονισμού Περιβαλλοντικής διαχείρισης του Βιολογικού στο έργο ”Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Ανω Καλαμά”», προϋπολογισμού 17.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 250 KW/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250KW αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρη», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση πίνακα Μέσης Τάσης αντλιοστασίου άρδευσης Βαλανιδορράχης του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας ΒΔ21- Κεντρικό Κιρκιζάτων του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου », προϋπολογισμού 110.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Π.Ε.Α.Κ.Ι., για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου στο ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Π.Ε.Α.Κ.Ι., για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στεγάστρου στο Εθνικό Στάδιο “ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αθλητικού Ομίλου Μπούντο (BUDO), για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία των σκοπευτηρίων του Αθλητικού Ομίλου Μπούντο (BUDO)», προϋπολογισμού 29.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλεποχώρι Μπότσαρη», προϋπολογισμού 37.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών για το έργο «Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 88.500,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 12.000 πτηνών πάχυνσης ινδιάνοι (αλλαγή του εκτρεφόμενου είδους από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 12.000 ινδιάνους), εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Κατσικογιάννης Βασίλειος & Κατσικογιάννη Σταυρούλα..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 πτηνών , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» της Τ.Κ. Ρωμιάς, του Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας (υπαγωγή στην οδηγία IED)».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Σωτηρία Σάλλα. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 21.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (υποκατηγορία Α2,  ομάδα 12η, α/α 3 ): «Κέντρο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής , με κωδικό «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Β 3006192», στη θέση «Τούρλα», Τ. Κ. Κορφοβουνίου, του Δήμου Αρταίων , Π.Ε. Άρτας, περιφέρειας Ηπείρου.».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 22. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 2) «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, λόγω αύξησης δυναμικότητας από 211 σε 340 κλίνες , αλλαγή από 4* σε 5*, με υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν. 4178/13, σε γήπεδο επιφάνειας 39.814,85 τ.μ. , στη θέση «Καραβοστάσι», της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Πέρδικας του Δ. Ηγουμενίτσας Π. Ε. Θεσπρωτίας».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «MARBELLA A.E.».εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 23. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL09)» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).