Την Παρασκευή η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή  23 Ιουνίου 2023,   και ώρα 10.30 πμ  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου: «Πατάτα Χρυσοβίτσας: Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων με στόχο την κατοχύρωσή της ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης» και ορισμός μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
  2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Γάλακτος) για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Παρασκευή τυριού με θέρμανση του προς τυροκόμηση γάλακτος σε υψηλή θερμοκρασία» και ορισμός μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
  3. Έγκριση του Πρακτικού και Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής τμήματος του προγράμματος: «Καταπολέμηση κουνουπιών για τα έτη 2022, 2023 και 2024 στην Π.Ε. Πρέβεζας».
  4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 10 Μάϊου 2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COOFHEA 2» της Πράξης “Cooperation for Health 2- COOFHEA 2” του Προγράμματος INTERREG VA «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020».
  5. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 11 Μάϊου 2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών για την εκτέλεση του υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID- [2] 19 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COOFHEA 2» της Πράξης “Cooperation for Health 2- COOFHEA 2” του Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»
  6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Targeted actions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging tourism, in the entire GR-AL cross-border area» με το ακρωνύμιο «Tactical Tourism» (MIS: 5031782), που αφορά την παράταση της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας COMITECH A.E. (ΑΔΑΜ: 23AWRD012059715) μέχρι και 26-07-2023.