Την Παρασκευή συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 9-12-2016 ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-11-2016 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση των Πρακτικών ΙΙ/21-10-2016 (Αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές») και ΙΙΙ/22-11-2016 (Αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Οικονομικές Προσφορές») της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 233.391,49 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Έγκριση Γ’ τροποποίησης και αύξηση της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000
 4. Έγκριση ανάθεσης, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επιχρισμάτων οροφών στο Διοικητήριο Ιωαννίνων μετά τον σεισμό της 15-10-2016».
 5. Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα (υπερβάσεως λόγω ΦΠΑ) της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
 6. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου Κοιν/ξίας Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.- Ιωάνης Γέροντας, μέχρι την 02-06-2017.
 7. Συγκρότηση και ορισμός των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016: α) της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και β) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για τη δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2017.
 8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/05-12-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού € 37.651,74 (συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 20% και Φ.Π.Α 24%) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 9. Έγκριση υπογραφή σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από μισθωτή Ε.Δ.Χ. ταξί, ιδιοκτησίας της αρχικής αναδόχου, βάσει του Πρακτικού 3/30-11-2016 της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
 10. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθεια γεωυφάσματος για την περιοχή Πολιτσών Χρυσοβίτσας, προϋπολογισμού δαπάνης € 2.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση παράτασης, μέχρι την 20-12-2016, της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρίας με την επωνυμία «Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακριτικό τίτλο MEDIA SUITE», αναδόχου του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για την υλοποίηση των δράσεων 2.1 & 2.3» στα πλαίσια του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013»
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους 2017 οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (χειμερινής ένδυσης και υπόδησης) του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 22-10-2016, για επείγουσες εργασίες για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στo E.O.Δ. (περιοχή Άγιος Ανδρέας) του Δήμου Δωδώνης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 96953/5568/24-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 29/1595/26-10-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 16. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Αθήνα το διάστημα 10-11/12/2016 για την προβολή των τοπικών προϊόντων που παράγουν οι γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 17. Έγκριση μετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών α) Στο ΚΤΕΟ Πρέβεζας από 12 έως 15 Δεκεμβρίου 2016 και β) Στο ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας από 19 έως 22 Δεκεμβρίου 2016, ως υπεύθυνος πραγματοποίησης συμπληρωματικών σεμιναρίων στα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων-Πρέβεζας και Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Καραπέτσιου Χρυσάνθης, στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 16-12-2016, για τη συμμετοχή τους σεμινάριο που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠΘ με θέμα «Επίσημοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων εντός των ορίων της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Λεπιανά – Μικροσπηλιά (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Κεραματών Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ‘’ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ, Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ ΟΕ’’, μέχρι την 15-04-2017.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων για το έργο της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων», βάσει του προσωρινού πίνακα παρακατάθεσης.
 23. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 12/12/2016 έως 15/12/2016, για τη συμμετοχή της στο 12ου Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας και στις 16-12-2016 για την παρακολούθηση ομάδας εργασίας Ταξιδιωτικής Ιατρικής και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/20-11-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2017.
 25. Έγκριση παράτασης υλοποίησης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, του έργου με τίτλο “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας «IPA ADRIATIC CBC», καθώς και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίησή του.
 26. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 27. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19», αναδόχου Tριβλή Χαρίκλειας.
 28. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 110791/5456, 110794/5457, 110797/5458 και 110798/5459/29-11-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 30-11-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες για: α) καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων στην πλημμυροπαθή περιοχή του πρώην δήμου Ζαλόγγου, β) προστασία από την διάβρωση και ενίσχυση της όχθης του ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Δ.Δ. Καστρίου, γ) αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε ρέμα που εκβάλει στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Τζάρας και δ) αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων με την υπερύψωση αναχωμάτων στην αντιπλημμυρική ζώνη του ποταμού Αχέροντα.
 29. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 147/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
 30. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 51/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2017).
 32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ. Δ. Στεφάνης – Γ΄ Φάση».
 33. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.