Την Τρίτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Την Τρίτη  19 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 11.00 π.μ.. συνεδριάζει η    Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 16ου/2023 Πρακτικού της συνεδρίασης δια περιφοράς της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η & 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 44.740 ορνιθίων κρεατοαπραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Γιαννακούλα» της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας, Δ.Ε. Φιλιππιάδος, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Ε.Π.Ο. επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 17.000 σε 50.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,68 MW, Πλατανούσα, Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
 3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28 MW, στη θέση « Κοκκινίτσα», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «VAL GRECCE GREENFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28 MW, στη θέση « Κοκκινίτσα», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 2020-2030, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό σύνδεσμο:ttps://ypen.gov.gr/stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-sbe-gia-to-ethnikoschediodiacheirisis-epikindynon-apovliton-esdea-2020-2030.
 6. Έγκριση 3ης Τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη σχολική χρονιά 2023-24.
 7. Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2023-2024.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής-Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029481 της Σύμβασης υπ’ αριθ. 50929/2091/30-03-2023 (23SYMV012398419) «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων για τις ανάγκες των εταίρων της Κ.Σ. Π.Ε. Πρέβεζας» (3ο παραδοτέο).
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής-Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029481 της Σύμβασης υπ’ αριθ. 171583/5629/12-12-2022 (22SYMV011787626) «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης των δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες των εταίρων της Κ.Σ. Π.Ε. Πρέβεζας» (3ο παραδοτέο).
 10. Έγκριση Παράταση ισχύος συμβάσεων ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 11. Έγκριση Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαιοειδών του Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 139341 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων του έργου «Οριοθέτηση του ρέματος Τούση στην Α.Κ. Πάργας του δήμου Πάργας ΠΕ Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου Βαγγελίδης Γρηγόριος.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΠΕΑΚΙ που αφορά τα έργα: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ », συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια τεχνητού τάπητα & λοιπών υλικών και εργασίες τοποθέτησης αυτών για κατασκευή γηπεδικών εγκαταστάσεων της ΕΠΣΗΠ», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024».
 16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για το έργο «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου-Αώου 2024-2027»
 17. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) /Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)με αντικείμενο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” για την περίοδο 2023-2025», ως προς το φυσικό αντικείμενο, την χρονική διάρκεια και του προϋπολογισμού αυτής.
 18. Έγκριση της παράτασης των συμβάσεων αναδόχων του έργου “AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” (MIS 5070064), ο προϋπολογισμός του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 78557/4731/03-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την προμήθεια υλικών στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ».
 20. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Η ανάδειξη της Ελληνικής παράδοσης μέσω των τοπικών φορεσιών και προϊόντων» στις Βρυξέλλες.