Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-03-2018 συνεδρίασης.

 

 1. Έγκριση του από 07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Κόνιτσας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην περιοχή Μυρσίνης και Μεγάδεντρο Πρέβεζας», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-04-2018.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού οδικού δικτύου από Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα-Παραλιακή Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης πρότασης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός Σταύρου Νιάρχου».
 6. Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του από 07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2018.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου άνωθεν επαρχιακής οδού προς Παραμυθιά-αποξήλωση δέντρων (πεύκων) που δημιουργούν προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 10. Απόφαση επί της από 26-02-2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», κατά της αριθμ. 4/169/01-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 €.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης των εργασιών του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση του αναλυτή PM10 του ατμοσφαιρικού σταθμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη Φέτα».
 15. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 30/03-01/04/2018.
 16. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία διαφημιστικών USB STICKS με εκτυπωμένο το λογότυπο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
 18. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 19. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
 20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των domain names thiropedia.com, thiropedia.gr της Περιφέρειας Ηπείρου.
 22. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.096.774,19 € με Φ.Π.Α.
 23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 24. Έγκριση του από 01-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα βελτίωσης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Παλιομαύρας Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 26. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κώστας Κων/νος ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2018.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) και β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.) από 30-11-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8803/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/01-12-2017/ΑΔΑ:6ΒΟ57Λ9-0ΩΗ)απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 28. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Περικλή Ευσταθίου, στην Αθήνα από 14 έως 15-03-2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, Ντόμου Γεωργίου, για τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ (και τυχόν επανέλεγχο) των οχημάτων της Π.Ε. Άρτας εντός του έτους 2018.
 32. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 192/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 33. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 34. Έγκριση τροποποίησης – κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, και επιδότηση μαθητή, για το σχολικό έτος 2017-2018.
 35. Έγκριση υποκατάστασης εκμισθωτή ακινήτου και έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος του οικήματος όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσπρωτίας.
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Γενετικός έλεγχος, DNA ταυτοποίηση και διαχείριση πληθυσμών ζωικών ειδών» στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, διενέργειας διαγωνισμών και κατάρτισης των διακηρύξεων, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του  Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους  2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
 39. Έγκριση επικαιροποίησης της αριθμ. 42/2055/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» για το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2018», β) με τον Αθλητικό Γυμναστικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παραποτάμου «Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ» για το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου και γ) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών των εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2018.
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια φιλοξενίας (Διαμονή – Διατροφή) 30 ατόμων (Γυναικεία Ομάδα) για τουρνουά Ποδοσφαίρου στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, το πρώτο πενθήμερο Φεβρουαρίου 2018.
 42. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, που αφορούν σε δαπάνες για διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) Έκθεση Φωτογραφίας «ΕΥΖΩΝΕΣ» στην Ηγουμενίτσα β) Συμμέτοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Εκδήλωση της Πίτας του Ηπειρώτη στην Αθήνα με Χορευτικό Πέρδικας γ) Συμμέτοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Εκδήλωση της Πίτας του Ηπειρώτη στην Αθήνα με Χορευτικό Γραικοχωρίου δ) Αποκριάτικες εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλιατών ε) 8ο Αντάμωμα Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας έτους 2017.
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το Πρόγραμμα σύνταξης μελετών ACE ERP eCM – Κατασκευή, ACE ERP eCM – Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM – ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Απόφαση επί της από 28-11-2017 ένστασης των συμπραττόντων μελετητικών Εταιρειών – μελετητών «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ – Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.  –  Δ. ΝΙΚΟΥ – Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» κατά του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές») της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)».
 45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός – σήμανση οδού Ελαίας – Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 26-11-2018.
 46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 26-07-2018.
 47. Έγκριση αναθεώρησης του ύψους των μισθωμάτων των λιμνοθαλασσών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία και την κάλυψη εργασιών φιλοξενίας, συντήρησης και αναβάθμισης των ιστοσελίδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας).
 50. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση- αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Δολιανά έως εθνική οδό Ιωαννίνων – Κονίτσης», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 51. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/02-03-2018 (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού με τίτλο «Άουσβιτς: Έλληνες- Αριθμός Μελλοθανάτου».
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ εκδήλωσης με θέμα «Δωδωναία Συνάντηση».