Το 5ο Γ.Ε.Λ. Ιωαννίνων σε προγράμματα ERASMUS

Για τρίτη φορά το 5ο Λύκειο Ιωαννίνων έχοντας λάβει τη διαπίστευση Erasmus από το IKY οργάνωσε κινητικότητες εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές επιμορφώσεις στο Άμστερνταμ και στη

Φλωρεντία.

Βασικοί στόχοι αυτών υπήρξαν η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην αγγλική γλώσσα, η εξοικείωση τους με νέα ψηφιακά εργαλεία, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, η υιοθέτηση νέων διδακτικών πρακτικών και γενικά η εξέλιξή τους στον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Κατά τη διάρκεια αυτών έγιναν παρουσιάσεις του σχολείου και της πόλης μας, υπήρξε ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών με άλλους συμμετέχοντες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το σχέδιο ERASMUS KA121 πρόκειται να ολοκληρωθεί με δράσεις στη σχολική κοινότητα έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματική διάχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που αποκτήθηκαν.