Υποβολή αιτήσεων για αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ιωαννίνων (Περιφέρειας Ηπείρου) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 εκδόθηκε η αρ. 229/2-2-2023 (ΑΔΑ: Ω9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»  του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο «apozimiosimetro343.alieia.gr». Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης και πληρωμής. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων των αιτήσεων, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων

(οριστικοποίησης) στον ιστόπτοπο

apozimiosimetro343.alieia.gr ορίζεται η:

06.02.2023 & ώρα 09:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων

(οριστικοποίησης) στον ιστόπτοπο

apozimiosimetro343.alieia.gr ορίζεται η:

15.03.2023 & ώρα 14:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα),

Τηλ.: 2131501181, 2131501184 και 2131501186