Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων για την περίοδο 2023-2024

Έως και την Δευτέρα 20-11-2023 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για ένταξή τους στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2023-2024.
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων που είναι εγγεγραμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, η προστασία των ντόπιων ποικιλιών(Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι), η εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον και η εισαγωγή σύγχρονων αμπελουργικών καλλιεργητικών τεχνικών καθώς και η διαφύλαξη των παλιών(καλλιέργεια σε αναβαθμίδες) καθώς και η διαφύλαξη και η προστασία του περιβάλλοντος.
Τα Μέτρα που ενισχύονται είναι:
 Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
 Φύτευση νέων αμπελώνων
 Επανεμβολιασμός
 Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης
Οι αιτήσεις ένταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου. Κάθε αίτηση γίνεται αποδεκτή μόνο με την επισύναψη ηλεκτρονικά, όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ακολουθώντας την διαδρομή : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ψηφιακές Υπηρεσίες-Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων(http://e-services.minagric.gr). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παροχής τηλεφωνικής υποστήριξης προς τους ενδιαφερόμενους από το τηλεφωνικό κέντρο 1540.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων – Διοικητήριο – Γραφείο 114 και στο τηλέφωνο 2651364114.