Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α’/ 1105-2016), που αποτελείται από τους κ.κ. Γεώργιο Καψάλη, Ευριπίδη Γλαβά, Παναγιώτη Αργείτη, Δημήτριο Τζοβάρα και Γεώργιο Σμύρη, απευθύνει ανοιχτή  πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το διορισμό των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου αποτελείται από έντεκα   μέλη εκ των οποίων:

 

  • έξι μέλη είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

  • πέντε μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς φορείς της Ηπείρου.

 

Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει :

  • να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και
  • να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλλουν:

  • αίτηση υποψηφιότητας
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • τίτλους σπουδών (ευκρινή φωτοαντίγραφα)

Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνοδευτικά έγγραφα θα υποβληθούν στην Γραμματεία του Γραφείου του Περιφερειάρχη Ηπείρου, (Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο, 45221 Ιωάννινα, Τηλ.: 2651-087355/026230 Fax: 2651-077637),  είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς .

 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών αρχίζει στις 31-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 18-11-2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00..