Φόροι: Τι θα πληρώσουν τελικά οι Ελληνες το 2017 (πίνακες)

Μια ενδιαφέρουμε μελέτη για τους φόρους που προβλέπει ο νέο προϋπολογισμός, κάνει η επιστημονική ομάδα του taxheaven, Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα  από τους άμεσους φόρους και τους έμμεσους φόρους έχουν ως εξής: 

Άμεσοι φόροι – Από την άμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 20.711 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις στον Προϋπολογισμό 2016.

Έμμεσοι φόροι – Από τους έμμεσους φόρους αναμένεται να εισπραχθούν 25.108 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 370 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του 2016.

Το σύνολο των φόρων που αναμένεται να εισπραχθεί το 2017 είναι το υψηλότερο  από το 2007 μέχρι σήμερα, ως ποσό αλλά και ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π..

Τα έσοδα από άμεσους φόρους είναι τα  υψηλότερα από το 2007 εάν εξαιρέσουμε το έτος 2016.  Η διαφορά μεταξύ 2016 και 2017 οφείλεται κυρίως λόγο της αύξησης της προκαταβολής των επιχειρήσεων το 2016.

Στην πραγματικότητα τα φορολογικά έσοδα είναι περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο προϋπολογισμός  καθώς μέρος αυτών εμφανίζεται στους πίνακες ως μη φορολογικό έσοδο.

Μη φορολογικά έσοδα

Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 4.258 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 918 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: (α) στο αυξημένο, κατά 325 εκατ. ευρώ, ποσό από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος, (β) σε λοιπές παρεμβάσεις, όπως η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου επί των μεικτών κερδών από τα τυχερά παίγνια και (γ) στην είσπραξη φόρων με ταυτότητα οφειλής, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, ορισμένες κατηγορίες φορολογικών εσόδων καταχωρούνται προσωρινά σε μη φορολογικό κωδικό εσόδου και στη συνέχεια, μετά από έλεγχο των Δ.Ο.Υ., καταχωρούνται στις κατηγορίες εσόδων που αντιστοιχούν, εμφανιζόμενες παράλληλα και ως επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων.

 

Πηγή: Taxheaven-imerisia.gr