Χάνουν και την… προσωρινή σύνταξη όσοι χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ

Ούτε την «κουρεμένη» έως 38% (μετά την ισχύ του νέου ασφαλιστικού) προσωρινή σύνταξη δεν θα μπορούν να λάβουν όσοι χρωστούν στον ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ (15.000 ευρώ κύρια οφειλή + 5.000 ευρώ προσαυξήσεις) ακόμη κι αν έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Το «απαγορευτικό» βάζει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για τις προϋποθέσεις χορήγησης και τα ποσά της νέας προσωρινής σύνταξης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο προσωρινή σύνταξη δικαιούνται όσοι έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση πλασματικών χρόνων και εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης (η εξαγορά του χρόνου θα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου).

Τα ποσά
Η προσωρινή σύνταξη θα κυμαίνεται από 384 ευρώ έως 768 ευρώ για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης τα ποσά μειώνονται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, εάν υπολείπονται 60 μήνες, η μείωση ανέρχεται σε 60/200 και τα ποσά διαμορφώνονται σε 268,80 ευρώ και 537,60 ευρώ αντίστοιχα. Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας, για παράδειγμα, με βαθμό αναπηρίας 70% το κατώτατο και ανώτατο όριο προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται σε 288 ευρώ και 576 ευρώ αντίστοιχα. Για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου, όπου η προσωρινή σύνταξη καθορίζεται στο ποσοστό 50%, το κατώτατο και ανώτατο όριο της προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται σε 192 ευρώ και 384 ευρώ αντίστοιχα. Η απόφαση προσωρινής σύνταξης εκδίδεται, για όσους τη δικαιούνται, εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και για τους ελεύθερους επαγγελματίες ορίζεται στο 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών που καταβλήθηκαν ή έπρεπε να καταβληθούν διαιρούμενου δια του 20% και δια του 12.

Παραδείγματα
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ στην 6η κατηγορία διέκοψε την ασφάλιση στον φορέα τον Μάρτιο του 2013 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιούλιο του 2016 με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές από τον Μάρτιο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2013. Και υπολογίζεται ως εξής: 315,59 ευρώ χ 12 = 3.787,08 ευρώ: 20% : 12=1.577,95 ευρώ. Τα 1.577, 95€ αποτελούν το μέσο μηνιαίο εισόδημα και το 50% είναι 788,97 ευρώ. Επειδή όμως το ποσό αυτό υπερβαίνει το όριο των 768 ευρώ, που είναι το ανώτερο όριο προσωρινής σύνταξης, χορηγείται προσωρινή σύνταξη 768 ευρώ.

Μισθωτός 5 μήνες με μηνιαίες αποδοχές 900 ευρώ και αυτοαπασχολούμενος 7 μήνες με μέσο μηνιαίο εισόδημα 800 ευρώ, θα λάβει 420,83 ευρώ (900 ευρώ χ50%=450 ευρώ χ5 μήνες=2.250 ευρώ/12=187,50 ευρώ 800 ευρώ χ50%=400 ευρώ χ7 μήνες=2.800 ευρώ /12=233,33 ευρώ Σύνολο: 420,83 ευρώ).

Προσωρινή σύνταξη με αναγνώριση: Αν το ποσό της προσωρινής είναι 750 ευρώ και η μηνιαία δόση για την αναγνώριση 300 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα λάβει προσωρινή σύνταξη 450 ευρώ. Αν, για παράδειγμα, το ποσό της προσωρινής σύνταξης ανέρχεται σε 750 ευρώ μηνιαίως και το ύψος της μηνιαίας δόσης για την αναγνώριση σε 450 ευρώ, καταβάλλεται τουλάχιστον το ήμισυ της προσωρινής, δηλαδή ποσό 375 ευρώ.

imerisia.gr