16,3 εκατ. ευρώ οι αιτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι στις 5/10/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η πρόσκληση αφορούσε δύο δράσεις του υπομέτρου, τη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η δημόσια δαπάνη που έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχεται στα 316 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 295,2 εκ. ευρώ προορίζονται για τη δράση 4.1.1 και τα 20,8 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3. Από τα ανωτέρω ποσά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών συλλογικών προσώπων τα 73,8 εκ ευρώ για τη δράση 4.1.1 και τα 10,4 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3

 

Συνολικά υποβλήθηκαν 15.364 αιτήσεις ενίσχυσης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 1,6 δισ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 935 εκ. ευρώ.

 

Αναλυτικά στοιχεία ανά είδος προσώπου (φυσικά και νομικά πρόσωπα – συλλογικά σχήματα), και αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανά περιφέρεια ακολουθούν στους επόμενους πίνακες.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και θα γίνει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ακολουθήσουν οι εντάξεις των δικαιούχων που θα καλύπτονται από το όριο των πιστώσεων.

 

Ακολουθεί ο σχετικός ενημερωτικός πίνακας:

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Αιτήσεων
(φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων)
στο σύνολο των δράσεων
(4.1.1 και 4.1.3)
Περιφέρεια Προϋπ/σμός Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη)* Σύνολο Αιτήσεων Αιτούμενη δημόσια δαπάνη Αιτήσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων Αιτούμενη δημόσια δαπάνη από φυσικά και νομικά πρόσωπα* Αιτήσεις συλλογικών σχημάτων Αιτούμενη δημόσια δαπάνη συλλογικών σχημάτων*
Αν.Μακεδονίας και Θράκης     28.825.000       1.744    129.240.000            1.695      115.092.000                49   14.148.000
Αττικής       9.310.000          100        7.657.000                 98          7.240.000                  2 417.000
Βορείου Αιγαίου     16.561.000       1.237      80.481.000            1.235        79.620.000                  2        861.000
Δυτικής Ελλάδας     28.288.000       1.244      70.242.000            1.239        68.809.000                  5     1.433.000
Δυτ. Μακεδονίας     20.947.000       1.083      73.438.000            1.051        63.138.000                32   10.300.000
Ηπείρου     16.292.000          540      36.110.000               534        33.753.000                  6     2.356.000
Θεσσαλίας     30.884.000       1.762    104.572.000            1.735        96.486.000                27     8.086.000
Ιονίων Νήσων       8.415.000            91        4.127.000                 90          3.561.000                  1        566.000
Κεν. Μακεδονίας     59.530.000       3.906    250.608.000            3.808      222.525.000                98   28.084.000
Κρήτης     28.288.000       1.103      55.070.000            1.099        53.764.000                  4     1.306.000
Νοτίου Αιγαίου       9.668.000          204      15.671.000               204        15.671.000          –                  –
Πελοποννήσου     31.331.000       1.407      59.173.000            1.404        58.611.000                  3        562.000
Στερεάς Ελλάδας     27.661.000          943      48.561.000               938        47.537.000                  5     1.024.000
Χώρα   316.000.000       15.364      934.948.000            15.130        865.806.000                234     69.143.000  

 

 

 

*Η δημόσια δαπάνη για την κάλυψη των συλλογικών σχημάτων αφορά το 25% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης για το μέτρο 4.1.1 και το 50% για το μέτρο 4.1.3. Το σταθμισμένο ποσοστό του προϋπολογισμού που κατευθύνεται για τις ανάγκες των συλλογικών σχημάτων ανέρχεται στο 26,6% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης