Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 13-01-2017 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-12-2016 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας, αντιμισθίας και λοιπών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπανών για το έτος 2017 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 3. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπησή της.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2017.
 6. Έγκριση παράτασης της ισχύος της σύμβασης προμήθειας συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στη Θέση Καλλιθέα και Αγία Παρασκευή Αρίστης Ζαγορίου (Προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2017.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, για εγκεκριμένη δαπάνη με την αριθμ. 35/1865/21-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (δημοσίευση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου), η οποία δεν τιμολογήθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016.
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 122337/7295/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την παροχή έργου από 29-12-2016, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (χιονοπτώσεις-παγετοί κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Λίμνη Πηγών Αώου-Φλαμπουράρι, στην επαρχιακή οδό Βοτονόσι-Μέτσοβο και στην επαρχιακή οδό Ανήλιο-Μέτσοβο του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες-Ασπράγγελοι, στην επαρχιακή οδό Βοβούσα-Γρεβενίτι στην επαρχιακή οδό Μακρίνο-Λεπτοκαρυά-Δόλιανη και στην επαρχιακή οδό Κήποι-Αρίστη-Πάπιγκο του Δήμου Ζαγορίου, στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Δίστρατο και στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Αετομηλίτσα του Δήμου Κόνιτσας, στην 2η επαρχιακή οδό προς Πράμαντα και στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Φορτόσι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
 12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της προμήθειας και μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 (υπόλοιπο των σχετικών συμβάσεων, με ΑΔΑΜ: 16SYMV005518739 και 16SYMV005355707).
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά στην πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων – μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου και διοδίων έτους 2017, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της παροχής νομικών υπηρεσιών για την σύνταξη των δικογράφων των απαλλοτριωμένων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων: «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας».
 16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-Αποκατάσταση Κωδωνοστασίων Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δόλιανης & Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεγάδων», αναδόχου Γεωργίου Τάση Ε.Δ.Ε., μέχρι την 10-02-2017.
 17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 28-05-2017.
 18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας.
 21. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Άρτας, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, επειδή η μοναδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκε, κρίθηκε ως απαράδεκτη από την Επιτροπή Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, βάσει της από 13-12-2016 σχετικής Έκθεσης.
 22. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2017.
 23. Έγκριση του Πρακτικού Ι/05-01-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2017 συνολικού προϋπολογισμού 88.591,95 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και  Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Άρτας.
 24. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 27/1511/06-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με μεταφορά μαθητών σε σχολεία χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας
 25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2017.
 26. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση δύο γραμματοθυρίδων στα ΕΛΤΑ Ηγουμενίτσας, για το έτος 2017.
 27. Έγκριση δαπάνης για διάφορες δημοσιεύσεις (διακηρύξεις δημοπρασιών, διακηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις κλπ) για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 28. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/03-01-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της, έτους 2017.
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 30-06-2017.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2017.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Οδού Δέμα – Μπουραζάνι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2017.