Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας

1. Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας
των στοιχείων που απαρτίζουν του μητρώο οδού RMMS, Βιντεοσκόπηση και κατά το
χρονικό διάστημα από 19-1-2017 μέχρι και 24-2-2017, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:
A/
A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα
Χιλιομετρική
Θεση
1
Εργασίες συλλογής, καταγραφής και
επεξεργασίας των στοιχείων του μητρώο
οδού RMMS του Δυτικού Τμήματος της
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων
Αξόνων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα
της Διευθύνουσας Περιφερειακής
Υπηρεσίας (ΠΥ) Ηπείρου,
βιντεοσκόπηση του συνόλου των
τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου του
Δυτικού Τμήματος της Εγνατίας Οδού.
Α/Κ Αράχθου – Α/Κ Παναγιάς 91-120,800
2
Εργασίες συλλογής, καταγραφής και
επεξεργασίας των στοιχείων του μητρώο
οδού RMMS του Δυτικού Τμήματος της
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων
Αξόνων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα
της Διευθύνουσας Περιφερειακής
Υπηρεσίας (ΠΥ) Ηπείρου,
βιντεοσκόπηση του συνόλου των
τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου του
Δυτικού Τμήματος της Εγνατίας Οδού.
Α/Κ Τύριας– Α/Κ Αράχθου 49-91
3
Εργασίες συλλογής, καταγραφής και
επεξεργασίας των στοιχείων του μητρώο
οδού RMMS του Δυτικού Τμήματος της
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων
Αξόνων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα
της Διευθύνουσας Περιφερειακής
Υπηρεσίας (ΠΥ) Ηπείρου,
βιντεοσκόπηση του συνόλου των
τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου του
Δυτικού Τμήματος της Εγνατίας Οδού.
Α/Κ Ηγουμενίτσας– Α/Κ Τύριας 48,800-49
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών συλλογής, καταγραφής και
επεξεργασίας των στοιχείων που απαρτίζουν του μητρώο οδού RMMS,
– 3 –
Βιντεοσκόπηση, θα αποκλειστεί η ΛΕΑ, , με την κίνηση να διεξάγεται κανονικά από
τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας αριστερή & δεξιά (ταχεία & αργή). Οι εργασίες
βιντεοσκόπησης θα εκτελεσθούν εν κίνηση από ειδικά διαμορφωμένα οχήματα
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου.
3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
Επισημαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισμός στην περιοχή συναρμογής εισόδου, η
τοποθέτηση αναλάμποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε
περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισμού. Η ορθή λειτουργία των
αναλάμποντων φανών να εξασφαλίζεται με μέριμνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η
σήμανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ημέρα
μετά το πέρας των εργασιών.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη,
ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.