Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον κόμβο της Εγνατίας με την Ιόνια Οδό

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ.
4 Απόφασης του προοιμίου της παρούσης, από 13-04-2017 μέχρι και 31-05-2017.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα αυτής.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει
από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.