Αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Παρασκευή 26-02-2021 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 1.026.000,00 με ΦΠΑ.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-07-2021.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-03-2021.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα», αναδόχου «Γεώργιος Θ. Χριστογιάννης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 23-06-2021.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 03-06-2021.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος για σύνδεση με το δίκτυο μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ του ακινήτου /εγκατάστασης στη θέση «Ε.Ο. Άρτας –Τρικάλων Τ.Κ. Καψάλων».
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος για σύνδεση με το δίκτυο μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ του ακινήτου /εγκατάστασης στη θέση «Ε.Ο. Άρτας –Τρικάλων Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου».
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗΣ Δ. ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 30-06-2021.
10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα – Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.
11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης έως Πύργο Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 2/126/20-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης έκτασης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ανέγερση του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ).
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας.
15. Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 01-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Μελέτη ειδών Primula αυτοφυών της Πίνδου, με στόχο την εισαγωγή στην καλλιέργεια».
16. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 85116.
17. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των προσωρινών μειοδοτών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116.
18. Έγκριση συμπληρωματικών τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182.
19. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
20. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
21. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2021.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ενίσχυση γέφυρας Βοϊδομάτη μεταξύ Αρίστης και Παπίγκου (προμήθεια υλικών)».
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση αναχώματος του Λούρου ποταμού στη θέση «Θολή» της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό (παροχή υπηρεσιών)».
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 05-06-2021.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τριγωνικής τάφρου καθώς και ρέματος ανάντι στην ε.ο. 18 θέση Βαθύκαμπος».
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος πέτρινου τοίχου στην ε.ο. 18 θέση Δίστρατο (παροχή υπηρεσιών)».
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για την συλλογή – καταγραφή στοιχείων και παράδοση απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων προστασίας στην περιοχή Συκεών Άρτας».
31. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
33. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 280,281/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγιναν εν μέρει δεκτές οι Προδικαστικές Προσφυγές κατά της αριθμ. 30/2022/19-11-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών Ι/22-10-2020 και ΙΙ/11-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α.
34. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.
36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με ΦΠΑ.
37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ.
38. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – αντιστηρίξεις – καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ.
39. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/21/16-02-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες και άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».