Πιστοποιήθηκαν οι 14 κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης του ΠΓΝΙ αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού, είναι να παρέχει στους πολίτες (ασθενείς, συγγενείς, προσωπικό της Κλινικής) αξιόπιστες,  άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
Στην κατεύθυνση αυτή, δεσμευτήκαμε από την αρχή στο να εφαρμόσουμε σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.
Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας:
 Διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση εφαρμογής τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. που εφαρμόζει.
 Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση, τις Κλινικές και τα Ιατρικά Εργαστήρια του Νοσοκομείου καθώς και από τους ίδιους τους πολίτες μέσα από την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.
 Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
Πριν λίγες μέρες, στις 13/9/2019,
ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης 14 κλινικών του ΠΓΝΙ ενώ είχε προηγηθεί η πιστοποίηση 13 εργαστηρίων, μονάδων και Τμημάτων στις 19/06/2019.  Ο αριθμός αυτός των πιστοποιημένων κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων καθιστά το ΠΓΝΙ ως το μοναδικό Δημόσιο Νοσοκομείο στη χώρα με τέτοιο εύρος πιστοποιήσεων. Το ΠΓΝΙ αναδεικνύεται, εκτός των άλλων και  σε βασικό μοχλό στήριξης και της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής καθώς η ύπαρξη πιστοποιημένων ιατρικών μονάδων εντάσσεται σιγά-σιγά ως βασικό προαπαιτούμενο στα τουριστικά πακέτα.
Η Διοίκηση συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους Εργαζόμενους που συμμετείχαν στις διαδικασίες της πιστοποίησης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Εκπαίδευσης για τη σημαντική συμβολή του στο αποτέλεσμα αυτό. Προτρέπουμε τους εργαζόμενους και τα στελέχη των υπόλοιπων Κλινικών, Μονάδων και Υπηρεσιών να θέσουν ως στόχο την πιστοποίησή τους. Τα οφέλη για τους πολίτες, τους Εργαζόμενους και την περιοχή στην ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας θα είναι σημαντικά.”καταλήγει η ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.