Την Τρίτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών

Nodus - E-Business II

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών,  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12-02-2019 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την  παραίτηση από τα κατατεθειμένα δικόγραφα του Δήμου Ιωαννιτών κατά της κας Αθηνάς χας Ιωάννη Τόλια το γένος Γεωργίου Κομπίλα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την άσκηση αίτησης οριστικού προσδιορισμού στο Εφετείου Ιωαννίνων για ιδιοκτησία Κ.Α. 120842 στο Ο.Τ. Γ 1059 στην περιοχή Νέας Ζωής Ιωαννίνων, οδός Αγαμέμνονα (έναντι αεροδρομίου).
 3. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 12/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
 4. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 10-1-2019 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Χριστοδούλου.
 5. Αποδοχή της γνωμοδότησης  του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με  κατάθεση αίτησης  ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Ιωαννιτών κατά του Δημητρίου Τσιούρη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπράτησης (στάδιο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του έργου: «Ενεργητική Πυροπροστασία του: 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων – 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου παιδιών με προβλήματα όρασης»

ΤΜΗΜΑ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Γεωργίου Μουλαϊμίδη».
 2. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία: «Κληροδότημα Ελευθερίας Μπάρκα».
 3. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία: «Κληροδότημα Αγλαϊας Χαραλάμπους».

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

 1. Έγκριση του αριθμ. 2/05/02/2019 Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (Δικαιολογητικά ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (ΑΔΑΜ : 18PROC004168406 2018-12-12) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ 2)
 5. Έγκριση πρακτικού ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διάφορων οικοδομικών υλικών – (ΟΜΑΔΑ Α΄), πλαστικών σωλήνων υπονόμων – (ΟΜΑΔΑ Β) & τσιμεντοσωλήνων – (ΟΜΑΔΑ Γ) για τη κάλυψη των αναγκών του Εργοταξίου του Δήμου»
 6. Έγκριση πρακτικού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μικροϋλικών-Μικροεργαλείων»
 7. Έγκριση Πρακτικού 1/2018 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016″ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» Κ.Α 60.7341.001 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 64707) (σχετ. : η αριθμ. 894/2018 Α.Ο.Ε. και η από 30.01.2019 Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, Ι. Κάντζιου).

 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

 1. Απαλλαγή ή καταλογισμός υπολόγων πάγιας προκαταβολής έτους 2018.

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Τροποποίηση της αριθμ.39/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναπλάσεις περιοχών»».
 2. Έγκριση της υπ. αριθ. 1899/138 – 14/01/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών»
 3. Έγκριση της υπ. αριθ. 4464/353 – 24/01/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».
 4. Έγκριση της υπ. αριθ. 6175/510 – 31/01/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».