Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας Οδού

Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών Καθολικής συντήρησης Οδοφωτισμού,
Επισκευής μετεωρολογικών σταθμών, Αποκατάστασης λειτουργίας πυρανίχνευσης
σηράγγων & Πλύσιμο ΕΑΣ και τηλεφωνικών θαλάμων σηράγγων και κατά το χρονικό
διάστημα από 1-11-2016 μέχρι και 30-11-2016, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα
ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:
A/
A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα
Χιλιομετρική
Θεση
1 Καθολική Συντήρηση Οδοφωτισμού Α/Κ Περιστερίου-Α/Κ Παναγιάς 100 – 120,800
2 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέμου σήραγγας
Α/Κ Ιωαννίνων-Α/Κ Μετσόβου 68 – 107
3 Επισκευή μετεωρολογικών σταθμών Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Παναγιάς 91 – 120,800
4 Αποκατάσταση λειτουργίας
πυρανίχνευσης σήραγγας
Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ Παναγιάς 107 – 120,800
5 Αποκατάσταση λειτουργίας
πυρανίχνευσης σήραγγας
Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Περιστερίου 91 – 100
6 Αντικατάσταση κωδικοποιητών σήματος
video καμερών σήραγγας
Α/Κ Τύριας – Α/Κ Ιωαννίνων 49 – 68
7 Καθολική Συντήρηση Φωτεινών
Σηματοδοτών
Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Παναγιάς 91 – 120,800
8 Καθολική Συντήρηση Φωτεινών
Σηματοδοτών
Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ
Αράχθου
48,800 – 91
9 Πλύσιμο ΕΑΣ και Τηλεφωνικών
Θαλάμων σηράγγων
Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Παναγιάς 91 – 120,800
10 Πλύσιμο ΕΑΣ και Τηλεφωνικών
Θαλάμων σηράγγων
Α/Κ Δωδώνης-Α/Κ Αράχθου 60 – 91
11 Πλύσιμο ΕΑΣ και Τηλεφωνικών
Θαλάμων σηράγγων
Α/Κ Ηγουμενίτσας-Α/Κ Δωδώνης 48,800 – 60
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών Καθολικής συντήρησης
Οδοφωτισμού, Επισκευής μετεωρολογικών σταθμών, Αποκατάστασης λειτουργίας
πυρανίχνευσης σηράγγων & Πλύσιμο ΕΑΣ και τηλεφωνικών θαλάμων σηράγγων,
θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας, με την κίνηση να διεξάγεται από
την αριστερή (ταχεία) λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά στα
προαναφερόμενα σημεία, θα καταλαμβάνουν χώρο περίπου 200μ-400μ και οι λωρίδες
– 3 –
κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το μήκος της κάθε σήραγγας, με το προσωπικό
των εργασιών να κινείται στο χώρο αυτό.
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου.
3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
Επισημαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισμός στην περιοχή συναρμογής εισόδου, η
τοποθέτηση αναλάμποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε
περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισμού. Η ορθή λειτουργία των
αναλάμποντων φανών να εξασφαλίζεται με μέριμνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η
σήμανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ημέρα
μετά το πέρας των εργασιών.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη,
ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.